Teenused - 429511-2017

28/10/2017    S208

Luksemburg-Luxembourg: Euroopa Liidu pensioni ja muude töötajate hüvitistega seotud kohustuste uuring – aktuaari teenused

2017/S 208-429511

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda
Postiaadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Sihtnumber: 1615
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: ECA Procurement Service
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.eca.europa.eu

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3008
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Majandus ja rahandus

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Euroopa Liidu pensioni ja muude töötajate hüvitistega seotud kohustuste uuring – aktuaari teenused

Viitenumber: AO 635.
II.1.2)CPV põhikood
66523000 Pensionikindlustusnõustamisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Euroopa Kontrollikoda kavatseb sõlmida lepingu ekspertuuringu tegemiseks Euroopa Komisjoni statistika eest vastutava peadirektoraadi (Eurostat) poolt Euroopa Liidu pensioni ja muude töötajate hüvitistega seotud 2017. aasta ja 2018. aasta kohustusi käsitlevate aastaste arvutuste kontrollimise kohta.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 250 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Põhiline teostamise koht:

töövõtja ruumid, v.a koosolekud Luxembourgis/Brüsselis. Teabeturbe ja töötajate isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamiseks võidakse töövõtjalt nõuda turvalises andmeruumis töötamist.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Nõutavad teenused on jagatud 5 ülesandeks:

• 2017. aasta kohustustega seotud ülesanded (6 kuud kuni hiljemalt 2018. aasta septembri lõpuni):

1. ülesanne:

metoodilise lähenemisviisi arendamine, sh kõik muutujad ja andmed, mida kasutatakse ELi pensionifondide ja haiguskindlustuse aktuaari kohustuse uuesti arvutamiseks (hiljemalt 31.5.2018);

2. ülesanne:

2017. aastast pärinevat teavet kasutades metoodilise lähenemisviisi katsetamine (ja võimalik läbivaatamine), mille tulemusena oleks võimalik uuesti arvutada ELi 2017. aasta pensionifondide ja haiguskindlustuse aktuaari kohustused, sh selgitus mis tahes oluliste erinevuste kohta (üle 2 %) 2017. aasta jaoks uuesti arvutatud üldise aktuaari kohustuse ja Eurostati ekspertide arvutatud kohustuse vahel. Selgitus tuleb lisada vahesummade arvutuste ja individuaalsete parameetrite kohta, mille erinevus ületab 10 %;

• 2018. aasta kohustustega seotud ülesanded (4 kuud kuni hiljemalt 2019. aasta mai lõpuni):

3. ülesanne:

ELi 2018. aasta pensionifondide ja haiguskindlustuse aktuaari kohustuste uuesti arvutamine, kasutades selleks valitud metoodikat ning 2018. aasta teavet, ning selgituse lisamine mis tahes oluliste erinevuste kohta (üle 2 %) 2018. aasta jaoks uuesti arvutatud üldise aktuaari kohustuse ja Eurostati ekspertide arvutatud kohustuse vahel. Selgitus tuleb lisada vahesummade arvutuste ja individuaalsete parameetrite kohta, mille erinevus ületab 10 %;

4. ülesanne:

ELi pensionifondide ja haiguskindlustuse aktuaari kohustuste arvutamise ja metoodika kohased järeldused ja soovitused;

• 2 lõpparuande esitamisele järgnev ülesanne:

5. ülesanne:

kontrollikoja abistamine eespool nimetatud tulemuste kliiringus (kuni 31.12.2019), sh tugi selliste kommentaaride analüüsimisel, mis on saadud komisjonilt ja/või muudelt sidusrühmadelt, ning asjaomaste vastuste koostamine, samuti komisjoni ja/või muude sidusrühmadega koosolekute ettevalmistamine ja nendest osavõtmine (maksimaalselt 15 tööpäeva kõikide punktis 3 kirjeldatud profiilide jaoks).

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Algus: 01/03/2018
Lõpp: 31/12/2019
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: ELi üldeelarve.
II.2.14)Lisateave

Euroopa Kontrollikoja ja Eurostati avakoosolekud on kavandatud 2018. aasta märtsisse/aprilli ning ülesannete täitmine algab hiljemalt 1.4.2018 (eeldusel, et leping sõlmitakse enne seda).

