Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 429501-2017

28/10/2017    S208    агенции - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Дейности по обучение относно превенция, наблюдение и контрол на антимикробна устойчивост, включваща ветеринарни и човешки области, в рамките на инициативата „По-добро обучение за по-безопасни храни“

2017/S 208-429501

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните
Пощенски адрес: Ariane Building, 400, route d'Esch
Град: Luxembourg
код NUTS: LU
Пощенски код: 2920
Държава: Люксембург
Електронна поща: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/chafea

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3018
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
Електронна поща: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
код NUTS: LU

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/chafea

I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Дейности по обучение относно превенция, наблюдение и контрол на антимикробна устойчивост, включваща ветеринарни и човешки области, в рамките на инициативата „По-добро обучение за по-безопасни храни“.

Референтен номер: CHAFEA/2017/BTSF/09.
II.1.2)Основен CPV код
80531200
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

По време на първия етап ще бъдат организирани общо 12 обучителни сесии с общ брой от 420 участника за цялата програма за обучение. Същата програма за обучение трябва да бъде изпълнена през втория етап на поръчката.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 220 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00
Основно място на изпълнение:

Основно в държави извън ЕС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осъществяване на дейности по обучение.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Инициатива „По-добро обучение за по-безопасни храни“.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
III.1.3)Технически и професионални възможности
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/01/2018
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/01/2018
Местно време: 14:00
Място:

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, L-1882 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Най-много 2-ма представители на оферент може да присъстват на отварянето на офертите. В този случай заинтересованите оференти се приканват любезно да се регистрират не по-късно от 19.1.2018 г. по електронна поща или по факс и да посочат пълно име и номер на документ за самоличност или паспорт на представителя/ите. При отварянето на офертите от представителя на оферента може да бъде изискано да представи своите препоръки/пълномощно за проверка от агенцията.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от датата, на която той/тя се запознал/а с него.

Подаването на оплакване до Европейския омбудсман няма нито да отмени този срок, нито да даде повод за откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/10/2017