Dienstleistungen - 428922-2019

12/09/2019    S176    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Lublin: Reparatur und Wartung von Kühlgruppen

2019/S 176-428922

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Postanschrift: ul. dr. K. Jaczewskiego 8
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Postleitzahl: 20-954
Land: Polen
Kontaktstelle(n): mgr Sylwia Syryjczyk
E-Mail: sylwia.syryjczyk@spsk4.lublin.pl
Telefon: +48 817244519
Fax: +48 817467155

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/

Adresse des Beschafferprofils: www.spsk4.lublin.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w SPSK-4 w Lublinie

Referenznummer der Bekanntmachung: EDZ.242-49/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50730000 Reparatur und Wartung von Kühlgruppen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obsługa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w SPSK-4 w Lublinie wg poniższych 2 zadań przetargowych i ich zakresu szczegółowo wyspecyfikowanych w załącznikach:

Zadanie nr 1 Obsługa, konserwacja, naprawy, przegląd serwisowy oraz prowadzenie dokumentacji serwisowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z czyszczeniem i dezynfekcją urządzeń i instalacji, wymianą filtrów, badaniem szczelności mocowania i integralnością filtrów Hepa. Załącznik nr 1-7

Zadanie nr 2 Obsługa, konserwacja, naprawy, przegląd serwisowy oraz prowadzenie dokumentacji serwisowych klimatyzatorów typu Split. Załącznik nr 8-9

Szczegółowe wymagania w stosunku do ww. asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawierają przedmiary i zakresy czynności stanowiące Załączniki nr 1-9.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 65 696.40 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa, konserwacja, naprawy, przegląd serwisowy oraz prowadzenie dokumentacji serwisowych klimatyzatorów typu Split

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50730000 Reparatur und Wartung von Kühlgruppen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obsługa, konserwacja, naprawy, przegląd serwisowy oraz prowadzenie dokumentacji serwisowych klimatyzatorów typu Split.

Szczegółowe wymagania w stosunku do ww. asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawierają przedmiary i zakresy czynności stanowiące Załączniki nr 8-9.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Jakość świadczonej usługi - posiadanie uprawnień przez osoby skierowane do realizacji zamówienia / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 114-280209
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa, konserwacja, naprawy, przegląd serwisowy oraz prowadzenie dokumentacji serwisowych klimatyzatorów typu Split

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Klimar M.K.J. Wójtowicz s.c.
Postanschrift: ul. Sudecka 91
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Postleitzahl: 20-867
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 99 792.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 65 696.40 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości 20 000 PLN w przypadku składania ofert na dwa zadania, a w przypadku składania ofert na wybrane zadania – w wysokości odpowiednio:

Nr zadania Kwota wadium (PLN)

1. 18 000

2. 2 000

2. Strony zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków:

a) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia Aneksu do umowy;

b) w sytuacji zmiany podatku VAT:

B 1) w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy - cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie odpowiednia zmiana ceny netto;

B 2) po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy - dla stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń;

c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w oparciu o odpowiednią ustawę oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w odpowiedniej ustawie – Zmiana umowy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, a każda ze stron może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia (nie wyższej niż obliczonej wg metody określonej w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U. nr 1232/14 ze zm.) – pod warunkiem, iż zmiany wymienione na wstępie wpływają na koszty wykonania przez Wykonawcę warunków umowy;

d) w przypadku wycofania urządzenia z użytkowania lub nieprzewidzianej awarii aparatu – w miesiącu następnym od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego nastąpi odpowiednio proporcjonalne obniżenie wysokości wynagrodzenia;

f) nastąpiła zmiana osób wykonujących określone funkcje – nowa osoba ze strony Wykonawcy nie może posiadać niższych kwalifikacji i doświadczenia niż uprzednio wskazana w §7 ust. 3.

3. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i w miarę możliwości udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - szczegóły opisane w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019