Lieferungen - 429436-2019

Submission deadline has been amended by:  54950-2020
12/09/2019    S176

România-Bucureşti: Conducte magistrale pentru petrol

2019/S 176-429436

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: OMV Petrom S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 1590082
Adresă: Str. Coralilor nr. 22
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013329
Țară: România
Persoană de contact: Călin Negrea
E-mail: calin.negrea@petrom.com
Telefon: +40 729600259
Fax: +40 212069717

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.petrom.com

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Extragerea gazelor şi petrolului

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Țevi din oțel pentru conducte de transport țiței și gaze

Număr de referinţă: WS274457646 - PAAPD1092388
II.1.2)Cod CPV principal
44166000 Conducte magistrale pentru petrol
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Tevi din otel pentru conducte de transport titei si gaze – adecvate in industria de petrol si gaze fiind utilizate la sistemele de productie utilizate in zonele de productie aflate in exploatare.

Se estimeaza ca pe durata de valabilitate a acordului-cadru sa fie atribuite un numar de aproximativ 12 contracte subsecvente (aproximativ 1-3 contracte subsecvente pe an). Primul contract subsecvent se estimeaza a fi atribuit in primele 4 luni de la data semnarii acordului-cadru.

In masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare pana in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor art. 17 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 36 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

Conditia de livrare a produselor este DDP, conform INCOTERMS 2010, in locatiile (zonele de productie – divizia Upstream).

Zona de producție Crișana cu sediul centra [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile estimate aferente acordului-cadru, respectiv cantitatile ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent, dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, sunt prezentate in instructiunile pentru ofertanti.

Cantitati teava (m):

— AcC: min. 108 957 – max. 853 455,

— CSs: min. 10 648 – max. 200 000.

Valori teava (euro):

— AcC: min. 3 100 000 – max. 36 000 000,

— CSs: min. 81 697 – max. 3 000 000.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen general de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Surse proprii ale OMV Petrom.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei.

Situatia personala a ofertantului:

— cerinta nr. 1: neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016,

— cerinta nr. 2: neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 si 180 din Legea 99/2016,

— cerinta nr. 3: neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016.

In sensul prevederilor art. 76 (1) din Legea 99/2016, entitatea contractanta a publicat declaratia cu persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de atribuire.

Neincadrarea in situatiile prevazute la cerintele 1, 2 si 3 va fi solicitata atat ofertantului unic, cat si in cazul unei asocieri fiecarui membru al asocierii, subcontractantului sau tertului sustinator, prin completarea in DUAE a sectiunii motive de excludere:

— cap. A: motive referitoare la condamnarile penale,

— cap. B: motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale si

— cap. C: motive legate de insolventa, conflict de interese sau abateri profesionale.

Modalitatea de indeplinire: se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, si se incarca in SEAP in format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa.

Documentele justificative pot fi:

1) certificate constatatoare (privind lipsa datoriilor restante) cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora;

2) cazierul judiciar al:

— operatorului economic si

— al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau

— a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de contol în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii acestora;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale entitatea contractanta solicita ofertantului: persoane fizice/juridice, romane/straine: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul celui mai mare contract subsecvent/acordului-cadru.

Modalitatea de indeplinire: se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv criterii de selectie, cap. A: capacitatea de a corespunde cerintelor. Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si se incarca in SEAP in format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa.

