Supplies - 429430-2019

12/09/2019    S176

Hungary-Békéscsaba: Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items

2019/S 176-429430

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_56684311
Postal address: Dobozi út 5.
Town: Békéscsaba
NUTS code: HU332 Békés
Postal code: 5600
Country: Hungary
Contact person: Bakucz Pál
E-mail: bakucz.pal@alfoldviz.hu
Telephone: +36 66523200
Fax: +36 66528850
Internet address(es):
Main address: http://www.alfoldviz.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001144712019/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001144712019/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Adásvételi keretszerződés tűzcsapok biztosítására

Reference number: EKR001144712019
II.1.2)Main CPV code
44160000 Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Adásvételi keretszerződés víziközmű hálózatok építési anyagok I. (tűzcsapok) konszignációs raktározás formájában történő biztosítására.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
44160000 Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
44167000 Various pipe fittings
44482200 Fire hydrants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU332 Békés
Main site or place of performance:

Békéscsaba

II.2.4)Description of the procurement:

Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok I. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására: tűzcsapok

— A biztosítandó tűzcsapok termékcsoport felhasználásának várható éves mennyisége: 140 db/év

— Elvárás:

— nyertes ajánlattevő folyamatosan – az ajánlatkérő által az előirányzott éves mennyiségen belül a tényleges felhasználás függvényében kiadásra kerülő, a konszignációs raktár feltöltésre vonatkozó, egyedi megrendeléseiben meghatározottak szerint, de maximum nettó 10 000 000 Ft raktározási értékben – konszignációs raktárkészletet tart fenn az Alföldvíz Zrt. telephelyén lévő raktáráruházban,

— a raktárt, annak működtetési és fenntartási feladatait, költségeit és kockázatát az ajánlatkérő biztosítja,

— ajánlatkérő eszközigényét közvetlenül a konszignációs raktárkészletből elégíti ki: a konszignációs raktárakból a beszerzés tárgya szerinti anyagoknak ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének. A tárgyhót követő 5. munkanapig elkészülő készletfogyásra vonatkozó jegyzőkönyv alapján kerül sor a tárgyhó szerinti felhasználás elszámolására.

Ajánlatkérő elvárja, hogy a Keretszerződésben részes nyertes ajánlattevő a szállításon túlmenően – a törvényben előírt ideig – az általa leszállításra kerülő eszközökhöz, berendezések vonatkozásában a futamidő alatt felmerülő alkatrészellátást is biztosítsa

A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a Kr 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogadott.

Részekre történő ajánlattétel biztosítása mellőzésének indoka (Kbt.61.§(4)): jelen árubeszerzés tartalma egy konszignációs raktározási formában – egységes gazdasági és szerződéses feltételekkel (felelősségi rendszerben) – megvalósítandó szállításra vonatkozik, mely így nem megbontható.

A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Max. 2 alkalommal, 12-12 hónappal, azonos műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel, a szerződésben részletezettek szerint.

A lehetséges meghosszabbítások száma: 2

A további szerződések tervezett ütemezése: évente

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ajánlatkérő jogosult a felhívás II.2.4) pontja szerinti éves keretmennyiséget, évenként legfeljebb három alkalommal, egyoldalú nyilatkozatával, megemelni azzal, hogy ezek mértéke évente összesen nem haladhatja meg az éves futamidőre a termékcsoportra vonatkozó éves keretmennyiség 30 %-át (a továbbiakban: „Opció”). Opció gyakorlása esetén az ajánlatkérő a tárgyévben az éves keretmennyiségnek Opcióval növelt mértékéig jogosult megrendelést kibocsátani a nyertes ajánlattevő felé.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;

2. az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:

Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr) II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr III. Fejezet 8. és 10.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.

A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő (Gsz) egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) i) rendelkezésére)

A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolások:

Benyújtandó az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet

P1) benyújtandó az AT Kr 19.§(1)c) szerint nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.

Ha a Gsz a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kr 19.§(3) szerint járhat el.

Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7)-(8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3) bekezdés).

Minimum level(s) of standards possibly required:

P1) Alkalmas AT, ha rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg átlagosan legalább 14 000 000 Ft/év mértékű beszerzés tárgya szerinti (tűzcsapok forgalmazásából származó) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.

Alanyi kör:

III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt.65.§(6)).

Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11) bekezdés).

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjaihoz képest szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg [P1)], hivatkozással a KR.30.§(4) bekezdésére

A Gsz közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gsz egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja AT figyelmét a Kbt. 62.§(1)i) rendelkezésére)

A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§(4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

M1) benyújtandó AT nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolása a jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (lezárt, illetve leigazolt) legjelentősebb szállítások ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje (kezdés és befejezés dátuma), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is. (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(1)a) és 22.§(1)-(2) szerint)

M2) benyújtandó AT nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolása a jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (lezárt, illetve leigazolt) legjelentősebb szállítások ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje (kezdés és befejezés dátuma), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is. (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(1)a) és 22.§(1)-(2) szerint)

Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67.§(3))

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a jelen felhívás feladása napjától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónap) – a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett – lezárt szerződéssel/szerződésekkel amely/amelyek összesen legalább 100 db tűzcsap szállítására vonatkozott/vonatkoztak.

