TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 429362-2015

Display compact view

05/12/2015    S236

Czech Republic-České Budějovice: Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits

2015/S 236-429362

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: E.ON Distribuce, a.s.
National registration number: 28085400
Postal address: F. A. Gerstnera 2151/6
Town: České Budějovice
Postal code: 370 49
Country: Czechia
Contact person: RTS, a.s., divize Veřejných zakázek
For the attention of: Roman Hlaváč
E-mail: roman.hlavac@rts.cz
Telephone: +420 545120289
Fax: +420 545120210

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.eon-distribuce.cz

Address of the buyer profile: http://www.stavebnionline.cz/profil/eon-distribuce

Further information can be obtained from:
Official name: RTS, a.s.
National registration number: 25533843
Postal address: Lazaretní 13/4038
Town: Brno-Židenice
Postal code: 615 00
Country: Czechia
For the attention of: Roman Hlaváč
E-mail: roman.hlavac@rts.cz
Telephone: +420 545120289
Fax: +420 545120210

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: Official name: RTS, a.s.
National registration number: 25533843
Postal address: Lazaretní 13/4038
Town: Brno-Židenice
Postal code: 615 00
Country: Czechia
Contact person: divize veřejných zakázek
For the attention of: Lili Petkovičová
Telephone: +420 545120246

Tenders or requests to participate must be sent to:
Official name: RTS, a.s.
National registration number: 25533843
Postal address: Lazaretní 13/4038
Town: Brno-Židenice
Postal code: 615 00
Country: Czechia
For the attention of: Ing. Ludmila Horková
Telephone: +420 545120248
Fax: +420 545120210

I.2)Main activity
Electricity
I.3)Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting entity:
Primární technologie VVN.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Brno, České Budějovice.

NUTS code CZ064 Jihomoravský kraj,CZ031 Jihočeský kraj

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky primární technologie – vypínačů VVN, měřících transformátorů VVN a odpojovačů VVN.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

31210000 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, 31170000 Transformers

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Předpokládaná hodnota je stanovena za všechny části veřejné zakázky (celkem 3 části) a za dobu účinnosti smlouvy na dodávky (tj. za 48 měsíců).
Estimated value excluding VAT: 3 350 000 EUR
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 48 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Vypínače VVN
1)Short description:
Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka primární technologie – vypínačů VVN. Podrobněji v kvalifikační dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

31210000 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits

3)Quantity or scope:
Předpokládaná hodnota je stanovena za dobu účinnosti smlouvy na dodávky (tj. za 48 měsíců).
Estimated value excluding VAT: 850 000 EUR
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 48 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots:
Další požadavky dle bodu III.2.3) Technická způsobilost:
Min. technické parametry referenční dodávky.
Jmenovité napětí: 123 kV; Jmenovitá frekvence: 50 Hz; Jmenovitý proud min.: 3 150 A; Jmenovitý zkratový vypínací proud: min. 25 kA; Jmenovitý sled spínání O-0,3s-CO-3min-CO, CO-15s-CO; Spínací cyklus min.: 2 000; Typ pohonu vypínače: Elektrický s pružinovým střádačem.
Podrobnosti viz kvalifikační dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.
Lot No: 2 Lot title: Měřící transformátory VVN
1)Short description:
Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka primární technologie – měřící transformátory VVN. Podrobněji v kvalifikační dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

31170000 Transformers

3)Quantity or scope:
Předpokládaná hodnota je stanovena za dobu účinnosti smlouvy na dodávky (tj. za 48 měsíců).
Estimated value excluding VAT: 650 000 EUR
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 48 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots:
Další požadavky dle bodu III.2.3) Technická způsobilost:
Min. technické parametry referenční dodávky.
Jmenovité napětí: 110 kV; Maximální provozní napětí: 123 kV; Jmenovitá frekvence: 50 Hz; Počet jader: min. 4; Jmenovitý krátkodobý proud min. 20 kA; Izolační médium: Olej nebo SF6; Pro PTN (napěťový) – Jmenovité sekundární napětí: 100 V/odmocnina ze 3; Pro PTP (proudový) – Jmenovitý sekundární proud: 1 (5) A; Pro KMT (kombinovaný) – dtto PTN, PTP.
Podrobnosti viz kvalifikační dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.
Lot No: 3 Lot title: Odpojovače VVN
1)Short description:
Předmětem části 3 veřejné zakázky je dodávka primární technologie – odpojovače VVN. Podrobněji v kvalifikační dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