Documentul justificativ este certificatul constatator (original, copie legalizata, copi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare (2016, 2017, 2018) sa fie de minim 1 000 000 EUR, fara TVA.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv: partea IV: sectiunea criterii de selectie, cap. B: capacitatea economica si financiara; partea II: informatii referitoare la operatorul economic, cap. C: informatii privind utilizarea capacitatii altor entitati. Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si se incarca in SEAP in format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative sunt bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali/extrase de bilant/rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare in sustinerea cifrei de afaceri. Pentru situatii financiare exprimate in alte monede decat euro se va folosi cursul de schimb mediu anual RON/EUR comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte (www.bnr.ro). Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui/unor tert/terti atunci acesta are obligatia să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. La data depunerii ofertei, terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor prezenta DUAE, conform art. 202 alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care terţul/terţii susţinător/susţinători asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca terţul/terţii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv: partea a II-a: informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; partea a III-a: motive de excludere, cap. A, B, C si D; partea a IV-a: criterii de selectie, cap. A, si cap. B (daca este cazul), impreuna cu angajamentul privind sustinerea financiara (inclusiv anexele acestuia) care se va prezenta impreuna cu DUAE. Prin semnarea angajamentului de sustinere, terţul/terţii susţinător/susţinători raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a ofertantului in ceea ce priveste respectiva/repectivele cerinta/cerinte.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Demonstrarea experientei similare prin prezentarea oricaror documente care sa ateste, la nivelul a maxim 5 contracte, livrarea unor produse similare celor ce fac obiectul acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor in cadrul prezentei proceduri), in valoare cumulata de minim 1 000 000 EUR. Prin produse similare se va intelege: tevi din otel pentru conducte cu caracteristici adecvate transportului de titei si gaze, respectiv cu proprietati si caracteristici (dintre care nivel de coroziune sau presiune) similare.

Proportia de subcontractare: in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale, daca este aplicabil, ofertantul va prezenta informatii privind partea/partile din acord-cadru si din contractele subsecvente pe care respectivul ofertant are eventual intentia sa o/le subcontracteze.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate, respectiv: partea IV: sectiunea „Criterii de selectie”, cap. C: capacitatea tehnica si profesionala, cu urmatoarele informatii:

— numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară,

— beneficiarul acestuia şi datele sale de contact,

— data şi numărul documentului de recepţie, precum şi

— ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil,

— împreună cu valoarea acestora, fără TVA.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt scrisori de recomandari si/sau documente emise sau contrasemnate de clienti beneficiari sau autoritati/entitati contractante, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte tipul produselor livrate, valoarea acestora, perioada in care s-au realizat livrarile, precum si faptul ca produsele au fost receptionate. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. Pentru documentele prezentate in vederea atestarii acestei cerinte, exprimate in alte monede decat euro, se va folosi pentru conversie cursul mediu anual de schimb RON/EUR comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte (www.bnr.ro). Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a tuturor documentelor prezentate. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea acordului-cadru si a contractelor subsecvente si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate din partea unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. La data depunerii ofertei, terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor prezenta DUAE, conform art. 202 alin. (2) din Legea 99/2016. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si se incarca in SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Prin semnarea angajamentului de sustinere terţul/terţii susţinător/susţinători raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si/sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a ofertantului in ceea ce priveste respectiva/respectivele cerinta/cerinte.

In cazul subcontractarii, operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE, conform art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate respectiv: partea II: informatii referitoare la operatorii economici, cap. D – informatii privind subcontractantii si partea IV: criterii de selectie, cap. C: capacitatea tehnica si profesionala. La data depunerii ofertei, subcontractantul/ii declarati de operatorii economici va/vor completa DUAE, conform art. 202 alin. (3) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care sunt subcontractati si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca subcontractantul/ii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv: partea II: informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; partea III: sectiunea „Motive de excludere”, cap. A, B, C si D; partea IV: sectiunea „Criterii de selectie”, cap. A si C (daca este cazul) impreuna cu acordul de subcontractare (model propriu). Acordul de subcontractare va contine cel putin activitatea pe care ofertantul intentioneaza sa o subcontracteze, cat si procentul aferent acesteia. Ofertantii vor avea in vedere faptul ca orice entitate (alta decat tertul sustinator declarat, daca este aplicabil, pentru care exista reglementari specifice in prezenta fisa de date a achizitiei) pe care intentioneaza sa o utilizeze in prestarea unei/unor parti (activitati) din acordul-cadru si din contractele subsecvente trebuie sa aiba calitatea de subcontractant. Astfel, informatiile prezentate in acest sens in propunerea tehnica si informatiile prezentate in acordul de subcontractare trebuie sa fie identice din punct de vedere al denumirii subcontractantilor si al activitatilor care vor fi subcontractate. Acordul de subcontractare se va incheia intre ofertant (in cazul asocierii, acordul se va incheia intre toti membrii asocierii si respectivul subcontractant) si va contine cel putin activitatea pe care ofertantul intentioneaza sa o subcontracteze, parte din acordul-cadru, cat si procentul aferent acesteia. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Entitatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului sa transmisa informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din acordul-cadru pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Documentele justificative, care sustin cele asumate prin acordul de subcontractare, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa faza finala de licitatie electronica la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Ofertantii vor prezenta o garantie de participare in cuantumul de 30 000 EUR sau echivalent in RON constituita astfel:

