Fournitures - 42940-2022

Submission deadline has been amended by:  92865-2022
26/01/2022    S18

Pologne-Ostrołęka: Bennes à ordures

2022/S 018-042940

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numéro national d'identification: 7582364783
Adresse postale: Aleja Wojska Polskiego 7A
Ville: Ostrołęka
Code NUTS: PL924 Ostrołęcki
Code postal: 07-410
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Paweł Zakrzewski
Courriel: biuro@opkostroleka.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.opkostroleka.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka/proceedings
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka/proceedings
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka/proceedings
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Podmiot ze 100% udziałem samorządu terytorialnego
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, 2 pojazdów specjalnych - śmieciarek

Numéro de référence: 1/ZPUE/2022
II.1.2)Code CPV principal
34144511 Bennes à ordures
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup na podstawie umowy leasingu operacyjnego, 2 sztuk fabrycznie nowych pojazdów - śmieciarek. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w SWZ i załącznikach stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia terminowej spłaty rat leasingowych w postaci deklaracji wekslowej wraz z wekslem „In blanco”.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 339 814.98 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, 1 pojazdu specjalnego - śmieciarki - część 1

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34144511 Bennes à ordures
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL924 Ostrołęcki
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup na podstawie umowy leasingu operacyjnego, 1 sztuki fabrycznie nowego pojazdu - śmieciarki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po dostarczeniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w SWZ i załącznikach stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia terminowej spłaty rat leasingowych w postaci deklaracji wekslowej wraz z wekslem „In blanco”.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dostępność serwisu / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 169 907.49 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 96
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, 1 pojazdu specjalnego - śmieciarki - część 2

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34144511 Bennes à ordures
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL924 Ostrołęcki
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup na podstawie umowy leasingu operacyjnego, 1 sztuki fabrycznie nowego pojazdu - śmieciarki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po dostarczeniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w SWZ i załącznikach stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia terminowej spłaty rat leasingowych w postaci deklaracji wekslowej wraz z wekslem „In blanco”.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dostępność serwisu / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 169 907.49 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 96
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) świadczenie polegające na dostawie pojazdów specjalnych (śmieciarek) o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, wymienionych w załączniku nr 6 do SWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 21/02/2022
Heure locale: 10:30
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 22/03/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 21/02/2022
Heure locale: 11:00
Lieu:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert w dniu upływu terminu składania ofert. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie zobowiązani są złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, znajduje się w rozdziale IV SWZ. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy z art. 125 ust. 1 Pzp oraz wymaganych podmiotowych środków dowodowych. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Klauzula informacyjna RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1) znajduje się w Załączniku nr 7 do SWZ.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022