Dienstleistungen - 429213-2019

12/09/2019    S176

Polen-Warschau: Vermessungsarbeiten

2019/S 176-429213

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Postanschrift: al. Jana Pawła II 70
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-175
Land: Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Telefon: +48 22/595-00-62
Fax: +48 22/318-54-11

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.arimr.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: państwowa osoba prawna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług kontroli na miejscu w ramach płatności bezpośrednich metodą Inspekcji Terenowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: DPiZP.2615.3.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71355000 Vermessungsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa usług polegających na:

1) przeprowadzeniu kontroli na miejscu metodą inspekcji terenowych (IT) wytypowanych przez Zamawiającego gospodarstw rolnych, rozmieszczonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,

2) przeprowadzenie kontroli na miejscu rolników wytypowanych do kontroli z tytułu otrzymania w poprzednim roku, tzw. „żółtych kartek”,

3) przeprowadzenie kontroli rolników wytypowanych do KnM w związku z nakazem przywrócenia cennych TUZ,

4) sporządzeniu raportów z kontroli na miejscu wraz z wymaganą dokumentacją pokontrolną dla poszczególnych gospodarstw rolnych wytypowanych do kontroli,

5) przekazaniu Zamawiającemu do odbioru dokumentacji pokontrolnej zgodnie z terminami określonymi w umowie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 178 560.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa usług polegających na:

1) przeprowadzeniu kontroli na miejscu metodą inspekcji terenowych (IT) wytypowanych przez Zamawiającego gospodarstw rolnych, rozmieszczonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,

2) przeprowadzenie kontroli na miejscu rolników wytypowanych do kontroli z tytułu otrzymania w poprzednim roku, tzw. „żółtych kartek”,

3) przeprowadzenie kontroli rolników wytypowanych do KnM w związku z nakazem przywrócenia cennych TUZ,

4) sporządzeniu raportów z kontroli na miejscu wraz z wymaganą dokumentacją pokontrolną dla poszczególnych gospodarstw rolnych wytypowanych do kontroli,

5) przekazaniu Zamawiającemu do odbioru dokumentacji pokontrolnej zgodnie z terminami określonymi w umowie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung ähnlicher Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben werden
Erläuterung:

Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki opisano w art. 67 ustawy dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm., dalej: „Pzp.”). W szczególności w jego ust. 1 pkt 6 ustawy opisana została przesłanka uprawniająca Zamawiającego do udzielenia zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Realizację kontroli na miejscu metodą Foto i Inspekcją Terenową (IT)” (nr. ref. DPiZP.2610.13.2019), w treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 060-139103 z dnia 26.3.2019 r., w sekcji VI „Informacje uzupełniające” pkt VI.3 „Informacje dodatkowe”, wskazano, że Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. W sytuacji braku wyboru wykonawcy w części lub częściach zamówienia podstawowego, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy w okresie 10 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z części postępowania (łącznie 24 części Foto do wartości netto: 1 300 000 PLN i dla części IT do wartości netto: 800 000 PLN). Zakres usług objętych zamówieniem (dodatkowym) będzie polegał na wykonaniu (powtórzeniu) przez Wykonawcę czynności kontrolnych wskazanych i opisanych ogłoszeniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”), w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego; Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone Wykonawcom realizującym zamówienie podstawowe (tj. jednemu (lub kilkorgu) spośród Wykonawców z którymi Zamawiający zawarł umowę w poszczególnych częściach zamówienia podstawowego); Zamówienia dodatkowe zostaną udzielone po przeprowadzeniu negocjacji na podstawie odrębnej umowy; Termin wykonania zamówienia dodatkowego zostanie ustalony z Wykonawcą w drodze negocjacji przed podpisaniem umowy. Tożsame postanowienia zawarte zostały w rozdziale I.4. pkt 1 SIWZ zamówienia podstawowego (nr ref. DPiZP.2610.13.2019). Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 12 500 740,93 PLN, a wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp wynosi 15 500 740,93 PLN. Informację o unieważnieniu części XIV-IT postępowania (zamówienia podstawowego) będącej przedmiotem niniejszego postępowania opublikowano w dniu 17.6.2019 r. W analizowanym stanie faktycznym zaistniała więc przesłanka opisana przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, tj. brak wyboru wykonawcy we wskazanej części zamówienia. Zamówień podstawowych w pozostałych częściach postępowania udzielono (zawarto umowy). Zamawiający z wykonawcą Gispro Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego nr 58/DBRiKT/2019/2610 z dnia 26.6.2019 r. Wskazana umowa została zawarta z wykonawcą wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania przetargowego o nr ref. DPiZP.2610.13.2019. Jak wynika z opisanego wyżej stanu faktycznego, nie upłynął okres 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, istnieją dotychczasowi wykonawcy usług, ewentualne zamówienie polegałoby na powtórzeniu podobnych usług, zamówienie takie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług kontroli na miejscu w ramach płatności bezpośrednich metodą Inspekcji Terenowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Gispro Sp. z o.o.
Postanschrift: Teofila Firlika 19
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 71-637
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 141 752.20 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 178 560.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Prace kameralne i terenowe

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019