Árubeszerzések - 429211-2017

Normál nézet megjelenítése

27/10/2017    S207

Česká republika-Praha: Rakety

2017/S 207-429211

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2009/81/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Ministerstvo obrany – Česká republika
Národní identifikační číslo: 60162694
Poštovní adresa: Tychonova 221/1
Obec: Praha
PSČ: 160 00
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Sekce vyzbrojování a akvizic MO, OVPozS
K rukám: Věra Pavlíčková
E-mail: pavlickovav@army.cz
Tel.: +420 973213953
Fax: +420 973241307

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele / zadavatele: https://www.army.cz

Adresa profilu kupujícího: https://www.tenderarena.cz

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Obrana
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Nákup munice 2017/I-Rakety 2.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Plnění: Týniště nad Orlicí, převzetí: Zásobovací úsek Dobronín.

Kód NUTS CZ052 Královéhradecký kraj

II.1.3)Informace o rámcové smlouvě
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejné zakázky jsou letecké neřízené střelyS8 COM pro Mi-24.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

35333200 Rakety

II.1.7)Informace o subdodávkách
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
3 115 ks raket S8 COM.
II.2.2)Informace o opcích
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Dokončení 15.12.2018

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky, kterým podléhá plnění zakázky, především pokud jde o zabezpečení dodávek a důvěrnost informací:
III.1.5)Informace o bezpečnostní prověrce:
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady

Kritéria týkající se profesních kvalifikačních předpokladů dodavatelů (která mohou vést k jejich vyloučení) včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz Zadávací dokumentace.

Kritéria týkající se profesních kvalifikačních předpokladů subdodavatelů (která mohou vést k jejich odmítnutí) včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz Zadávací dokumentace.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost

Kritéria týkající se hospodářské a finanční situace dodavatelů (která mohou vést k jejich vyloučení)

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz Zadávací dokumentace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Viz Zadávací dokumentace.

Kritéria týkající se hospodářské a finanční situace subdodavatelů (která mohou vést k jejich odmítnutí)

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz Zadávací dokumentace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Viz Zadávací dokumentace.
III.2.3)Technická a/nebo profesní způsobilost

Kritéria týkající se technických a/nebo profesních schopností dodavatelů (která mohou vést k jejich vyloučení)

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Viz Zadávací dokumentace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů
Viz Zadávací dokumentace.

Kritéria týkající se technických a/nebo profesních schopností subdodavatelů (která mohou vést k jejich odmítnutí)

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Viz Zadávací dokumentace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů
Viz Zadávací dokumentace.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Omezené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
537/2016-1350.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
1.12.2017 - 10:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +42 542167111
Fax: +42 542167112
Internetová adresa: https://www.compet.cz

VI.4.2)Podání odvolání
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@sompet.cz
Tel.: +42 542167111
Fax: +42 542167112
Internetová adresa: https://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24.10.2017