Dienstleistungen - 429143-2019

12/09/2019    S176    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Veliko Tarnovo: Werbeschriften

2019/S 176-429143

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Obshtina Veliko Tarnovo
000133634
pl. „Mayka Balgariya“ No. 2
Veliko Tarnovo
5000
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Nelina Tsarova, Nadya Petrova, Milena Kurdova
Telefon: +359 62619555/+359 62619228/+359 62619229
E-Mail: mop_vt@abv.bg
Fax: +359 6261231
NUTS-Code: BG321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.veliko-tarnovo.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/664

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали по обособени позиции.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
22462000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на обществената поръчка включва извършването на полиграфически услуги и изработка на рекламни материали за нуждите на Община Велико Търново и нуждите на проект „FairDeal — мрежа — платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“ по 5 обособени позиции.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Полиграфически услуги

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22140000
22150000
79800000
79820000
79822300
79971200
22320000
30199770
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321
Hauptort der Ausführung:

Административната сграда на Община Велико Търново и други обекти на територията на община Велико Търново

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена позиция № 1 включва извършване на полиграфически услуги. Количеството и видът на полиграфическите услуги се определя съобразно дадената заявка за нуждите на Община Велико Търново, съответно на нейните структури. Възлагането на дейностите по изпълнение на договора за обособената позиция ще се извършва, като съответното структурно звено изготвя заявка по образец за необходимите артикули от офертата на изпълнителя. След всяка извършена услуга изпълнителят и заявителят съставят и подписват приемно-предавателен протокол по образец от документацията на процедурата. Артикулите, обект на услугата, заедно с изискванията на възложителя по отношение на техническите им характеристики, единица мярка и прогнозно количество за период от 3 години са подробно изброени в приложение № 1.1 към техническата спецификация. Посочените количества са ориентировъчни, определени на база предходен период, поради което възложителят си запазва правото да ги увеличи или намали съобразно нуждите си.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: КПП 1 „Качество на предлаганите продукти на участника“ = КПП 1 = (К1.1+К1.2+К1.3), където: / Gewichtung: 60
Qualitätskriterium - Name: К1.1 „Подходяща визия“ / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: К1.2 „Качество на печата и графичното оформление“ / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: К1.3 „Качество на изработка“ / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Участниците представят мостри на предложените полиграфически изделия съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „е“ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Мострите се представят само за артикулите от техническите спецификации, подлежащи на оценка, за нуждите на методиката: дипляна — № 12, покана — № 15, бележник — № 21, плик за писма — № 27, папка — № 34.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Изработка на рекламни материали

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22462000
22320000
18936000
18937100
30199792
79822000
79822300
79822100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321
Hauptort der Ausführung:

Административната сграда на Община Велико Търново и други обекти на територията на община Велико Търново.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособена позиция № 2 включва изработване на рекламни материали. Количеството и видът на рекламните материали се определя съобразно дадената заявка за нуждите на Община Велико Търново, съответно на нейните структури. Възлагането на дейностите по изпълнение на договора за обособената позиция ще се извършва, като съответното структурно звено изготвя заявка по образец за необходимите артикули от офертата на изпълнителя. След всяка извършена услуга изпълнителят и заявителят съставят и подписват приемно-предавателен протокол по образец от документацията на процедурата. Артикулите, обект на услугата, заедно с изискванията на възложителя по отношение на техническите им характеристики, единица мярка и прогнозно количество за период от 3 години са подробно изброени в приложение № 1.2 към техническата спецификация. Посочените количества са ориентировъчни, определени на база предходен период, поради което възложителят си запазва правото да ги увеличи или намали, съобразно нуждите си.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: КПП 2 е показателят „Качество на предлаганите продукти на участника“ = КПП 2 = (К 2.1 + К 2.2 + К 2.3), където: / Gewichtung: 60
Qualitätskriterium - Name: К 2.1 „Естетичен и удобен промишлен дизайн“ / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: К 2.2 „Оригинален и атрактивен промишлен дизайн“ / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: К 2.3 „Качество на сувенира“ / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Участниците представят мостри на предложените рекламни материали съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „е“ от ППЗОП. Мострите се представят само за артикулите от техническите спецификации, подлежащи на оценка, за нуждите на методиката за позиция № 2: торбички — малки, хартиени — № 1, USB флаш памет с лого — № 12, торбичка от плат — № 14, комплекти 2, 3 и 4 елемента — № 26, триъгълни флагчета за простор — № 56.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 105-256055
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Полиграфически услуги

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Изработка на рекламни материали

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2019