Dienstleistungen - 429143-2019

12/09/2019    S176

България-Велико Търново: Рекламни печатни материали

2019/S 176-429143

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Велико Търново
Национален регистрационен номер: 000133634
Пощенски адрес: пл. „Майка България“ № 2
Град: Велико Търново
код NUTS: BG321 Велико Търново
Пощенски код: 5000
Държава: България
Лице за контакт: Нелина Църова, Надя Петрова, Милена Курдова
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Телефон: +359 62619555/+359 62619228/+359 62619229
Факс: +359 6261231

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/664

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали по обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
22462000 Рекламни печатни материали
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва извършването на полиграфически услуги и изработка на рекламни материали за нуждите на Община Велико Търново и нуждите на проект „FairDeal — мрежа — платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“ по 5 обособени позиции.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Полиграфически услуги

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22140000 Диплянки
22150000 Брошури
79800000 Печатни и други, свързани с печата услуги
79820000 Услуги, свързани с печатането
79822300 Услуги по набор на текст
79971200 Услуги по подвързване на печатни издания
22320000 Картички с поздравления
30199770 Купони за храна
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

Административната сграда на Община Велико Търново и други обекти на територията на община Велико Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 1 включва извършване на полиграфически услуги. Количеството и видът на полиграфическите услуги се определя съобразно дадената заявка за нуждите на Община Велико Търново, съответно на нейните структури. Възлагането на дейностите по изпълнение на договора за обособената позиция ще се извършва, като съответното структурно звено изготвя заявка по образец за необходимите артикули от офертата на изпълнителя. След всяка извършена услуга изпълнителят и заявителят съставят и подписват приемно-предавателен протокол по образец от документацията на процедурата. Артикулите, обект на услугата, заедно с изискванията на възложителя по отношение на техническите им характеристики, единица мярка и прогнозно количество за период от 3 години са подробно изброени в приложение № 1.1 към техническата спецификация. Посочените количества са ориентировъчни, определени на база предходен период, поради което възложителят си запазва правото да ги увеличи или намали съобразно нуждите си.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: КПП 1 „Качество на предлаганите продукти на участника“ = КПП 1 = (К1.1+К1.2+К1.3), където: / Тежест: 60
Критерий за качество - Име: К1.1 „Подходяща визия“ / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: К1.2 „Качество на печата и графичното оформление“ / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: К1.3 „Качество на изработка“ / Тежест: 20
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участниците представят мостри на предложените полиграфически изделия съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „е“ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Мострите се представят само за артикулите от техническите спецификации, подлежащи на оценка, за нуждите на методиката: дипляна — № 12, покана — № 15, бележник — № 21, плик за писма — № 27, папка — № 34.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изработка на рекламни материали

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22462000 Рекламни печатни материали
22320000 Картички с поздравления
18936000 Чанти от текстилни материали
18937100 Торбички, използвани за амбалаж
30199792 Календари
79822000 Услуги по предпечатна подготовка
79822300 Услуги по набор на текст
79822100 Услуги по изработване на печатни форми
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

Административната сграда на Община Велико Търново и други обекти на територията на община Велико Търново.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 2 включва изработване на рекламни материали. Количеството и видът на рекламните материали се определя съобразно дадената заявка за нуждите на Община Велико Търново, съответно на нейните структури. Възлагането на дейностите по изпълнение на договора за обособената позиция ще се извършва, като съответното структурно звено изготвя заявка по образец за необходимите артикули от офертата на изпълнителя. След всяка извършена услуга изпълнителят и заявителят съставят и подписват приемно-предавателен протокол по образец от документацията на процедурата. Артикулите, обект на услугата, заедно с изискванията на възложителя по отношение на техническите им характеристики, единица мярка и прогнозно количество за период от 3 години са подробно изброени в приложение № 1.2 към техническата спецификация. Посочените количества са ориентировъчни, определени на база предходен период, поради което възложителят си запазва правото да ги увеличи или намали, съобразно нуждите си.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: КПП 2 е показателят „Качество на предлаганите продукти на участника“ = КПП 2 = (К 2.1 + К 2.2 + К 2.3), където: / Тежест: 60
Критерий за качество - Име: К 2.1 „Естетичен и удобен промишлен дизайн“ / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: К 2.2 „Оригинален и атрактивен промишлен дизайн“ / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: К 2.3 „Качество на сувенира“ / Тежест: 20
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участниците представят мостри на предложените рекламни материали съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „е“ от ППЗОП. Мострите се представят само за артикулите от техническите спецификации, подлежащи на оценка, за нуждите на методиката за позиция № 2: торбички — малки, хартиени — № 1, USB флаш памет с лого — № 12, торбичка от плат — № 14, комплекти 2, 3 и 4 елемента — № 26, триъгълни флагчета за простор — № 56.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 105-256055
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Наименование:

Полиграфически услуги

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Наименование:

Изработка на рекламни материали

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2019