Dienstleistungen - 429150-2019

12/09/2019    S176

Polska-Legnica: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2019/S 176-429150

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 10
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy ul. Wojska Polskiego 10
E-mail: przetargi@zdm.legnica.eu
Tel.: +48 767564606
Faks: +48 767564619
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdm.legnica.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Oczyszczanie miasta

Numer referencyjny: DT-P/17/2018
II.1.2)Główny kod CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Bieżące oczyszczanie miasta w zakresie:

1) mechaniczne zamiatanie ulic,

2) opróżniane koszy na odpadki,

3) ustawianie i konserwacja koszy na odpadki oraz uzupełnianie brakujących wkładów,

4) mycie koszy w razie potrzeby na zlecenie (protokół typowania robót),

5) montowanie słupków na kosze,

6) demontaż koszy do renowacji oraz ich montaż po renowacji,

7) oczyszczanie ulic, chodników, ciągów pieszych (usuwanie darni i nadmiaru ziemi),

8) polewanie ulic,

9) zamiatanie ciągów pieszych,

10) oczyszczanie poboczy jezdni z nadmiaru ziemi,

11) zbieranie nieczystości z pasa drogowego,

12) awaryjne wyjazdy do usuwania zanieczyszczeń powstałych w nieprzewidzianych sytuacjach,

13) sprzątnięcie padłych zwierząt z terenów ulic miasta Legnicy,

14) prace inne związane z utrzymaniem czystości ulic.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 418 236.45 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Legnica, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Bieżące oczyszczanie miasta w zakresie:

1) mechaniczne zamiatanie ulic,

2) opróżniane koszy na odpadki,

3) ustawianie i konserwacja koszy na odpadki oraz uzupełnianie brakujących wkładów,

4) mycie koszy w razie potrzeby na zlecenie (protokół typowania robót),

5) montowanie słupków na kosze,

6) demontaż koszy do renowacji oraz ich montaż po renowacji,

7) oczyszczanie ulic, chodników, ciągów pieszych (usuwanie darni i nadmiaru ziemi),

8) polewanie ulic,

9) zamiatanie ciągów pieszych,

10) oczyszczanie poboczy jezdni z nadmiaru ziemi,

11) zbieranie nieczystości z pasa drogowego,

12) awaryjne wyjazdy do usuwania zanieczyszczeń powstałych w nieprzewidzianych sytuacjach,

13) sprzątnięcie padłych zwierząt z terenów ulic miasta Legnicy,

14) prace inne związane z utrzymaniem czystości ulic.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: cena / Waga: 60
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2018/S 200-455677
Nazwa:

Oczyszczanie miasta

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/09/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
Adres pocztowy: ul. Nowodworska 60
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
E-mail: biuro@lpgk.lca.pl
Tel.: +48 516150346
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 611 695.36 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izna Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2019