Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 429374-2021

24/08/2021    S163

България-София: Куриерски услуги

2021/S 163-429374

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура
Национален регистрационен номер: 000695089
Пощенски адрес: гр. София, бул. Македония № 3
Град: София
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Розита Иванова
Електронна поща: r.r.ivanova@api.bg
Телефон: +359 029173421
Факс: +359 029522563
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.api.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура",по Обособена позиция 2: Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура"

II.1.2)Основен CPV код
64120000 Куриерски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В обхвата на куриерските услуги по обособена позиция 2 са включени следните видове вътрешни куриерски услуги:

1. Градски куриерски услуги „от врата до врата“ (за същото населено място):

а. Обикновени /икономични/ – доставяне в срок до 1 (един)работен ден.

б. Експресни – доставяне в същия работен ден, ако пратката е приета до 12 ч. или до 12 ч. на другия ден ако е приета след 12 ч.

2. Междуградски куриерски услуги от врата до врата (от/до различни населени места):

а. Обикновени /икономични/ – доставка до 2 (два) работни дни;

б. Експресни – доставка до 24 часа.

3.Допълнителна услуга „Обратна разписка“.

Списъкът с услуги по об.п.2 обхваща 40 вида вътрешни куриерски услуги с общ индикативен обем 500000 бр.

Количествата са индикативни и не са обвързващи. В срока на изпълнение на рамковото споразумение могат да бъдат поръчвани по-малко или повече видове услуги, без да се надвишава максималната му стойност...

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 29 690.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура",по Обособена позиция 2: Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура"

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64120000 Куриерски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на куриерските услуги по обособена позиция 2 са включени следните видове вътрешни куриерски услуги:

1. Градски куриерски услуги „от врата до врата“ (за същото населено място):

а. Обикновени /икономични/ – доставяне в срок до 1 (един)работен ден.

б. Експресни – доставяне в същия работен ден, ако пратката е приета до 12 ч. или до 12 ч. на другия ден ако е приета след 12 ч.

2. Междуградски куриерски услуги от врата до врата (от/до различни населени места):

а. Обикновени /икономични/ – доставка до 2 (два) работни дни;

б. Експресни – доставка до 24 часа.

3.Допълнителна услуга „Обратна разписка“.

Списъкът с услуги по об.п.2 обхваща 40 вида вътрешни куриерски услуги с общ индикативен обем 500000 бр.

Количествата са индикативни и не са обвързващи. В срока на изпълнение на рамковото споразумение могат да бъдат поръчвани по-малко или повече видове услуги, без да се надвишава максималната му стойност...

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 123-300794
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-74
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура",по Обособена позиция 2: Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура"

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
11/08/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: МИБМ ЕКСПРЕС ООД
Национален регистрационен номер: 131394882
Пощенски адрес: ул. Струма № 3Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1463
Държава: България
Електронна поща: simeonov@mbm-bg.com
Телефон: +359 28051715
Факс: +359 28051715
Интернет адрес: www.mbm-bg.com
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 40 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 29 690.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/08/2021