Fournitures - 42929-2022

26/01/2022    S18

Roumanie-București: Logiciels de bases de données

2022/S 018-042929

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Numéro national d'identification: 16973795
Adresse postale: Strada: Plevnei, nr. 141 B
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 060011
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Ana Brâncuș
Courriel: marcel.dita@csm1909.ro
Téléphone: +40 0213116953
Fax: +40 0213116953
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.csm1909.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135754
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: CONFORM LEGII NR. 303/200
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

FURNIZARE de pachete software necesare dezvoltării modulului STATIS ,aferente proiectului “Eliminarea factorilor pentru inflația de cauze, identificarea elementelor normative și a tendințelor de aglomerare – EFICIENȚĂ”, cod SIPOCA 752/ cod My SMIS 129914

Numéro de référence: 16973795202106
II.1.2)Code CPV principal
48611000 Logiciels de bases de données
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

FURNIZARE de pachete software necesare dezvoltării modulului STATIS, aferente proiectului “Eliminarea factorilor pentru inflația de cauze, identificarea elementelor normative și a tendințelor de aglomerare – EFICIENȚĂ”, cod SIPOCA 752/ cod My SMIS 129914.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 15 000.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Sediul autorităţii contractante -conform sectiunii 3.4.1. din caietul de sarcini

II.2.4)Description des prestations:

CONFORM SPECIFICATIILOR DIN CAIETUL DE SARCINI

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 8
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

“Eliminarea factorilor pentru inflația de cauze, identificarea elementelor normative și a tendințelor de aglomerare – EFICIENȚĂ”, cod SIPOCA 752/ cod My SMIS 129914

II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Cerinţa nr. 1: Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile şi completările ulteriore.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, la nivelul pentru care depune ofertă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- câte o declaraţie pe proprie răspundere din partea ofertantului/terţ/subcontractant că nu se află în situaţiile prevăzute la art.164.165,167 din Legea nr.98/2016;

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) VALABILE la momentul prezentării, doar pentru sediul principal, pentru sediile secundare/punctele de lucru, ofertantii vor depune o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Aceste documente se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Cerinţa nr. 2

Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, aşa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Această declaraţie se va depune odată cu DUAE.

Din partea autorităţii contractante, persoanele cu funcţii de decizie din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sunt: Mihai-Bogdan MATEESCU Judecător, Preşedinte CSM; Nicolae Andrei SOLOMON Procuror, Vicepreședinte CSM; Eduard Cristian CIOBOTARU Judecător, Secretar General, CSM; Diana CALIŢOIU Consilier Direcţia Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Proiecte, CSM, Asistent manager de proiect; Alina Gabriela SANDU Consilier Direcţia Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Proiecte, CSM, Responsabil monitorizare şi evaluare; Maria PETRE Consilier Direcţia Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Proiecte, CSM, Responsabil raportare; Cătălin ŞORLEI Consilier, Cabinetul Preşedintelui CSM Responsabil grup ţintă; Ana- Maria- Magdalena BRÂNCUŞ Consilier BAPP, CSM, Responsabil achiziții publice; Gabriela IONIŢĂ Consilier, Expert achiziţii publice; Bogdan ZALANA Consilier Direcţia economică şi administrativ, CSM, Manager financiar; Andreea CHIRICUȚĂ Consilier Direcţia economică şi administrativ, CSM, Expert financiar 1; Clementina Manuela ŞTEFĂNESCU Şef Serviciu Salarizare și Buget, Direcţia economică şi administrativ, CSM, Expert financiar 2; Loredana IORDACHE Consilier Direcţia economică şi administrativ, Expert financiar 3; Bogdana MARUŞCA Judecător Direcţia Legislaţie, Documentare şi Contencios, CSM, Responsabil coordonare tehnică componente; Violanda Gabriela MAJERI Procuror, Direcţia Legislaţie, Documentare şi Contencios, CSM, Responsabil juridic; Alexandru CĂLUIAN Expert it/Responsabil IT; Zoica Iosif-Florea Consilier superior Direcţia economică şi administrativ – Biroul contabilitate, CSM; Roxana Daniela MODORAN Consilier DEA, CSM; Cătălina CONSTANTIN Consilier Direcţia economică şi administrativ, CSM; Diana EPURE Judecător Director DAERIP; Mădălina DUMITRESCU Director, Direcţia economică şi administrativ; Cosmin Sterea-Grossu Expert principal, șef serviciu, Serviciul Informatică și Statistică Judiciară; Silviu UŢĂ Consilier Biroul Informatică, CSM Expert IT; Florica – Livia SCRIECIU șef Biroul Achiziții Publice și Protocol, CSM.

