Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dienstleistungen - 429056-2019

12/09/2019    S176

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

2019/S 176-429056

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni
Krajowy numer identyfikacyjny: 011263946-00242
Adres pocztowy: ul. M. Curie-Skłodowskiej 19
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-231
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eliza Piętka
E-mail: dzp.gd@amw.com.pl
Tel.: +48 586908749
Faks: +48 586908701
Adresy internetowe:
Główny adres: http://amw.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz obsługi technicznej w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych, budynkach użytkowych będących własnością AMW”

Numer referencyjny: DZP-OG.7720.163.2019
II.1.2)Główny kod CPV
50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogotowia technicznego oraz obsługi technicznej w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych i użytkowych wraz z terenem przyległym, będących własnością Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Gdyni, położonych w miejscowościach Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Malbork, Hel, Siemirowice, Ustka, Darłowo, Słupsk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część 1:

Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz obsługi technicznej w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych, budynkach użytkowych wraz z terenem przyległym, będących własnością AMW położonych w miejscowościach: Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Malbork, Hel.

Część 2:

Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz obsługi technicznej w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych wraz z terenem przyległym, będących własnością AMW położonych w miejscowościach: Siemirowic, Ustka, Darłowo, Słupsk.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 078 806.50 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Malbork, Hel.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50711000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
50720000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
50870000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Malbork, Hel.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1:

Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz obsługi technicznej w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych, budynkach użytkowych wraz z terenem przyległym, będących własnością AMW położonych w miejscowościach: Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Malbork, Hel.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin usunięcia usterek od dnia przeglądu lub zgłoszenia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, o całkowitej wartości nie większej niż netto dla Cz. I 109 510,34 PLN, dla Cz. II 70 290,74 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Siemirowice, Ustka, Darłowo, Słupsk.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50711000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
50720000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
50870000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siemirowice, Ustka, Darłowo, Słupsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2:

Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz obsługi technicznej w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych wraz z terenem przyległym, będących własnością AMW położonych w miejscowościach: Siemirowice, Ustka, Darłowo, Słupsk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin usunięcia usterek od dnia przeglądu lub zgłoszenia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, o całkowitej wartości nie większej niż netto dla Cz. I 109 510,34 PLN, dla Cz. II 70 290,74 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 080-192091
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Malbork, Hel.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Lireco Eco Magda Komajda
Adres pocztowy: ul. Grochowa 10
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-017
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 657 062.05 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 551 411.92 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Siemirowice, Ustka, Darłowo, Słupsk.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Lireco Eco Magda Komajda
Adres pocztowy: ul. Grochowa 10
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 81-017
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 421 744.45 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 404 398.64 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2019