Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 429093-2022

05/08/2022    S150

România-Oradea: Servicii de asistenţă informatică

2022/S 150-429093

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
Număr naţional de înregistrare: 4208498
Adresă: Strada: Republicii, nr. 37
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410159
Țară: România
Persoană de contact: BOGDAN NICOLAE IURCOV
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 259434406
Fax: +40 259417169
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitaluljudetean-oradea.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de mentenanta si asistenta sistem informatic integrat format din Hospital Management Solution, Hospital Manager si IW Mobile

Număr de referinţă: 4208498.2022.13
II.1.2)Cod CPV principal
72610000 Servicii de asistenţă informatică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Serviciile vor fi executate conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor specificata in anuntul de participare. (Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017). Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

Servicii de mentenanta si asistenta sistem informatic integrat format din Hospital Management Solution, Hospital Manager si IW Mobile care vor consta in:

- servicii de mentenanta si asistenta sistem informatic integrat;

- servicii de utilizare si mentenanta program informatic IW Mobile;

- servicii de utilizare si mentenanta modul-Plan de ingrijire;

- servicii de utilizare si mentenanta modul-Portal Medical;

- servicii de utilizare si mentenanta modul-Portal Angajati

pentru mai multe detalii vezi specificatiile din caietul de sarcini.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 3 007 800.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

la sediile Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea conform caietului de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciile vor fi executate conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor specificata in anuntul de participare. (Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017). Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

Servicii de mentenanta si asistenta sistem informatic integrat format din Hospital Management Solution, Hospital Manager si IW Mobile care vor consta in:

- servicii de mentenanta si asistenta sistem informatic integrat;

- servicii de utilizare si mentenanta program informatic IW Mobile;

- servicii de utilizare si mentenanta modul-Plan de ingrijire;

- servicii de utilizare si mentenanta modul-Portal Medical;

- servicii de utilizare si mentenanta modul-Portal Angajati

pentru mai multe detalii vezi specificatiile din caietul de sarcini.

Cantitate minima si maxima acord cadru : min. 1 luna si max. 36 luni

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza a se incheia pentru o perioada de 6 luni este : 501.300,00 lei fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 116-326265
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 25618
Titlu:

Acord cadru Servicii de mentenanta si asistenta sistem informatic integrat format din Hospital Management Solution, Hospital Manager si IW Mobile

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/08/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: INFO WORLD
Număr naţional de înregistrare: RO 13373052
Adresă: Strada Intrarea Glucozei, Nr. 37-39, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023828
Țară: România
E-mail: bogdan.munteanu@infoworld.ro
Telefon: +40 212430590
Fax: +40 212430578
Adresă internet: http://www.infoworld.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 007 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 007 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/08/2022