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkujad, kes on mõnes finantsmääruse artiklites 106 ja 107 kirjeldatud olukorras, jäetakse kõnealusest avatud pakkumiskutsest kõrvale ning nendega ei sõlmita lepingut. Pakkujad peavad olema õiguslikult suutlikud täitma teenuslepingut, mille kohta nad taotluse esitavad. Pakkumisega tuleb esitada kinnitus kõrvalejätmis- ja valikukriteeriumide kohta. Pakkujatelt, kellele lepingu sõlmimist pakkuda võidakse, nõutakse õigussuutlikkuse kohta järgmisi dokumente: 1) tõend kutse- või äriregistrisse kandmise kohta pakkujate asukohariigi õigusaktides kehtestatud tingimuste kohaselt; 2) lepingute sõlmimisel pakkujat esindama volitatud isiku(te) määramise teate loetav koopia, juhul kui see juba ei sisaldu eespool nimetatud dokumendis.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkujatel peab olema piisav majandus- ja finantssuutlikkus, mis võimaldab neil lepingut täita lepingu tingimuste kohaselt selle maksumust ja ulatust arvesse võttes. Pakkumisega tuleb esitada kinnitus kõrvalejätmis- ja valikukriteeriumide kohta.

Pakkujatelt, kellele lepingu sõlmimist pakkuda võidakse, nõutakse majandus- ja finantssuutlikkuse kohta järgmisi dokumente: 1) kinnitus viimase 2 lõpetatud raamatupidamisaruannetega majandusaasta (2015 ja 2016) aastakäibe kohta; bilansi ning kasumiaruande koopia viimase 2 lõpetatud raamatupidamisaruannetega majandusaasta kohta; 2) tõend raamatupidamisaruannete avaldamise kohta, kui riiklikud eeskirjad nende avaldamist nõuavad; 3) tõend erialase vastutuskindlustuse olemasolu kohta, mis katab vähemalt 200 000 EUR.

Võimalikud miinimumnõuded:

pakkujate viimase 2 lõpetatud raamatupidamisaruannetega majandusaasta keskmine aastakäive peab olema vähemalt 250 000 EUR.

Pakkujatel peab olema ka erialane vastutuskindlustus, mis katab vähemalt 200 000 EUR.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkujatel peab olema piisav tehniline võimsus ja kutsesuutlikkus, mis võimaldab neil lepingut täita lepingu tingimuste kohaselt selle maksumust ja ulatust arvesse võttes.

Pakkumisega tuleb esitada järgmised dokumendid tehnilise võimsuse ja kutsesuutlikkuse kohta: 1) kinnitus kõrvalejätmis- ja valikukriteeriume kohta; 2) lühikirjeldus 3 samalaadse projekti täitmise kohta erinevatele klientidele 3 viimase aasta jooksul (kliendi nimi, projekti kuupäev ja kestus kuudes, aktuaari arvutuste teema, projektiga seotud tasud). 3 projekti keskmine aastamaksumus peab olema vähemalt 100 000 EUR projekti kohta. Pakkumisega tuleb esitada kirjeldus.

Võimalikud miinimumnõuded:

pakkuja peab viimase 3 aastal jooksul olema aktuaari arvutamise valdkonnas ellu viinud vähemalt 3 projekti. 3 projekti keskmine aastamaksumus peab olema vähemalt 100 000 EUR projekti kohta. Projektid peavad tellitud olema 3 eraldi kliendi poolt. Pakkuja peab olema need ellu viinud. Kui pakkuja oli konsortsiumi liige, siis tuleb välja tuua pakkuja osa teenuste osutamises.

III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 11/12/2017
Kohalik aeg: 17:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 15/12/2017
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Kontrollikoda, rue Tony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURG.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

pakkumise avamisest osa võtta soovivad pakkujad või nende esindajad peavad teavitama sellest Euroopa Kontrollikoda kirja teel (e-post: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) hiljemalt 14.12.2017 (12:00) ning peavad esitama pakkumist esitava ettevõtja volituse. Osaleda võib ainult 1 esindaja pakkuja kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
Telefon: +33 388172313

Internetiaadress: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

vaidlustuse võib esitada Euroopa Liidu Üldkohtule 2 kuu jooksul hageja teavitamisest tema pakkumise edu või ebaedu kohta või kui teavitamist ei toimu, siis 2 kuu jooksul kuupäevast, mil vastav isik on asjakohase teabe saanud. Euroopa Ombudsmanile kaebuse esitamine ei too kaasa nimetatud tähtaja peatamist ega uue apellatsioonide esitamise tähtaja määramist.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda, Procurement Service
Postiaadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 1615
Riik: Luksemburg
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46955

Internetiaadress: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
18/10/2017