Dienstleistungen - 429213-2019

12/09/2019    S176    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Warszawa: Usługi pomiarowe

2019/S 176-429213

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 70
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-175
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Tel.: +48 22/595-00-62
Faks: +48 22/318-54-11

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.arimr.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: państwowa osoba prawna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie usług kontroli na miejscu w ramach płatności bezpośrednich metodą Inspekcji Terenowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Numer referencyjny: DPiZP.2615.3.2019
II.1.2)Główny kod CPV
71355000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa usług polegających na:

1) przeprowadzeniu kontroli na miejscu metodą inspekcji terenowych (IT) wytypowanych przez Zamawiającego gospodarstw rolnych, rozmieszczonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,

2) przeprowadzenie kontroli na miejscu rolników wytypowanych do kontroli z tytułu otrzymania w poprzednim roku, tzw. „żółtych kartek”,

3) przeprowadzenie kontroli rolników wytypowanych do KnM w związku z nakazem przywrócenia cennych TUZ,

4) sporządzeniu raportów z kontroli na miejscu wraz z wymaganą dokumentacją pokontrolną dla poszczególnych gospodarstw rolnych wytypowanych do kontroli,

5) przekazaniu Zamawiającemu do odbioru dokumentacji pokontrolnej zgodnie z terminami określonymi w umowie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 178 560.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa usług polegających na:

1) przeprowadzeniu kontroli na miejscu metodą inspekcji terenowych (IT) wytypowanych przez Zamawiającego gospodarstw rolnych, rozmieszczonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,

2) przeprowadzenie kontroli na miejscu rolników wytypowanych do kontroli z tytułu otrzymania w poprzednim roku, tzw. „żółtych kartek”,

3) przeprowadzenie kontroli rolników wytypowanych do KnM w związku z nakazem przywrócenia cennych TUZ,

4) sporządzeniu raportów z kontroli na miejscu wraz z wymaganą dokumentacją pokontrolną dla poszczególnych gospodarstw rolnych wytypowanych do kontroli,

5) przekazaniu Zamawiającemu do odbioru dokumentacji pokontrolnej zgodnie z terminami określonymi w umowie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki opisano w art. 67 ustawy dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm., dalej: „Pzp.”). W szczególności w jego ust. 1 pkt 6 ustawy opisana została przesłanka uprawniająca Zamawiającego do udzielenia zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Realizację kontroli na miejscu metodą Foto i Inspekcją Terenową (IT)” (nr. ref. DPiZP.2610.13.2019), w treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 060-139103 z dnia 26.3.2019 r., w sekcji VI „Informacje uzupełniające” pkt VI.3 „Informacje dodatkowe”, wskazano, że Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. W sytuacji braku wyboru wykonawcy w części lub częściach zamówienia podstawowego, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy w okresie 10 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z części postępowania (łącznie 24 części Foto do wartości netto: 1 300 000 PLN i dla części IT do wartości netto: 800 000 PLN). Zakres usług objętych zamówieniem (dodatkowym) będzie polegał na wykonaniu (powtórzeniu) przez Wykonawcę czynności kontrolnych wskazanych i opisanych ogłoszeniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”), w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego; Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone Wykonawcom realizującym zamówienie podstawowe (tj. jednemu (lub kilkorgu) spośród Wykonawców z którymi Zamawiający zawarł umowę w poszczególnych częściach zamówienia podstawowego); Zamówienia dodatkowe zostaną udzielone po przeprowadzeniu negocjacji na podstawie odrębnej umowy; Termin wykonania zamówienia dodatkowego zostanie ustalony z Wykonawcą w drodze negocjacji przed podpisaniem umowy. Tożsame postanowienia zawarte zostały w rozdziale I.4. pkt 1 SIWZ zamówienia podstawowego (nr ref. DPiZP.2610.13.2019). Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 12 500 740,93 PLN, a wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp wynosi 15 500 740,93 PLN. Informację o unieważnieniu części XIV-IT postępowania (zamówienia podstawowego) będącej przedmiotem niniejszego postępowania opublikowano w dniu 17.6.2019 r. W analizowanym stanie faktycznym zaistniała więc przesłanka opisana przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, tj. brak wyboru wykonawcy we wskazanej części zamówienia. Zamówień podstawowych w pozostałych częściach postępowania udzielono (zawarto umowy). Zamawiający z wykonawcą Gispro Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego nr 58/DBRiKT/2019/2610 z dnia 26.6.2019 r. Wskazana umowa została zawarta z wykonawcą wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania przetargowego o nr ref. DPiZP.2610.13.2019. Jak wynika z opisanego wyżej stanu faktycznego, nie upłynął okres 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, istnieją dotychczasowi wykonawcy usług, ewentualne zamówienie polegałoby na powtórzeniu podobnych usług, zamówienie takie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wykonanie usług kontroli na miejscu w ramach płatności bezpośrednich metodą Inspekcji Terenowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/09/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Gispro Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Teofila Firlika 19
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424
Kod pocztowy: 71-637
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 141 752.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 178 560.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Prace kameralne i terenowe

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2019