31210000 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits

3)Quantity or scope:
Předpokládaná hodnota je stanovena za dobu účinnosti smlouvy na dodávky (tj. za 48 měsíců).
Estimated value excluding VAT: 1 850 000 EUR
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 48 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots:
Další požadavky dle bodu III.2.3) Technická způsobilost:
Min. technické parametry referenční dodávky.
Jmenovité napětí:123 kV; Jmenovitá frekvence: 50 Hz; Jmenovitý krátkodobý proud: min. 25 kA; Jmenovitý proud: min. 2 000 A; Konstrukční provedení: Horizontální nebo pantografový odpojovač s elektromotorickým pohonem.
Podrobnosti viz kvalifikační dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. Jistota bude požadována pouze po dodavatelích, kteří prokáží stanoveným způsobem svoji kvalifikaci a budou zadavatelem vyzváni k podání nabídky. Výše jistoty je stanovena pro příslušnou část veřejné zakázky na částku:
— Část 1) ve výši 250 000 CZK,
— Část 2) ve výši 200 000 CZK,
— Část 3) ve výši 500 000 CZK.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Zadavatel neposkytuje zálohy. Ostatní platební podmínky budou uvedeny v Obchodních podmínkách zadávací dokumentace.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: yes
Description of particular conditions: Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 3 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu část veřejné zakázky či na některé části veřejné zakázky nebo na všechny části veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pro každou část veřejné zakázky s jiným dodavatelem, podle výhodnosti nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení nebo jakoukoli jeho část v souladu s § 84 odstavec 5) ZVZ. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení nebo jakoukoli jeho část, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Není-li dále uvedeno jinak platí ustanovení uvedená v Oznámení o zakázce shodně pro všechny části veřejné zakázky (3 části).
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 53 odst. 1 zákona. Ve smyslu § 63 odst. 2 zákona požaduje sektorový zadavatel prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením těchto dokladů způsobem uvedeným v § 53 odst. 3 zákona takto:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů – § 53 odstavec 1 písm. a) a b) a odstavec 2 písm. b);
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení – § 53 odstavec 1 písm. f);
c) potvrzením příslušného orgánu či instituce – § 53 odstavec 1 písm. h);
d) čestného prohlášení – § 53 odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k).
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ předložením:
— písm. a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,
— písmeno b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě; limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na nejméně:
— 10 000 000 CZK na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě; spoluúčast zhotovitele na pojistné události může činit nejvýše 150 000 CZK. Údaje o celkovém obratu dodavatele zjištěného podle zvláštních právních předpisů za poslední 3 účetní období; zadavatel požaduje, aby za poslední tři bezprostředně předcházející uzavřené účetní období neklesl (v každém z nich) celkový roční obrat dodavatele pod hodnotu součtu ročních předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky, na které hodlá podávat nabídku, přičemž roční předpokládanou hodnotou se rozumí celková předpokládaná hodnota dělená čtyřmi. Údaji z posledních tří zpracovaných rozvah podle zvláštních právních předpisů; minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena pomocí ukazatelů finanční a ekonomické analýzy, které mají prokázat stabilitu dodavatele a jeho ekonomické zdraví; zadavatel požaduje, aby za poslední tři bezprostředně předcházející uzavřené účetní období byly (v každém z nich) splněny hodnoty níže uvedených ukazatelů: Běžná likvidita musí být větší než 1,0; Celková zadluženost musí být menší než 75 %. Podrobnosti viz kvalifikační dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech; limit pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je stanoven takto:
— pro Část 1 na minimálně 10 kusů vypínače VVN (lze prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek), které dodavatel realizoval v posledních 3 letech, kde veškeré parametry dodávky musely vyhovovat normám platným v EU,
— pro Část 2 na minimálně 30 kusů měřících transformátorů VVN (lze prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek), které dodavatel realizoval v posledních 3 letech, kde veškeré parametry dodávky musely vyhovovat normám platným v EU,
— pro Část 3 na minimálně 60 kusů odpojovačů VVN (lze prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek), které dodavatel realizoval v posledních 3 letech, kde veškeré parametry dodávky musely vyhovovat normám platným v EU. Min. technické parametry pro výše uvedené referenční dodávky jsou uvedeny v příloze B v bodě 5) Další informace o částech zakázky pro příslušnou část veřejné zakázky. Certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem ČSN EN ISO 9001 akreditovanou osobou nebo rovnocenný certifikát vydaný v členském státě Evropské unie. Podrobnosti viz kvalifikační dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated
Some candidates have already been selected (if appropriate under certain types of negotiated procedures): no
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting entity:
4677
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.1.2016 - 10:00
IV.3.5)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.
IV.3.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:
Žádosti lze podat doporučeně poštou nebo osobně každý pracovní den lhůty v době od 8:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do 10:00 hod.) v sídle společnosti RTS, 3.NP, dveře č. 316. Zadavatel neomezuje počet zájemců pro účast v jednacím řízení s uveřejněním. K podání nabídky budou vyzváni všichni zájemci, kteří řádně prokáží splnění požadované kvalifikace.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Podmínkou pro podání návrhu na ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o domnělém porušení zákona dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy. Povinností zadavatele je rozhodnout o námitkách do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS do 10 dnů ode dne obdržení rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele (kopie ve lhůtě i zadavateli) nebo nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem, pokud zadavatel nerozhodne.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: RTS, a.s.
Postal address: Lazaretní 13
Town: Brno
Postal code: 615 00
Country: Czechia
E-mail: ales.houserek@rts.cz
Telephone: +420 545120284
Fax: +420 545120210

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27.11.2015