Supplies - 429452-2020

14/09/2020    S178

Poland-Bielsko-Biała: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2020/S 178-429452

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
National registration number: PL225
Postal address: pl. Ratuszowy 9
Town: Bielsko-Biała
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-300
Country: Poland
Contact person: Joanna Prusak, Szymon Pachla
E-mail: zp@um.bielsko.pl
Telephone: +48 334971851

Internet address(es):

Main address: https://bielsko-biala.pl/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.um.bielsko.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa urządzeń, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla rozbudowy Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku-Białej” – 2 części postępowania

Reference number: ZP.271.2.84.2020.JP/SP
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

I. Przedmiot zamówienia

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa urządzeń, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla rozbudowy Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku-Białej” – 2 części postępowania.

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu: „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” dofinansowanego ze środków „Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia”.

3. Generalnym Wykonawcą rozbudowy Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18 (dalej jako: użytkownik) jest konsorcjum firm: Alstal Grupa Budowlana Sp. z o. o. Sp. Komandytowa i Alstal Development Sp. z o.o. (dalej jako: Generalny Wykonawca).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 – Wyposażenie centralnej sterylizatorni oraz punktów sterylizacji w sprzęt

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Miasto Bielsko-Biała

II.2.4)Description of the procurement:

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż z uruchomieniem urządzeń oraz wyposażenia technologicznego pomieszczeń sterylizatorni dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 3.1 do SIWZ, który stanowi jej integralną część i Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania

Się z nim przed złożeniem oferty;

c) Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień – CPV:

• 33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

• 33192000-2 Meble medyczne

d) Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 70 000,00 zł

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość/parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” dofinansowany ze środków „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

II.2.14)Additional information

1.Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy

2.Termin zakończenia realizacji zamówienia: do 30 dni roboczych od dnia podpisania Protokołu Udostępnienia Pracowni,przy czym podpisanie Protokołu Udostępnienia Pracowni nastąpi nie wcześniej niż w dniu01.04.2021r.

3.Wyposażenie centralnej sterylizatorni przy ul.S.Wyspiańskiego nastąpi do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2 – Maceratory naczyń jednorazowych (kaczki, baseny)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
42996100 Comminutors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Miasto Bielsko-Biała

II.2.4)Description of the procurement:

1) Część 2 – Maceratory naczyń jednorazowych (kaczki, baseny)

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie maceratorów naczyń jednorazowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej;

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 3.2 do SIWZ, który stanowi jej integralną część i Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania

Się z nim przed złożeniem oferty.

c) Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień – CPV:

• 42996100-5 Rozdrabniarki

• 42996110-8 Maceratory do uzdatniania ścieków

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość/parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” dofinansowany ze środków „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

II.2.14)Additional information

1.Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy

2.Termin zakończenia realizacji zamówienia: do 30 dni roboczych od dnia podpisania Protokołu Udostępnienia Pracowni,przy czym podpisanie Protokołu Udostępnienia Pracowni nastąpi nie wcześniej niż w dniu 01.04.2021 r.

3. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3 500,00 zł

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Część 1 – Wyposażenie centralnej sterylizatorni oraz punktów sterylizacji w sprzęt

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę urządzeń medycznych o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)

2) Część 2 – Maceratory naczyń jednorazowych (kaczki, baseny)

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę urządzeń medycznych o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

Oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp:

1. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj.:

1) Wykazu dostaw (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Dowodów, o których mowa w ppkt. 1, przy czym dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a.

2.. W zakresie potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego tj.:

1) Kart technicznych i/lub kart katalogowych i/lub kart producenta i/lub specyfikacji technicznych i/lub

Innych dokumentów, z których będą wynikać parametry oferowanego urządzenia, przy czym obligatoryjnie

Określać muszą parametry podlegające ocenie przez Zamawiającego w zakresie poszczególnych części nin. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Wykonawca zaznaczył w odpowiednim

Dokumencie parametry podlegające ocenie przez Zamawiającego.

2) Deklaracji zgodności z dyrektywą 93/42/EEC lub certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu);

3. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Publicznego tj.:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność

Z oryginałem) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

Ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub

Zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w oryginale, w postaci dokumentu

Elektronicznego) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

3) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

Ubiegania się o zamówienia publiczne (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego) – według wzoru

Stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w § 18

Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. W przypadku załączenia oświadczenia, iż Wykonawca

Nie jest podatnikiem podatku VAT, rezygnuje się z § 12 ust. 8, 9 oraz 10 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik

Nr 4 do SIWZ i zastępuje się je ust. 8 o treści „Wykonawca oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT”.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/10/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/10/2020
Local time: 11:00
Place:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 9 (II piętro, sala nr 300), za pośrednictwem platformy

Przetargowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Information about authorised persons and opening procedure:

Nie dotyczy

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi

Którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

Dokumentów, o których mowa w sekcji III składa dokumenty których rodzaj i zasady złożenia zostały określone

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie

Zamówienia publicznego

1) Oferta przetargowa (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego);

2) Formularz oferowanego sprzętu (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego)

3) Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

(w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego)

4) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym

Podpisem elektronicznym – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy wstępnie

Potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp,

W związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składane w

Formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem formularza określonego w Rozporządzeniu

Wykonawczym Komisji UE nr 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ.

5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum, spółka

Cywilna) o przedmiotowe zamówienie (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej

Kopii dokumentu, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem), określające zakres udzielonego

Pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o

Udzielenie zamówienie). Wymaga się złożenia oryginału pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego

Opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa. W

Przypadku kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza, wymaga się jej złożenia w formie dokumentu

Elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

6) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub

W elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem), załączone do oferty, o

Ile nie wynika ono

Z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Wymaga się złożenia oryginału upoważnienia (pełnomocnictwa),

W postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby

Upoważnionej do udzielenia upoważnienia (pełnomocnictwa). W przypadku kopii upoważnienia

(pełnomocnictwa) poświadczonej przez notariusza, wymaga się jej złożenia w postaci dokumentu

Elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

7) Zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej

Kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji innego

Podmiotu) do oddania Wykonawcy,

Który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

Realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu,

Że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów –w przypadku, gdy

Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych

Lub zawodowych innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

8) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale, w

Postaci dokumentu elektronicznego), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

Konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

4. Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w Części III pkt. V SIWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym Dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 9 ppkt 1 i 2 – odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę;

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/09/2020