Dienstleistungen - 429393-2022

05/08/2022    S150

România-Botoșani: Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

2022/S 150-429393

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA BOTOSANI
Număr naţional de înregistrare: 32436661
Adresă: Strada: Postei, nr. 9
Localitate: Botosani
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Cod poștal: 710356
Țară: România
Persoană de contact: DANIELA - CRISTINA ROSU
E-mail: zmbt@zmbotosani.ro
Telefon: +40 231516129
Fax: +40 231516129
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.zmbotosani.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: ASOCIATIE
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Actualizare Studiu de Fezabilitate, Intocmire Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru „SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI”

Număr de referinţă: 32436661_PAAP2022_1
II.1.2)Cod CPV principal
71241000 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului de prestari de servicii este Actualizare Studiului de Fezabilitate,intocmirea Proiectului Tehnic si Detalii de Executie si Asistenta Tehnica pentru obiectivul deinvestitii „Soseaua de centura a municipiului Botosani prin Curtesti”, in conformitate cuprevederile din Caietul de Sarcini şi a conditiilor din contract.Descrierea serviciilor este disponibila in Caietul de Sarcini şi Documentatia tehnica dincadrul prezentei documentatii de atribuire. Anexat Documentatiei de atribuire, se regasescdocumentele necesare pentru elaborarea ofertei.Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedurade achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia deatribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta va raspunde la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte determenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 3 300 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71322500 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:

La sediul beneficiarului si la sediul prestatorului in functie de necesitati si inconformitate cu oferta selectata pentru prestarea serviciilor.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului de prestari de servicii este Actualizare Studiului de Fezabilitate,intocmirea Proiectului Tehnic si Detalii de Executie si Asistenta Tehnica pentruobiectivul de investitii „Soseaua de centura a municipiului Botosani prin Curtesti”, inconformitate cu prevederile din Caietul de Sarcini şi a conditiilor din contract .Descrierea serviciilor este disponibila in Caietul de Sarcini şi Documentatia tehnica dincadrul prezentei documentatii de atribuire. Anexat Documentatiei de atribuire, seregasesc documentele necesare pentru elaborarea ofertei.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: EXPERIENTA ECHIPEI DE EXPERTI - SEF/MANAGER PROIECT / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: EXPERIENTA ECHIPEI DE EXPERTI - SPECIALIST IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: EXPERIENTA ECHIPEI DE EXPERTI - INGINERUL PROIECTANT LUCRARI DE CONSOLIDARE / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: EXPERIENTA ECHIPEI DE EXPERTI - INGINERUL PROIECTANT DE PODURI / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: EXPERIENTA ECHIPEI DE EXPERTI - INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: PLANIFICAREA ADECVATA A RESURSELOR / Pondere: 16
Criteriu privind calitatea - Nume: METODOLOGIA DE PRESTARE A SERVICIILOR / Pondere: 18
Prețul - Pondere: 30
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul este prevazut in lista de proiecte de infrastructura de transport in vedereaincluderii la finantare, in cadrul perioadei de programare POIM 2014-2020 (Ordinulministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor nr. 1527 din 22.12.2021).

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul este prevazut in lista de proiecte de infrastructura de transport in vedereaincluderii la finantare, in cadrul perioadei de programare POIM 2014-2020 (Ordinulministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor nr. 1527 din 22.12.2021).Astfel, etapa de Actualizare Studiu de Fezabilitate, Intocmire Proiect Tehnic si Detalii deExecutie pentru „SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI”aferenta proiectului este propusa spre finantare in cadrul POIM 2014 - 2020.Proiectul va fi finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor,Infrastructurii şi Comunicatiilor, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie,precum şi/sau din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publiceaprobate potrivit legii.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 065-170942
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 251
Titlu:

Contract de prestări servicii

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Best Consulting & Design SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 32642076
Adresă: Strada Penes Curcanul, Nr. 11, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031514
Țară: România
E-mail: office@bestconsultingdesign.ro
Telefon: +4 0311042820
Fax: +4 0311042820
Adresă internet: www.bestconsultingdesign.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 519 847.56 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 300 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/08/2022