Supplies - 429386-2020

14/09/2020    S178

Romania-Oradea: Medical breathing devices

2020/S 178-429386

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
National registration number: 4208463
Postal address: Str. Corneliu Coposu nr. 12
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410469
Country: Romania
Contact person: Ileana Adina Marge
E-mail: spitalcopii@gmail.com
Telephone: +40 259267903
Fax: +40 259267903

Internet address(es):

Main address: www.scmo.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103035
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal aparat ventilație mecanică de înaltă performanță – 5 buc., conform specificațiilor din caietul de sarcini

Reference number: 4208463-2020-58
II.1.2)Main CPV code
33157400 Medical breathing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal aparat ventilatie mecanica de inalta performanta – 5 buc., valoare estimata 458 395 RON fără TVA (PU 91 679 RON fara TVA). Termen de furnizare conform caietului de sarcini.

Termenul pana la care se pot solicita clarificari este de 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor urmand ca autoritatea contractanta sa raspunda consolidat tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 458 395.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Str. Corneliu Coposu, nr. 12, cod postal: 410469, loc. Oradea, jud. Bihor, tel.: 0259-803800, fax: 0259-442687;

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal aparat ventilatie mecanica de inalta performanta - 5 buc, valoare estimata 458395 RON fără T.V.A. (P.U. 91679 RON fara TVA). Termen de furnizare conform caietului de sarcini.

— termenul pana la care se pot solicita clarificari este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor urmand ca autoritatea contractanta sa raspunda consolidat tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

EMS cod ROHU 386

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016; se va completa Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016; documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: a. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării, pentru toate sediile/punctele de lucru specificate în certificatul constatator emis de O.N.R.C. inclusiv pentru acelea la care care nu există obligaţii de plată; b. cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C. / actul constitutiv; c. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; d. alte documente edificatoare, după caz; se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor,

— declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante: Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea:Ec. Silaghi Maria – Manager, Ec. Dance Nicolae Sebastian – Director financiar contabil, Dr. Burtă Ovidiu Pavel – Director medical, As. med. pr. Barabaș Călin Iulian – Director de îngrijiri, Ing. Gherman Sorin – Şef serviciu administrativ, Ec. Chiş Mihaela Camelia, Ec. Jurcă Mioara Ioana, Ec. Sferle Sanda, Ing. Marge Ileana Adina – Sef serviciu achizitii publice şi contractare, Ec. Balint Ioan, Ec. Pop Diana Carmen, Ec. Chirilă Nadia Mariana, Func. Cherteş Cristina Daniela, Dr. Dobrescu Adriana, Dr. Florea Mihai, As. Szalo Cristina; include inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică; completare formular DPNP din formulare şi modele de documente,

— forma de înregistrare - certificat constatator emis de O.N.R.C. din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului sau acordului-cadru trebuie să aibă corespondent în codul C.A.E.N. din certificatul constatator emis de O.N.R.C.; se acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor,

— autorizație specială/membrii ai unei anumite organizații - aviz de functionare emis pentru comercializare dispozitive medicale, punerea ȋn funcțiune ȋn domeniul dispozitivelor medicale și service pentru categoria de dispozitive medicale care fac obiectul achiziției conform art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi competările ulterioare; se acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire şi subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/04/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/10/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

— documentaţia va fi descărcată de pe site-ul www.e-licitatie.ro,

— pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătura electronică),

— pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil,

— pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 şi vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016,

— răspunsurile la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici vor fi postate în cadrul procedurii de achizitie pe site-ul www.e-licitatie.ro rubrica Lista clarificari, notificari si decizii precum si prin publicare de erate rublica Lista erate,

— în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora; în situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică,

— pentru îndeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de catre operatorii economici participanti la proceda de atribuire, prevazuta la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicata a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă; DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat si analizat de către autoritatea contractanta în sectiunea dedicata acestuia; raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de catre fiecare participant; pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica în sistem si va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completarii DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator); este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie înregistrati ca utilizatori ai sistemului; la procedura de atribuire se înscrie si depune oferta unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participa cu oferta individuala iar ceilalți participanti completeaza direct în sistem doar DUAE si nu pot modifica oferta,

— potenţiali operatori economici, rezidenţi în ţările Comunităţii Europene şi ţările Spaţiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Creştere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica şi compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire,

— toate orele specificate în Anunțul de participare se referă la ora locală a României (GMT+2 ore),

— completare formular II din formulare si modele de documente atasat in SEAP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: spitalcopii@gmail.com
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

— termen de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea
Postal address: Str. Corneliu Coposu nr. 12
Town: Oradea
Postal code: 410469
Country: Romania
Telephone: +40 359803800
Fax: +40 259442687

Internet address: www.scmo.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/09/2020