Fournitures - 42922-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Katowice: Réseaux

2022/S 018-042922

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adresse postale: ul. Ziołowa 45/47
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 40–635
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Mesjasz
Courriel: jmesjasz@gcm.pl
Téléphone: +48 323598449
Fax: +48 322029501
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.gcm.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://gcm.logintrade.net/
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://gcm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa materiałów komputerowych

Numéro de référence: DZ.3321.231.2021
II.1.2)Code CPV principal
32400000 Réseaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa materiałów komputerowych

Zad. 1- Modernizacja sieci LAN

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b i Załącznik 3 do SWZ

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
32400000 Réseaux
32420000 Matériel de réseau
32424000 Infrastructure de réseau
32428000 Extension de réseau
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22A Katowicki
Lieu principal d'exécution:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ziołowa 45/47, 40–635 Katowice – Ochojec

II.2.4)Description des prestations:

3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) oferowany wyrób musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji,

2) oferowany wyrób musi odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu;

3.4. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje określone produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, jednakże w każdej takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne do opisanych w powyższy sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje określone produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy odczytywać łącznie z wyrazami „lub równoważne”.

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym W takich sytuacjach ewentualne wskazania należy odczytywać łącznie z wyrazami „lub równoważne”.

3.5 Zamawiający może zażądać przed dostawą przeprowadzenia testów wybranych funkcji sprzętu

i oprogramowania wymaganych w niniejszym postępowaniu. Testy potwierdzające działania wymaganych funkcji muszą zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od chwili zażądania przez Zamawiającego ich przeprowadzenia. Nieprzystąpienie do testów lub nieskuteczne ich przeprowadzenie (brak potwierdzenia przez Zamawiającego, że testy zostały zakończone pomyślnie) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych w SWZ oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poniższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM CENA waga: 60 %

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA waga: 40 %

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 120
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą w wysokości: 32 000,00 zł

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe określone są w pkt.10.5 SWZ.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie konkretyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie konkretyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy na dostarczenie, wdrożenie oraz wykonanie dokumentacji 2 systemów sieci LAN, na które składały się urządzenia aktywne (np. przełączniki sieciowe, kontrolery sieci bezprzewodowych, punkty dostępowe WIFI albo systemy zarządzania aktywnymi urządzeniami sieciowymi)

o łącznej wartości co najmniej 1 200 000,00 zł brutto;

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę na dostarczenie, wdrożenie oraz wykonanie dokumentacji 1 systemu informatycznego,

o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto;

Przez system informatyczny zamawiający rozumie zbiór powiązanych ze sobą elementów , którego funkcją jest przetwarzanie danych z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego.

c) dysponuje zespołem spełniającym poniższe wymagania:

- co najmniej 1 osoba do zarządzania projektem posiadająca certyfikat efektywnego zarządzania projektami (np. PRINCE2® Practitioner, PMP®, IPMA Polska) lub równoważne (Przez równoważne Zamawiający rozumie - certyfikaty lub dokumenty, które potwierdzają co najmniej: takie umiejętności jak zarządzanie projektem, wdrożenie projektu), która zrealizowała w okresie ostatnich 3 lat od daty terminu składania ofert min. 3 wdrożenia aktywnego sprzętu sieciowego i Data Center np. przełączników LAN, przełączników SAN, serwerów, macierzy dyskowych,

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 112 ust. 2 pkt 4 Pzp

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

3.6. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią załączniki do SWZ.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 120 dni kalendarzowych.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 28/02/2022
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 28/05/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 28/02/2022
Heure locale: 11:15
Lieu:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 28.02.2022 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2022 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

6.WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW I PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

6.1.Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6.2.Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 139 ust. 1), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień składania ofert: podmiotowych środków dowodowych oraz ośw. o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy (JEDZ), czyli następujących ośw. lub dokumentów:

1Aktualne na dzień składania ofert ośw. o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy (JEDZ).-sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ; złożone w formie elektronicznej.Informacje zawarte w ośw. będą stanowić dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

2Odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

3Informacji z KRK, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem, w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

4Ośw. wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5Zaświadczenie właściwego naczelnika US o potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,..

6Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,...

7Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

8Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w SWZ

9 Dowody potwierdzające, czy wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:

- referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego dostawy były/są wykonywane,

- oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- w odniesieniu do dostaw innych niż nadal wykonywane dostawy okresowe lub ciągłe,

- referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych,

10 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, którymi wykonawca będzie dysponował do wykonania dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, określonego w pkt 5.1.2.4) SWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

11 Certyfikat ISO9001 System Zarządzania Jakością lub równoważny

12 Certyfikat ISO27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji lub równoważny

Pełny opis znajduje się w SWZ

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

17.1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

17.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.3. Odwołanie wnosi się w terminach określonych odpowiednio w art. 515 ustawy Pzp.

17.4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.5. Środki ochrony prawnej są szczegółowo unormowane w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022