Dienstleistungen - 429143-2019

12/09/2019    S176

Bulgarien-Veliko Tarnovo: Werbeschriften

2019/S 176-429143

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obshtina Veliko Tarnovo
Nationale Identifikationsnummer: 000133634
Postanschrift: pl. „Mayka Balgariya“ No. 2
Ort: Veliko Tarnovo
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Postleitzahl: 5000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Nelina Tsarova, Nadya Petrova, Milena Kurdova
E-Mail: mop_vt@abv.bg
Telefon: +359 62619555/+359 62619228/+359 62619229
Fax: +359 6261231

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.veliko-tarnovo.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/664

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали по обособени позиции.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
22462000 Werbeschriften
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на обществената поръчка включва извършването на полиграфически услуги и изработка на рекламни материали за нуждите на Община Велико Търново и нуждите на проект „FairDeal — мрежа — платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“ по 5 обособени позиции.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Полиграфически услуги

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22140000 Faltblätter
22150000 Broschüren
79800000 Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
79820000 Dienstleistungen des Druckgewerbes
79822300 Dienstleistungen im Schriftsatz
79971200 Buchbinderdienste
22320000 Glückwunschkarten
30199770 Essensgutscheine
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Административната сграда на Община Велико Търново и други обекти на територията на община Велико Търново

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена позиция № 1 включва извършване на полиграфически услуги. Количеството и видът на полиграфическите услуги се определя съобразно дадената заявка за нуждите на Община Велико Търново, съответно на нейните структури. Възлагането на дейностите по изпълнение на договора за обособената позиция ще се извършва, като съответното структурно звено изготвя заявка по образец за необходимите артикули от офертата на изпълнителя. След всяка извършена услуга изпълнителят и заявителят съставят и подписват приемно-предавателен протокол по образец от документацията на процедурата. Артикулите, обект на услугата, заедно с изискванията на възложителя по отношение на техническите им характеристики, единица мярка и прогнозно количество за период от 3 години са подробно изброени в приложение № 1.1 към техническата спецификация. Посочените количества са ориентировъчни, определени на база предходен период, поради което възложителят си запазва правото да ги увеличи или намали съобразно нуждите си.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: КПП 1 „Качество на предлаганите продукти на участника“ = КПП 1 = (К1.1+К1.2+К1.3), където: / Gewichtung: 60
Qualitätskriterium - Name: К1.1 „Подходяща визия“ / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: К1.2 „Качество на печата и графичното оформление“ / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: К1.3 „Качество на изработка“ / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Участниците представят мостри на предложените полиграфически изделия съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „е“ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Мострите се представят само за артикулите от техническите спецификации, подлежащи на оценка, за нуждите на методиката: дипляна — № 12, покана — № 15, бележник — № 21, плик за писма — № 27, папка — № 34.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Изработка на рекламни материали

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22462000 Werbeschriften
22320000 Glückwunschkarten
18936000 Textilbeutel
18937100 Verpackungsbeutel
30199792 Kalender
79822000 Satzarbeit
79822300 Dienstleistungen im Schriftsatz
79822100 Herstellung von Druckplatten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново
Hauptort der Ausführung:

Административната сграда на Община Велико Търново и други обекти на територията на община Велико Търново.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена позиция № 2 включва изработване на рекламни материали. Количеството и видът на рекламните материали се определя съобразно дадената заявка за нуждите на Община Велико Търново, съответно на нейните структури. Възлагането на дейностите по изпълнение на договора за обособената позиция ще се извършва, като съответното структурно звено изготвя заявка по образец за необходимите артикули от офертата на изпълнителя. След всяка извършена услуга изпълнителят и заявителят съставят и подписват приемно-предавателен протокол по образец от документацията на процедурата. Артикулите, обект на услугата, заедно с изискванията на възложителя по отношение на техническите им характеристики, единица мярка и прогнозно количество за период от 3 години са подробно изброени в приложение № 1.2 към техническата спецификация. Посочените количества са ориентировъчни, определени на база предходен период, поради което възложителят си запазва правото да ги увеличи или намали, съобразно нуждите си.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: КПП 2 е показателят „Качество на предлаганите продукти на участника“ = КПП 2 = (К 2.1 + К 2.2 + К 2.3), където: / Gewichtung: 60
Qualitätskriterium - Name: К 2.1 „Естетичен и удобен промишлен дизайн“ / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: К 2.2 „Оригинален и атрактивен промишлен дизайн“ / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: К 2.3 „Качество на сувенира“ / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Участниците представят мостри на предложените рекламни материали съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „е“ от ППЗОП. Мострите се представят само за артикулите от техническите спецификации, подлежащи на оценка, за нуждите на методиката за позиция № 2: торбички — малки, хартиени — № 1, USB флаш памет с лого — № 12, торбичка от плат — № 14, комплекти 2, 3 и 4 елемента — № 26, триъгълни флагчета за простор — № 56.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 105-256055
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Полиграфически услуги

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Изработка на рекламни материали

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2019