Lieferungen - 429445-2019

Submission deadline has been amended by:  489722-2019
12/09/2019    S176    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Gaskompressoren

2019/S 176-429445

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Postanschrift: ul. M. Kasprzaka 25
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-224
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzena Grzywacz
E-Mail: publiczne@pgnig.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://przetargi.pgnig.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.przetargi.pgnig.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Gas und Erdöl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa agregatu sprężarkowego do gazu ziemnego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zabudowa sprężarki gazu na OZG Dzików – KGZ Lubaczów

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/PGNG/19/0043/GE/DIS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42123100 Gaskompressoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego agregatu sprężarkowego do gazu ziemnego wraz z usługą opracowania dokumentacji projektowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Zabudowa sprężarki gazu na OZG Dzików – KGZ Lubaczów”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Miejsce Dostawy Dokumentacji projektowej: PGNiG SA OGiE w Warszawie – Dział Przygotowania Inwestycji w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok, POLSKA, miejsce dostawy agregatu sprężającego: KGZ Lubaczów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki stacjonarnego kompletnego agregatu sprężarkowego do gazu ziemnego wraz z usługą opracowania dokumentacji projektowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Zabudowa sprężarki gazu na OZG Dzików – KGZ Lubaczów”.

2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

— wykazu wykonanych dostaw (wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, określonych w pkt 6.1.2.3 SIWZ wraz z podaniem przedmiotu dostaw, dat wykonania oraz odbiorców, dla których dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

— dowodów, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez odbiorcę dostaw wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 8.8.1. SIWZ, w przypadku dostaw o charakterze okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal wykonywane referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt 8.8.2. lit. a) SIWZ;

Uwaga! Zamawiający nie uzna, jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.

— Oświadczenia o spełnieniu warunków uczestnictwa w zakresie QHSE (w zakresie warunku określonego w pkt 6.1.2.3. b) SIWZ, a w przypadku gdy Wykonawca posiada wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normami ISO/SCC – również certyfikatów.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w ciągu ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował należycie co najmniej jedną (1) dostawę wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem kompletnego agregatu sprężarkowego gazu ziemnego, składającego się ze sprężarki tłokowej i jednostki napędzającej o mocy nominalnej co najmniej 55 kW wraz z obudową i wymaganymi urządzeniami i instalacjami do samodzielnej pracy;

b) bezpiecznie wykonuje prace zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz stosuje odpowiednie procedury dotyczące bezpiecznego wykonywania prac wynikających z projektu umowy, właściwe dla specyfiki branży tzn. posiada wdrożony i funkcjonujący system zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, lub system bezpieczeństwa ISO/ SCC/ HSE, lub równoważne standardy i praktyki w zakresie dotyczącym tego zamówienia oraz bezpiecznie wykonuje prace zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm., dalej: ustawa Pzp):

1. nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyłączeniem pkt 13 lit. d);

b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6,7 i 8 ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym ogłoszeniu i SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN [sto tysięcy złotych].

Szczegółowe wymagania w zakresie wadium zostały określone w pkt 10 SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Warunki finansowania i płatności określone zostały przez Zamawiającego w załączniku do SIWZ – Projekt umowy.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Wszystkie dokumenty składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca chyba, że zapisy SIWZ stanowią inaczej.

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć oryginał właściwego pełnomocnictwa w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy (o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone zostały przez Zamawiającego w załączniku do SIWZ - Projekt umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/10/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/10/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

W siedzibie Zamawiającego, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Pod terminem związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć 60 dni.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert składa (za pośrednictwem Moduł Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ.

3. Ofertę wraz z załącznikami Wykonawca składa poprzez Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA.

4. Zawartość oferty stanowią dokumenty wymienione w pkt 12.6 SIWZ.

5. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawców, których oferty zostaną ocenione jako najkorzystniejsze, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w par. 5 pkt 1-9 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wskazanych w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: nie dotyczy
Ort: nie dotyczy
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe wymogi dotyczące sposobu złożenia odwołania zawiera dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2019