Υπηρεσίες - 429511-2017

28/10/2017    S208    Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Μελέτη σχετικά με τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνταξιοδοτικές παροχές και άλλες παροχές προς εργαζόμενους — αναλογιστικές υπηρεσίες

2017/S 208-429511

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ECA Procurement Service
Τηλέφωνο: +352 4398-47611
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Φαξ: +352 4398-46667
Κωδικός NUTS: LU

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.eca.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3008
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μελέτη σχετικά με τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνταξιοδοτικές παροχές και άλλες παροχές προς εργαζόμενους — αναλογιστικές υπηρεσίες.

Αριθμός αναφοράς: AO 635.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
66523000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σκοπεύει να αναθέσει τη σύμβαση για την εκπόνηση μιας μελέτης εμπειρογνωμόνων σχετικά με την επαλήθευση των ετήσιων υπολογισμών της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδια για τις στατιστικές (Eurostat) όσον αφορά το ύψος των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνταξιοδοτικές παροχές και άλλες παροχές προς εργαζόμενους για τα έτη 2017 και 2018.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 250 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, εκτός από τις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Λουξεμβούργο/στις Βρυξέλλες. Για λόγους ασφάλειας των πληροφοριών και εμπιστευτικότητας όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του προσωπικού, ο ανάδοχος ενδέχεται να κληθεί να εργαστεί σε μια ασφαλή αίθουσα δεδομένων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι ζητούμενες υπηρεσίες υποδιαιρούνται σε 5 καθήκοντα:

• καθήκοντα σχετικά με τις υποχρεώσεις του 2017 (6 μήνες έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 το αργότερο):

καθήκον 1:

ανάπτυξη της μεθοδολογικής προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένων όλων των μεταβλητών και των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για τον επαναϋπολογισμό της αναλογιστικής υποχρέωσης των συνταξιοδοτικών ταμείων και της ασφάλισης υγείας της ΕΕ (31.5.2018 το αργότερο),

καθήκον 2:

δοκιμή (και πιθανή αναθεώρηση) της μεθοδολογικής προσέγγισης με τη χρήση δεδομένων του 2017, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τον επαναϋπολογισμό των αναλογιστικών υποχρεώσεων για τα συνταξιοδοτικά ταμεία και την ασφάλιση υγείας της ΕΕ για το 2017, συμπεριλαμβανομένης της επεξήγησης οποιασδήποτε σημαντικής διαφοράς (άνω του 2 %) μεταξύ της επαναϋπολογισμένης συνολικής αναλογιστικής υποχρέωσης για το 2017 και της υποχρέωσης που έχουν υπολογίσει οι εμπειρογνώμονες της Eurostat. Πρέπει να δοθεί επεξήγηση για όλες τις διαφορές άνω του 10 % στους υπολογισμούς των μερικών συνόλων και τις μεμονωμένες παραμέτρους,

• καθήκοντα σχετικά με τις υποχρεώσεις του 2018 (4 μήνες έως το τέλος Μαΐου του 2019 το αργότερο):

καθήκον 3:

επαναϋπολογισμός της αναλογιστικής ευθύνης των συνταξιοδοτικών ταμείων και της ασφάλισης υγείας της ΕΕ για το 2018 με τη χρήση της επιλεγμένης μεθοδολογίας και των δεδομένων για το 2018 και παροχή μιας επεξήγησης οποιασδήποτε σημαντικής διαφοράς (άνω του 2 %) μεταξύ της επαναϋπολογισμένης συνολικής αναλογιστικής υποχρέωσης για το 2018 και της υποχρέωσης που έχουν υπολογίσει οι εμπειρογνώμονες της Eurostat. Πρέπει να δοθεί επεξήγηση για όλες τις διαφορές άνω του 10 % στους υπολογισμούς των μερικών συνόλων και τις μεμονωμένες παραμέτρους,

καθήκον 4:

συμπεράσματα και συστάσεις σχετικά με τον υπολογισμό και τη μεθοδολογία της αναλογιστικής ευθύνης των συνταξιοδοτικών ταμείων και της ασφάλισης υγείας της ΕΕ,

• καθήκον μετά την υποβολή των 2 τελικών εκθέσεων:

καθήκον 5:

