Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 428982-2022

05/08/2022    S150

Polska-Rzeszów: Usługi usuwania chwastów

2022/S 150-428982

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 8132926589
Adres pocztowy: ul. Budziwojska 149
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-317
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Sowa
E-mail: przetargi@zdp.rzeszow.pl
Tel.: +48 178636134
Faks: +48 178636113
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdp.rzeszow.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty remontowe i utrzymaniowe rowów, poboczy i dróg o nawierzchni nieulepszonej na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Numer referencyjny: ZDP-6-DZ-373/4/2022
II.1.2)Główny kod CPV
77312000 Usługi usuwania chwastów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. W zakresie remontów i utrzymania poboczy:

- ścinanie poboczy dróg z oczyszczeniem, plantowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem nadmiaru ziemi na odkład,

- umocnienie poboczy dróg mieszanką z kamienia łamanego,

2. W zakresie remontów i utrzymania rowów:

- oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru ziemi na odkład,

- oczyszczanie przepustów,

- wykonanie przepustów,

- oczyszczenie kanalizacji deszczowej,

- oczyszczanie studzienek ściekowych i przykanalików,

- oczyszczanie studni kanalizacyjnych,

- wykonanie ścieków,

- umocnienie skarp ażurowymi prefabrykatami betonowymi,

3. W zakresie remontów i utrzymania dróg o nawierzchni nieulepszonej:

- podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- roboty ziemne,

- mechaniczne oczyszczanie nawierzchni,

4. W zakresie koszenia:

- koszenie traw mechaniczne wraz z ręcznym koszeniem w miejscach niedostępnych na poboczach, skarpach i przeciwskarpach dróg

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 001 150.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
90611000 Usługi sprzątania ulic
77314100 Usługi w zakresie trawników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót określony został w kosztorysie ofertowym stanowiącym Rozdział 3 SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 091-250763
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZDP-6-DZ/373/4/2022
Nazwa:

Roboty remontowe i utrzymaniowe rowów, poboczy i dróg o nawierzchni nieulepszonej na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/07/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Jamioł Mieczysław Usługi Koparko-Ładowarką
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 690383966
Adres pocztowy: Białka 24B
Miejscowość: Białka
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-030
Państwo: Polska
E-mail: jamiol.p@wp.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 564 125.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 001 150.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać:

- konto na ePUAP.

- kwalifikowany podpis elektroniczny.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się drogą elektroniczną.

Oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ), podmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo sporządza się

w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w §12 ust. 4 i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP .

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.

Identyfikator postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

Zamawiający zaleca korzystanie z systemu miniPortal i ePUAP jedynie w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie wymagane, tzn. złożenie oferty.

W pozostałym zakresie komunikacji Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail : przetargi@zdp.rzeszow.pl

Zaleca się, aby dokumenty przesyłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną przed złożeniem podpisu elektronicznego zapisane były w formacie PDF.

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający

i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym lub numerem ogłoszenia w DUUE lub ID postępowania.

W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych danych: .ods, .odt, .html, .docx, .doc, .pdf, .jpg, .xls, xlsx,.zip,

Maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami wynosi 20 MB.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ustawy.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium, w wysokości: 30 000,00 PLN,

słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów w/w ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 10% udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu w/w zamówienia.

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi okoliczność określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 110 i 111 ustawy.

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111

z 8.4.2022, str. 1)

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w ustawie w Dziale IX „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2022