M2.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 db olyan a jelen felhívás feladása napjától (VI.5) pont) visszafelé számított három évben (36 hónap) – a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett – lezárt szerződéssel, amely legalább 12 egybefüggő hónapon keresztül fenntartott építési anyagok konszignációs raktározására vonatkozott, ahol a biztosítandó termékek felhasználásának éves forgalmi értéke ezen időszak alatt elérte a nettó14 000 000 Ft-t

Alanyi kör:

III.1.3./M1)-M2) Elfogadott, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg, ill. részteljesítéseként már megvalósult. A feltételnek való megfeleléshez bemutatható az előírtnál nagyobb mennyiségben és/vagy bővebb tartalommal megvalósult szerződés is, ha annak része/részteljesítése volt az igazolni kívánt tartalmú teljesítés is..

M2) Az ajánlattétel időpontjában is hatályos többéves/határozatlan idejű szerződés szerinti korábbi teljesítés is bemutatható, amennyiben az ebből már igazoltan teljesített időtartam eléri a 12 egybefüggő hónapot és az előírt feltételeknek ezen, már eltelt, időtartamra vonatkozóan megfelel

A GSz-k közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz.

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjaihoz képest szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg [M1),M2)], hivatkozással a KR.30.§(4) bekezdésére.

Fogalommagyarázat:

12 egybefüggő hónap: legalább 365 egybefüggő napon keresztül megvalósult előírt tartalmú korábbi teljesítés.

Éves forgalmi érték: a konszignációs raktározás keretében biztosított termékek 1 évben (365 egybefüggő nap alatt) megvalósult forgalmazásának ellenértéke;

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Jótállás: a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gyártói garancia

A finanszírozás, illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszerét - alkalmazási körét és szabályait - a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezetek tartalmazzák

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Az AK előleget nem fizet.

Az ajánlatkérő a Kbt.135.§(1),(5)-(6) bek-e alapján, havonta, a Ptk. 6:130.§(1) bek.szerint, fizeti meg a ténylegesen értékesített áruk mennyiségre a nettó árral kalkulált ellenértéket, HUF-ban.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/10/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/10/2019
Local time: 12:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Az ajánlatnak ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

A Kbt. 68.§-a szerint.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. A II.1.5), II.2.6) pontokban technikai szám, kötelező kitöltés miatt, AK nem adja meg. A IV.2.6) pontjában esetében egy 1 hónap = 30 nap, tekintettel a Kbt.81.§(11)-re. A közbeszerzés nem feltételes (Kbt.53.§(5)).AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

2. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 74.§(2) szerinti korlátozást.

3. AK a Kbt.71.§(6) alapján nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

4. Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció az EKR-ben történik (Kbt. 40.§(1)).

5. Nyilatkozatok, igazolások: Az ajánlatnak – elsősorban, de nem kizárólagosan – tartalmaznia kell a Kbt.66.§ (2),(5) és-adott esetben-a Kbt.65.§(7)-(8),(12)-ben, valamint a Kbt.68.§(4)-ben, illetve – adott esetben – Kbt. 35.§(2a)-ben, foglaltakat.

6. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni (Kbt.41/A.§(3)), melyek vonatkozásában Kbt.41/A.§(4) szerinti vélelem az irányadó.

Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi meg (Kbt.41/A.§(5)).

AK köteles elfogadni, ha AT a Kr.7.§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az igazolás tekintetében megkövetelt információkat. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.

AT az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolására a Kbt.69.§(11a) szerint is jogosult.

7. AK nem írja elő,így az ajánlatban nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. AK felhívja figyelmet a Kbt.138.§(1)-(2),(4)-(5)-re.

8. Tájékozódási kötelezettség: AK a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét,amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) bekezdés szerinti azon követelményekről,amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. AK Kbt.73.§(4)-ben foglaltakra tekintettel nem írja elő külön információk feltüntetésének kötelezettségét az ajánlatban, csak azt ellenőrzi,hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent Kbt.73.§(4) szerinti követelményeknek. (Kbt.73.§(4)-(5))

9. A Kbt.75.§(2)e) nem kerül alkalmazásra.

10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ádámné Egri Judit (lajstromszám: 00239)

11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: valamennyi szállításra megajánlott termék – dokumentációban részletezettek szerinti – bemutatását és igazolásait; továbbá AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy Ajánlattevői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy valamennyi általa átadásra kerülő termék vonatkozásában rendelkezni fog olyan, annak gyártójával kötött kereskedelmi célú szerződéssel, melynek alapján a futamidő alatt a leszállított valamennyi termék vonatkozásában felmerülő alkatrészigényeket a törvényben előírt ideig biztosítani tudja. A gyártóval kötött, ilyen tartalmú kereskedelmi célú szerződés(ek) bemutatása a szerződéskötés feltétele, melynek hiányát az AK a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§(4) szerint jár el.

Folyt VI.4.3)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt.148. § szerint.

Folyt VI.3)

12. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt-a Kbt.69.§(6)-ban foglaltakra is tekintettel-a Kbt.79.§(2) szerinti összegezésben megjelölte.

13. AK egyebekben a termékek nyilatkozati tartalomnak való megfelelését a teljesítés során a szerződés tervezetben rögzítettek szerint ellenőrzi, illetve szankcionálja.

14. AT-nek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:

a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát;

b. és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.

15. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

16. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

17. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII.törvény (felhívásban általánosan Kbt.), valamint a 321/2015.(X. 30.)Korm.rend. (felhívásban általánosan Kr), 424/2017.(XII. 19.)Korm.rend. (felhívásban általánosan EKR Kr), illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (felhívásban általánosan Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni

18. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a közbeszerzési dokumentumokkal együttesen értelmezendő.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/09/2019