Услуги - 429511-2017

28/10/2017    S208

Люксембург-Люксембург: Проучване на задълженията на Европейския съюз относно пенсии и други доходи на наети лица – актюерски услуги

2017/S 208-429511

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска сметна палата
Пощенски адрес: 12, rue Alcide de Gasperi
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 1615
Държава: Люксембург
Лице за контакт: ECA Procurement Service
Електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Телефон: +352 4398-47611
Факс: +352 4398-46667

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eca.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3008
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване на задълженията на Европейския съюз относно пенсии и други доходи на наети лица – актюерски услуги.

Референтен номер: AO 635.
II.1.2)Основен CPV код
66523000 Консултантски услуги в областта на осигуряването чрез самостоятелни фондове
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Европейската сметна палата възнамерява да възложи поръчката за експертно проучване относно проверката на годишните изчисления, направени от Генералната дирекция на Европейската комисия, отговаряща за статистиката (Евростат), на стойността на задълженията на Европейския съюз за пенсиите и други доходи на наети лица за 2017 и 2018 г.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя, с изключение на срещи в Люксембург/Брюксел. За информационна сигурност и поверителност на личните данни на персонала, от изпълнителя може да се изиска да работи в обезопасено помещение за работа с данни.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изисканите услуги са разделени на 5 задачи:

• задачи, свързани със задълженията за 2017 г. (най-късно 6 месеца до края на септември 2018 г.):

задача 1:

разработване на методологичен подход, включително всички променливи и данни, които ще бъдат използвани за преизчисление на актюерските задължения на пенсионните фондове на здравното осигуряване на ЕС (най-късно 31.5.2018 г.);

задача 2:

тестване (и евентуално преразглеждане) на методологичния подход, като се използват данни от 2017 г., което ще доведе до преизчисляване на актюерските задължения на пенсионните фондове и здравното осигуряване на ЕС за 2017 г., включително обяснение за всяка значителна (над 2 %) разлика между преизчислените общи актюерски задължения за 2017 г. и задълженията, изчислени от експертите на Евростат. Трябва да се даде обяснение за всички разлики над 10 % върху междинните изчисления и отделните параметри,

• задачи, свързани със задълженията за 2018 г. (най-късно 4 месеца до края на май 2019 г.):

задача 3:

преизчисляване на актюерските задължения на пенсионните фондове и здравното осигуряване на ЕС за 2018 г., като се използват избраните методология и данни за 2018 г. и осигуряване на обяснение за всяка значителна (над 2 %) разлика между преизчислените общи актюерски задължения за 2018 г. и задълженията, изчислени от експертите на Евростат. Трябва да се даде обяснение за всички разлики над 10 % върху междинните изчисления и отделните параметри;

задача 4:

изчисления и препоръки относно изчисляването и методологията на актюерските задължения на пенсионните фондове и здравното осигуряване на ЕС,

• задача след подаването на 2-та окончателни доклада:

задача 5:

подкрепа за Сметната палата при разчетите на горепосочените резултати до 31.12.2019 г., включително подкрепа за анализиране на коментарите, получени от Комисията и/или другите заинтересовани лица, а също и за изготвяне на съответните отговори, както и подготвяне на и участие в срещи с Комисията и/или другите заинтересовани лица (максимум 15 работни дни за всички профили, описани в точка 3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 01/03/2018
Крайна дата: 31/12/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Общ бюджет на ЕС.
II.2.14)Допълнителна информация

Първоначалните срещи с Европейската сметна палата и Евростат са предвидени за март/април 2018 г., а изпълнението на задачите трябва да започне най-късно на 1.4.2018 г., при условие че договорът е бил подписан преди това.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Оференти, които попадат в някое от положенията, описани в членове 106 и 107 на Финансовия регламент, ще бъдат изключени от участие в тази открита покана за участие в търг и няма да им бъде възложена поръчка. Оферентите трябва да са способни в правно отношение да изпълнят поръчката за услуги, за която кандидатстват. Клетвена декларация относно критериите за изключване и подбор ще бъде изискана заедно с офертата. Следните документи по отношение на правните възможности ще бъдат изискани от оферентите, на които може да бъде предложено възлагане на поръчката: 1) доказателство за вписване в професионален или търговски регистър според условията, посочени от законодателството на държавата, в която пребивават оферентите и 2) четливо копие на уведомлението за назначаване на лицето/ата, оторизирано/и да представлява/т оферента при сключването на договори, ако не е включено в споменатия по-горе документ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Оферентите трябва да разполагат с достатъчно икономически и финансови възможности за изпълнение на договора, в съответствие с условията на договора, като вземе предвид неговата стойност и мащаб. Клетвена декларация относно критериите за изключване и подбор ще бъде изискана заедно с офертата.

Следните документи по отношение на икономическите и финансовите възможности ще бъдат изискани от оферентите, на които може да бъде предложено възлагане на поръчката: 1) отчет за годишния оборот за всяка от последните 2 финансови години, за които осчетоводяването е приключено (2015 и 2016); копия на отчетите за приходите и разходите и счетоводни баланси за последните 2 години, за които осчетоводяването е приключено; 2) доказателство за публикуването на финансовите отчети, когато такова публикуване се изисква от националните правила и 3) доказателство за застраховка за риск „Професионална отговорност“ от най-малко 200 000 EUR.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Средният годишен оборот на оферентите за всяка от последните 2 финансови години, за които осчетоводяването е приключено, трябва да бъде най-малко 250 000 EUR.

Оферентите трябва също така да имат застраховка за риск „Професионална отговорност“ за поне 200 000 EUR.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Оферентите трябва да имат достатъчно технически и професионални възможности, които да им позволят да изпълнят поръчката в съответствие с договорните условия, като се вземат предвид нейната стойност и мащаб.

Следните документи по отношение на техническите и професионалните възможности се изискват от оферентите заедно с офертата: 1) клетвена декларация относно критериите за изключване и подбор и 2) кратко описание на 3 подобни проекта за различни клиенти през последните 3 години (име на клиента, дата и продължителност на проекта в месеци, предмет на актюерските изчисления, такси за проекта). Средната годишна стойност на 3-те проекта трябва да бъде най-малко 100 000 EUR за проект. Описанието ще бъде изискано заедно с офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Оферентът трябва да е изпълнил през последните 3 години поне 3 проекта, предоставени в областта на актюерските изчисления. Средната годишна стойност на 3-те проекта трябва да бъде най-малко 100 000 EUR за проект. Проектите трябва да са били изпълнени за 3-ма различни клиенти. Те трябва да са били изпълнени от оферента. Ако оферентът е бил част от консорциум, ролята на оферента в изпълнението на услугата трябва да е уточнена.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/12/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/12/2017
Местно време: 10:00
Място:

Европейска сметна палата, rue Tony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите или техния представител, които желаят да присъстват на отварянето на офертите, трябва да информират Европейската сметна палата в писмена форма (електронна поща: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) най-късно до 14.12.2017 (12:00) и трябва да представят своето пълномощно от офериращото дружество. Ще бъде допуснат само 1 представител на оферент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313

Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба до Общия съд на Европейския съюз в рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца относно успеха или неуспеха на неговата оферта, или в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европейска сметна палата, Procurement Service
Пощенски адрес: 12, rue Alcide de Gasperi
Град: Luxembourg
Пощенски код: 1615
Държава: Люксембург
Електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Телефон: +352 4398-47611
Факс: +352 4398-46955

Интернет адрес: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/10/2017