παροχή βοήθειας προς το Συνέδριο για την εκκαθάριση των ανωτέρω αποτελεσμάτων έως τις 31.12.2019, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποστήριξης για την ανάλυση των σχολίων που θα ληφθούν από την Επιτροπή ή/και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και για τη σύνταξη αντίστοιχων απαντήσεων, καθώς και προετοιμασία και συμμετοχή σε συναντήσεις με την Επιτροπή ή/και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (κατ' ανώτατο όριο 15 εργάσιμες ημέρες για όλα τα προφίλ που περιγράφονται στο σημείο 3).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/03/2018
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ.
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι εναρκτήριες συναντήσεις με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Eurostat προβλέπεται να πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο/Απρίλιο του 2018 και η εκτέλεση των καθηκόντων θα ξεκινήσει το αργότερο στις 1.4.2018 υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση έχει υπογραφεί εκ των προτέρων.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 106 και 107 του δημοσιονομικού κανονισμού θα αποκλειστούν από τη συμμετοχή στην παρούσα ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών και δεν θα τους ανατεθεί η σύμβαση. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι νομικά ικανοί για την εκτέλεση της σύμβασης υπηρεσιών για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Θα ζητηθεί η υποβολή μιας υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής μαζί με την προσφορά. Τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν τη νομική ικανότητα θα ζητηθούν από τους υποψήφιους στους οποίους ενδέχεται να προταθεί η ανάθεση της σύμβασης: 1) αποδεικτικό εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία της χώρας διαμονής του υποψήφιου και 2) ευανάγνωστο αντίγραφο της ανακοίνωσης διορισμού του (των) ατόμου(ων) που εξουσιοδοτείται(ούνται) να εκπροσωπεί(ούν) τον υποψήφιο κατά τη σύναψη συμβάσεων, εάν δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω έγγραφο.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη την αξία και την έκτασή της. Θα ζητηθεί η υποβολή μιας υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής μαζί με την προσφορά.

Τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα θα ζητηθούν από τους υποψήφιους στους οποίους ενδέχεται να προταθεί η ανάθεση της σύμβασης: 1) δήλωση του ετήσιου κύκλου εργασιών για καθένα από τα 2 τελευταία οικονομικά έτη για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί (2015 και 2016), αντίγραφα των λογαριασμών κέρδους και ζημίας και των ισολογισμών των τελευταίων 2 ετών για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί, 2) αποδεικτικό της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων, όπου η εν λόγω δημοσίευση απαιτείται βάσει των εθνικών κανόνων και 3) αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων ύψους τουλάχιστον 200 000 EUR.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν για καθένα από τα τελευταία 2 οικονομικά έτη, για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον 250 000 EUR.

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων ύψους τουλάχιστον 200 000 EUR.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαρκείς τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη την αξία και την έκτασή της.

Τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ζητούνται από τους υποψήφιους μαζί με την προσφορά: 1) υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής και 2) σύντομη περιγραφή 3 παρόμοιων σχεδίων για διαφορετικούς πελάτες κατά τα τελευταία 3 έτη (επωνυμία του πελάτη, ημερομηνία και διάρκεια του σχεδίου σε μήνες, αντικείμενο των αναλογιστικών υπολογισμών, αμοιβές για το σχέδιο). Η μέση ετήσια αξία των 3 σχεδίων θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 100 000 EUR ανά σχέδιο. Θα ζητηθεί περιγραφή μαζί με την προσφορά.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εκτελέσει κατά τα 3 τελευταία έτη τουλάχιστον 3 σχέδια στον τομέα των αναλογιστικών υπολογισμών. Η μέση ετήσια αξία των 3 σχεδίων θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 100 000 EUR ανά σχέδιο. Τα σχέδια πρέπει να έχουν ανατεθεί από 3 διαφορετικούς πελάτες. Πρέπει να έχουν εκτελεστεί από τον υποψήφιο. Εάν ο υποψήφιος αποτελούσε μέρος κοινοπραξίας, πρέπει να αναφέρεται ο ρόλος του υποψήφιου στην εκτέλεση της υπηρεσίας.

III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 11/12/2017
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 15/12/2017
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, rue Tony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι υποψήφιοι ή οι εκπρόσωποί τους που επιθυμούν να παραστούν στο άνοιγμα των προσφορών πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) έως τις 14.12.2017 (12:00) το αργότερο και πρέπει να προσκομίσουν την εξουσιοδότησή τους από την υποψήφια εταιρεία. Μόνο 1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο θα γίνει δεκτός.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Strasbourg
67001
ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33 388172313

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Προσφυγές δύνανται να υποβληθούν στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα της επιτυχούς ή μη έκβασης της προσφοράς του ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Η κατάθεση καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Procurement Service
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4398-47611
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Φαξ: +352 4398-46955

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/10/2017