Cerința nr. 1- Forma de înregistrare

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinţa nr.1 Subcontractarea/susținerea terțuluiOfertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților şi datele de contact ale acestora, partea/ părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către subcontractanti,procentul la care se ridică partea/ părţile respective, precum şi acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Autoritatea contractantă va verifica existenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art.164,165 şi 167 în legătură cu subcontractantii propuşi.În cazul în care este identificată o situaţie de excludere,cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 171 din Legea nr. 98/ 2016,AC va solicita ofertantului,o singură dată,să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat,în urma verificării,că se afla în această situaţie.Noii subcontractanti au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.Op.Ec.are dreptul,să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională,indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi,prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților.Odată cu angajamentul de susținere,ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători,din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.Cerinţa nr. 2:AsociereaÎn cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire,îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și prof.se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului,iar AC solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică.Informații privind asociații:În cazul Asocierii, se vor completa Informații privind asocierea” si va fi avizat de fiecare membru al asocierii. Se vor depune și următoarele documente: a) Acord de asociere semnat şi ştampilat de către toți asociații, în care să se menționeze că toți asociații își asumă răspunderea colectivă şi solidara pentru îndeplinirea contractului, iar liderul asociației este împuternicit să acționeze în numele tuturor asociaților. Înțelegerea trebuie să stipuleze, de asemenea ca toți asociații sunt obligați să reamâna în asociere pe întreaga durată a contractului.b) O declarație semnată şi ştampilată de toți asociații, prin care se obliga ca în cazul în care oferta este declarată câștigătoare, vor legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autorității Contractante înainte de data semnării contractului.c) Fiecare asociat va completa declarația DUAE.Cerința nr.3 - Dovedirea experienței similareOperatorii economici vor face dovada că în ultimii trei ani calculaţi pană la data limită de depunere a ofertelor au livrat produse similare.Prin produs similar se înțelege produse comparabile cu cele care fac obiectul contractului.Prin livrari de produse similare în raport cu cele care fac obiectul contractului se consideră orice tip de licenţă.În acest sens, vor prezenta o listă cu livrări de produse în ultimii 3 ani din care să rezulte că au fost livrate produse în valoare cumulată de minim 15.000,00 lei,fără TVA la nivelul a minim 1 contract sau maxim 2 contracte.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Cerinţa nr.1.Se va completa DUAE de către fiecare subcontractant/terţ susţinător în parte.Acordul de subcontractare/angajamentul ferm de susţinere se va depune odată cu DUAE.Odată cu angajamentul de susținere,ataşat DUAE,ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători,din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere,documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.Cerinţa nr.2.Se va completea DUAE de către fiecare asociat în parte iar documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea AC doar de ofertantul clasat pe primul lor în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.Acordul de asociere se va depune odată cu DUAE.Cerința nr.3.Se va completa DUAE de către operatorii ec.participanți la procedura de atribuire cu info.ce descriu nivelul lor de experiență,prin raportare la contractele furnizate în trecut.Documentele justificative care rezultă din îndeplinirea celor declarate în DUAE sunt certificate/documente cuprinzând date şi beneficiari publici sau privaţi cum ar fi numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul contractului, valoarea fără TVA, beneficiarul, facturi, procese –verbale de recepţie, recomandări,etc.Asociatul/asociații nominalizați vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate ce descriu nivelul lor de experienţă similară cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul contractului, valoarea fără TVA, beneficiarul, facturi, procese –verbale de recepţie, recomandări,etc.Documentele justificative vor fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 21/02/2022
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 21/06/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 21/02/2022
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Până la data și ora limită de depunere a ofertelor, operatorul economic va depune în SICAP:

1. Oferta (propunerea tehnică şi propunerea financiară);

2. DUAE;

3. Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, aşa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016;

4. Acordul de asociere semnat de toti membrii asocierii;

5. Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana desemnată să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire;

6. Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii Ofertei;

7. ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere;

8. Scrisoarea de Ofertă;

9. Solicitările de clarificări;

10. Graficul de livrare;

11. Proiectul de contract însuşit - Clauzele contractuale obligatorii vor trebui să aibă menţiunea “Am citit şi suntem de acord fără rezerve cu termenii şi condiţiile contractuale prevăzute în Documentaţia de Atribuire şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare să semnăm contractul de achiziţie publica în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire şi cu necesităţile autorităţii contractante”. Eventualele propuneri cu privire la clauzele obligatorii ale contractului se vor formula în scris, sub formă de clarificări, până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în SICAP la secţiunea Solicitari de Clarificare/Intrebari/Comunicari

În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care semnează Oferta este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Împuternicire scrisă, care va include informații detaliate privind reprezentarea, în original.

În cazul unei Asocieri, Împuternicirea scrisă din partea fiecărui membru al Asocierii, inclusiv a Liderului pentru aceeași persoană/aceleași persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei să implice Ofertantul (în calitate de Asociere) în procedura de atribuire.

Toate documentele de la punctele 1-11 se vor depune numai prin mijloace electronice, în SICAP. Toate documentele de la pct.1-11 se semnează cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale. Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie transmisă în S.I.C.A.P., numai în format electronic si numai până la data limită de depunere a ofertelor, așa cum este aceasta evidențiată în cadrul anunțului de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse după expirarea termenului limită pentru depunere, vor fi respinse.

Nu se acceptă oferte si/sau documente nesemnate cu semnătură electronică extinsă validă a semnatarului ofertei, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnării ofertei, în conformitate cu prevederile legale referitoare la semnătură electronică. Operatorii economici vor avea în vedere împrejurarea că lipsa criptării prețului ofertat în SICAP conduce la imposibilitatea accesării eventualelor documente deja încărcate la secțiunile aferente.

După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate de legislație în acest ... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Conform prevederilor Legii 101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al Autorității Contractante, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o plângere în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul AC considerat nelegal:

i.fie pe cale administrativ-jurisdicțională la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;

ii.fie pe cale judiciară la instanța de judecată

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Consiliul Superior al Magistraturii, Direcţia legislaţie, documentare şi contencios
Adresse postale: Calea Plevnei, nr.141 B
Ville: Bucuresti
Pays: Roumanie
Courriel: violanda.vartolomei@csm1909.ro
Téléphone: +40 0213116932
Adresse internet: www.csm1909.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022