1) prin instrument de garantare emis in favoarea entitatii contractante in conditiile legii, de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurari, care se va prezenta in cuantumul si pentru perioada prevazute. Instrumentul de garantare trebuie sa confirme irevocabilitatea garantiei constituite, conform art. 42 alin. (1), (2), (3), (4) si (7) din HG 394/2016 sau

2) prin virament bancar in contul IBAN RO16 RNCB 0082000494180001 pentru RON, deschis la BCR. Cursul de referinta considerat pentru echivalenta garantiei de participare depusa in alta moneda decat RON va fi cel comunicat de BNR valabil pentru data publicarii anuntului de participare. In cazul unei asocieri de operatori economici, garantia de participare poate fi constituita de oricare dintre asociati in numele asocierii. Garantia de participare trebuie sa prevada ca plata garantiei va fi executata de catre garant in mod neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia despre culpa persoanei asigurate. Dovada constituirii garantiei de participare se prezinta in SEAP in format electronic (scanat), semnata cu semnatura electronica extinsa, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, pana cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor precizata in anuntul de participare. Garantia de participare se restituie conform art. 44 din HG 394/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie de minim 134 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. O solicitare de prelungire a valabilitatii ofertei va necesita si prelungirea corespunzatoare a valabilitatii garantiei de participare. Entitatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare in oricare dintre situatiile prevazute la art. 43 din HG 394/2016.

Pentru a garanta executarea corespunzatoare si in perioada convenita a tuturor obligatiilor sale asumate in baza acordului-cadru si a contractelor subsecvente, precum si pentru satisfacerea tuturor pretentiilor ce se pot naste in baza acordului-cadru si a contractelor subsecvente, contractantul, pe propria sa cheltuiala, va constitui in favoarea OMV Petrom o garantie de buna executie. Cuantumul garantiei de buna executie pentru fiecare contract subsecvent va reprezenta 10 % din valoarea contractului subsecvent, exclusiv TVA. Garantia de buna executie se va constitui conform optiunii ofertantului castigator, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare (emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat ori de o societate de asigurari) sau prin retineri succesive din facturile emise, in conformitate cu prevederile art. 46 din H.G. nr. 394/2016. Garantia de buna executie va fi valabila si se va restitui/elibera de catre entitatea contractanta in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (4) din HG 394/2016.

III.1.7)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 2
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/11/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română, Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 04/03/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 04/11/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP. Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica. Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari in SEAP atasarea diverselor comunicari facute de entitatea contractanta urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti.

In masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit, conform prevederilor art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

Solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire din partea operatorilor economici interesati si implicit raspunsurile aferente din partea entitatii contractante, se vor transmite exclusiv prin intermediul SEAP, confom art. 172 alin. (3) din Legea 99/2016 si a Notificarii emisa de ANAP in data de 6.9.2016.

Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire.

Se va prezenta DUAE in format xml si pdf (pentru ofertantul unic, fiecare membru al asocierii/subcontractant/tert sustinator, dupa caz). Pentru completarea DUAE, operatorul economic (individual sau membru al asocierii; tert/i sustinator/i si/sau subcontractant/i) trebuie sa detina un cont activ in SEAP (respectiv fiecare participant la procedura: membrii asocierii, tertul/ii sustinator/i si/sau subcontractantul/ii trebuie sa detina acest cont activ). In vederea completarii DUAE, se vor respecta instructiunile prevazute in ghidul de utilizare DUAE – informatii pentru operator economic, disponibil pe platforma SEAP.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 013329
Țară: România
E-mail: calin.negrea@petrom.com
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele si modalitatile de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016 la art. 8 alin. (1), respectiv in termen de 10 zile.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: OMV Petrom S.A.
Adresă: Str. Coralilor nr. 22, sector 1 („Petrom City”), Departament Achiziții
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 013329
Țară: România
E-mail: calin.negrea@petrom.com
Telefon: +40 729600259
Fax: +40 212069717

Adresă internet: www.petrom.com

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2019