Dienstleistungen - 429056-2019

12/09/2019    S176    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

2019/S 176-429056

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni
Krajowy numer identyfikacyjny: 011263946-00242
Adres pocztowy: ul. M. Curie-Skłodowskiej 19
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-231
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eliza Piętka
E-mail: dzp.gd@amw.com.pl
Tel.: +48 586908749
Faks: +48 586908701

Adresy internetowe:

Główny adres: http://amw.eb2b.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz obsługi technicznej w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych, budynkach użytkowych będących własnością AMW”

Numer referencyjny: DZP-OG.7720.163.2019
II.1.2)Główny kod CPV
50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogotowia technicznego oraz obsługi technicznej w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych i użytkowych wraz z terenem przyległym, będących własnością Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Gdyni, położonych w miejscowościach Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Malbork, Hel, Siemirowice, Ustka, Darłowo, Słupsk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część 1:

Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz obsługi technicznej w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych, budynkach użytkowych wraz z terenem przyległym, będących własnością AMW położonych w miejscowościach: Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Malbork, Hel.

Część 2:

Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz obsługi technicznej w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych wraz z terenem przyległym, będących własnością AMW położonych w miejscowościach: Siemirowic, Ustka, Darłowo, Słupsk.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 078 806.50 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Malbork, Hel.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50711000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
50720000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
50870000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Malbork, Hel.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1:

Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz obsługi technicznej w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych, budynkach użytkowych wraz z terenem przyległym, będących własnością AMW położonych w miejscowościach: Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Malbork, Hel.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin usunięcia usterek od dnia przeglądu lub zgłoszenia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, o całkowitej wartości nie większej niż netto dla Cz. I 109 510,34 PLN, dla Cz. II 70 290,74 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Siemirowice, Ustka, Darłowo, Słupsk.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50711000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
50720000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
50870000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siemirowice, Ustka, Darłowo, Słupsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2:

Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz obsługi technicznej w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych wraz z terenem przyległym, będących własnością AMW położonych w miejscowościach: Siemirowice, Ustka, Darłowo, Słupsk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin usunięcia usterek od dnia przeglądu lub zgłoszenia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, o całkowitej wartości nie większej niż netto dla Cz. I 109 510,34 PLN, dla Cz. II 70 290,74 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 080-192091
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Malbork, Hel.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Lireco Eco Magda Komajda
Adres pocztowy: ul. Grochowa 10
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-017
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 657 062.05 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 551 411.92 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Siemirowice, Ustka, Darłowo, Słupsk.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Lireco Eco Magda Komajda
Adres pocztowy: ul. Grochowa 10
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-017
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 421 744.45 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 404 398.64 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2019