Stavební práce - 428974-2020

Submission deadline has been amended by:  21458-2021
14/09/2020    S178

Česko-Pardubice: Stavební práce

2020/S 178-428974

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Pardubický kraj
Národní identifikační číslo: 70892822
Poštovní adresa: Komenského náměstí 125
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 532 11
Země: Česko
Kontaktní osoba: Květoslava Michalová
E-mail: kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz
Tel.: +420 466026630
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.pardubickykraj.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002742
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002742
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu centrálního urgentního příjmu (dále jen „CUP") v areálu Pardubické nemocnice. Prostor pro výstavbu pavilonu CUP vznikne vybouráním objektů č. 15, 16 a 99 (komínu bývalé kotelny). Nový objekt (CUP) bude mít jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží, na střeše bude umístěn heliport. Zastavěná plocha objektu je 4 340 m2. Výšková rovina heliportu je na kótě 30,00 m nad úrovní terénu. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou rovněž další práce specifikované v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 497 775 321.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45215140 Výstavba nemocničních zařízení
45215142 Výstavba jednotek intenzivní péče
45311000 Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
45331000 Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace
45332000 Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Areál NPK, a.s., Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu centrálního urgentního příjmu (dále jen „CUP") v areálu Pardubické nemocnice. Prostor pro výstavbu pavilonu CUP vznikne vybouráním objektů č. 15, 16 a 99 (komínu bývalé kotelny). Nový objekt (CUP) bude mít jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží, na střeše bude umístěn heliport. Zastavěná plocha objektu je 4 340 m2. Výšková rovina heliportu je na kótě 30,00 m nad úrovní terénu. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou rovněž další práce specifikované v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 497 775 321.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 910
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Integrovaný regionální operační program (reg. číslo projektu dosud nepřiděleno)

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ").

Dodavatel předloží:

— k § 77 odst. 1 ZZVZ: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

— k § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ: doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to pro obor „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“;

— k § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ: doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel prokáže splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k tomuto bodu předložením dokladu o odborné způsobilosti, a to autorizací odpovědné osoby v oboru „Pozemní stavby“ (autorizovaný technik nebo inženýr) dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud tato kvalifikace byla získána v zahraničí, dodavatel postupuje dle § 81 ZZVZ (tzn. předkládá doklady vydané podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem, dále platí § 45 odst. 3 ZZVZ).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 09/11/2020
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 5 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 09/11/2020
Místní čas: 15:00
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání elektronických nabídek je neveřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/09/2020