Dienstleistungen - 429085-2019

12/09/2019    S176

Suomi-Espoo: Vakuutus- ja eläkepalvelut

2019/S 176-429085

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Suomen Hippos ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0116928-9
Postiosoite: Tulkinkuja 3
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 02650
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Sanna Heino
Sähköpostiosoite: hippos@hippos.fi
Puhelin: +358 20760500
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hippos.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: julkista rahoitusta saava keskusjärjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Keskeytysilmoitus: Suomen Hippos ry -konsernin vakuutukset

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
66500000 Vakuutus- ja eläkepalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tavoite on solmia kolmivuotinen sopimus vakuutuksista, johon kuuluvat Suomen Hippos -konsernin kaikki yritysvakuutukset, henkilöstön lakisääteiset vakuutukset, sekä ravi-, näyttely- ja muuhun yhdistyksen toimintaan liittyvät tapaturmavakuutukset sekä erikoisvakuuttamiseen liittyvät tapaturma- ja vastuuvakuutukset kaikissa ravikilpailuissa hevosille ja ohjastajille.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Pääasiallinen suorituspaikka:

Konsernin toimitilat Espoossa sekä ravikilpailut ja näyttelyt ympäri Suomen.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Suomen Hippos ry:n ja sen omistaman tytäryhtiön Suomen Hevosurheilulehti Oy:n kaikki vakuutukset seuraavasti:

Suomen Hippos ry:

1) Yritysvakuutus

2) Henkilöstön vakuutukset

3) Ravikilpailutoiminta.

Suomen Hevosurheilulehti Oy:

1) Yritysvakuutus.

Suomen Hevosurheilulehti Oy:n henkilöstön vakuutukset:

1) Lakisääteiset vakuutukset – Tyel, tapaturma, ryhmähenki.

Hankintasopimuksen tavoitteena on tehdä vakuutussopimus edellä mainitusta vakuutuskokonaisuudesta vuosille 2020–2022. Sopimukseen liittyy myös yhteistyösopimus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 128-313590
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Suomen Hippos ry -konsernin vakuutukset

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä.

Lainsäädännön esitöiden mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei ole pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustui todellisiin syihin (esim. KHO 28.9.2006 taltio 2514).

Oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että:

— Tarjoukset eivät täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai tarjoukset eivät vastaa tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia,

— Tarjouksia ei saatu riittävästi, eikä tarjouskilpailu synnyttänyt todellista tarjoajien välistä kilpailua.

Nyt kyseessä olevassa hankinnassa saadut tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia, eikä kilpailua ole näin ollen syntynyt. Hankinnan keskeyttämiselle on yllä mainittujen perustelujen johdosta lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

Hankintayksikkö järjestää uuden tarjouskilpailun vakuutusten hankinnasta.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä 6 kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/09/2019