Dienstleistungen - 429024-2022

05/08/2022    S150

România-Craiova: Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

2022/S 150-429024

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Număr naţional de înregistrare: 4417150
Adresă: Strada: Calea Unirii, nr. 19
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200585
Țară: România
Persoană de contact: CRISTIAN UNGUREANU
E-mail: achizitiicjd@cjdolj.ro
Telefon: +40 251408200
Fax: +40 251408230
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjdolj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Centrul Sportiv Stadionul Tineretului”

Număr de referinţă: 4417150.2022.31
II.1.2)Cod CPV principal
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Se solicită elaborarea următoarelor documentații/prestarea următoarelor servicii, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Centrul Sportiv Stadionul Tineretului”:

- Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topo)

- Documentaţii pentru obţinere avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv studiu de impact asupra mediului (dacă este cazul)

- Studiu de fezabilitate

- Studiu de circulaţie în incintă

- Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficienţă conform Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Documentaţie pentru avizul la securitatea la incendiu, avizul ISC

- Proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire (PAC)

- POE

- Proiect tehnic de execuţie, inclusiv detalii de execuţie şi antemăsurători, proiectul de urmărire privind comportarea în timp a construcţiei

- Verificarea proiectului tehnic de către verificatori de proiect atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor

- Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata procedurii de atribuire a contractului de execuţie lucrări şi pe toată perioada de execuţie a investiţiei, până la admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor

- Certificatul de performanţă energetică: necesar efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor

- Proiect tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor „as built” precum şi ridicare topo necesare efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor

- Documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor

- Alte documentaţii, avize, acorduri (dacă este cazul).

Operatorii economici vor putea solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la termenul de 16 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorităţii contractante să fie transmis cu cel puţin 10 înainte (în a 11 zi) de data limită de depunere a ofertelor.

Valoarea estimata a serviciilor: 8.755.772,25 lei, fara TVA

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 5 680 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71241000 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
71314300 Servicii de consultanţă în eficienţă energetică
71317100 Servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor
71335000 Studii tehnice
71356100 Servicii de control tehnic
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
71600000 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică
79314000 Studiu de fezabilitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Stadionul Tineretului Craiova

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Centrul Sportiv Stadionul Tineretului” conform Temei de proiectare si Anexei la tema de proiectare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesională specifică a expertului desemnat pentru functia de Șef proiect – arhitect cu drept de semnatură O.A.R., cu experientă în proiectarea pentru lucrări de construire/interventii/reabilitări la cladiri existente de clasa de importantă minim B– maxim 12 puncte, acordate astfel: - Experienta profesionala specifica cumulata egala sau mai mare de 6 contracte de servicii de proiectare receptionate (indiferent de numarul acestora): 12 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 4 si 5 contracte de servicii de proiectare receptionate: 7 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 2 si 3 contracte de servicii de proiectare receptionate: 4 puncte; / Pondere: 12
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesională specifică a expertului desemnat pentru functia de Inginer proiectant instalații electrice - studii superioare de lungă durată, profil ingineria instalațiilor pentru construcții, cu experientă în proiectarea pentru lucrări de construire/interventii/reabilitări la cladiri existente de clasa de importantă minim B – maxim 12 puncte, acordate astfel: - Experienta profesionala specifica cumulata egala sau mai mare de 6 contracte de servicii de proiectare receptionate (indiferent de numarul acestora): 12 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 4 si 5 contracte de servicii de proiectare receptionate: 7 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 2 si 3 contracte de servicii de proiectare receptionate: 4 puncte; / Pondere: 12
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesională specifică a expertului desemnat pentru functia de Inginer proiectant structură de rezistență - studii superioare de lungă durată, profil construcții civile industriale și agricole sau echivalent, cu experientă în proiectarea pentru lucrări de construire/interventii/ reabilitări la cladiri existente de clasa de importantă minim B– maxim 12 puncte, acordate astfel: - Experienta profesionala specifica cumulata egala sau mai mare de 6 contracte de servicii de proiectare receptionate (indiferent de numarul acestora): 12 puncte; - - Experienta profesionala specifica cumulata intre 4 si 5 contracte de servicii de proiectare receptionate: 7 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 2 si 3 contracte de servicii de proiectare receptionate: 4 puncte; / Pondere: 12
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesională specifică a expertului desemnat pentru functia de Inginer proiectant instalații sanitare - studii superioare de lungă durată, profil ingineria instalațiilor pentru construcții, cu experientă în proiectarea pentru lucrări de construire /interventii/reabilitări la cladiri existente de clasa de importantă minim B – maxim 12 puncte, acordate astfel: - Experienta profesionala specifica cumulata egala sau mai mare de 6 contracte de servicii de proiectare receptionate (indiferent de numarul acestora): 12 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 4 si 5 contracte de servicii de proiectare receptionate: 7 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 2 si 3 contracte de servicii de proiectare receptionate: 4 puncte; / Pondere: 12
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesională specifică a expertului desemnat pentru functia de Inginer proiectant instalații termice, ventilație și climatizare – studii superioare de lungă durată, profil ingineria instalațiilor pentru construcții, cu experientă în proiectarea pentru lucrări de construire/interventii/reabilitări la cladiri existente de clasa de importantă minim B – maxim 12 puncte, acordate astfel: - Experienta profesionala specifica cumulata egala sau mai mare de 6 contracte de servicii de proiectare receptionate (indiferent de numarul acestora): 12 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 4 si 5 contracte de servicii de proiectare receptionate: 7 puncte; - Experienta profesionala specifica cumulata intre 2 si 3 contracte de servicii de proiectare receptionate: 4 puncte; / Pondere: 12
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 077-209967
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 82
Titlu:

Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Centrul Sportiv Stadionul Tineretului”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GETRIX
Număr naţional de înregistrare: RO 5861672
Adresă: Strada Vasile Alecsandri, Nr. 15
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200676
Țară: România
E-mail: getrixcraiova@gmail.com
Telefon: +40 251418664
Fax: +40 351416002
Adresă internet: www.getrix.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: POPP & ASOCIATII
Număr naţional de înregistrare: 14770662
Adresă: Strada Aleea Barajul Cucuteni , Nr. 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032752
Țară: România
E-mail: office@p-a.ro
Telefon: +402 13178828
Fax: +402 13178830
Adresă internet: www.p-a.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MC GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING
Număr naţional de înregistrare: RO 22626022
Adresă: Strada Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 42A, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021383
Țară: România
E-mail: office@mcgc.ro
Telefon: +40 729700814
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 755 772.25 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 680 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Valoare fără TVA: 31 710.00 RON
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

S.C.WORLD SURVEY S.R.L - Întocmire studiu topografic cu viză tehnică OCPI şi ridicare topografică necesară efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor în procent de 0,37693661972%.

Prezintă ACORD DE SUBCONTRACTARE nr. 243/12.05.2022 încheiat între S.C.GETRIX SA şi S.C.WORLD SURVEY S.R.L

S.C.TRITEHNIC PROJECT CONSULTING S.R.L - Proiectarea instalaţiilor de gaze ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: DIRECTIA JURIDICA
Adresă: Calea Unirii, nr.19
Localitate: Craiova
Cod poștal: 200585
Țară: România
E-mail: cjdoljachizitii@yahoo.com
Telefon: +40 251408213
Fax: +40 251408213
Adresă internet: www.cjdolj.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/08/2022