Paslaugos - 429511-2017

28/10/2017    S208    Europos Audito Rūmai - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Tyrimas dėl Europos Sąjungos įsipareigojimų už pensijas ir kitas išmokas darbuotojams – aktuarinės paslaugos

2017/S 208-429511

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Europos Audito Rūmai
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: ECA Procurement Service
Telefonas: +352 4398-47611
El. paštas: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faksas: +352 4398-46667
NUTS kodas: LU

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3008
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Tyrimas dėl Europos Sąjungos įsipareigojimų už pensijas ir kitas išmokas darbuotojams – aktuarinės paslaugos.

Nuorodos numeris: AO 635.
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
66523000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Europos Audito Rūmai ketina paskirti sutartį dėl ekspertų tyrimo, susijusio su metinių apskaičiavimų vertinimu, kuriuos atliko Europos Komisijos generalinis direktoratas, atsakingas už statistinių duomenų (Eurostatas), susijusius su Europos Sąjungos įsipareigojimų už pensijas ir kitas išmokas darbuotojams 2017 m. ir 2018 m., kiekį.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Rangovo patalpos, išskyrus posėdžius Liuksemburge / Briuselyje. Dėl informacijos saugumo ir darbuotojų asmeninių duomenų konfidencialumo rangovo gali būti prašoma dirbti saugioje duomenų patalpoje.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pageidaujamos paslaugos yra padalytos į 5 užduotis:

• užduotys, susijusios su 2017 m. įsipareigojimais (vėliausiai 6 mėnesiai iki 2018 m. rugsėjo pabaigos):

1 užduotis:

metodinio principo kūrimas, įskaitant visus kintamuosius ir duomenis, kurie bus naudojami siekiant perskaičiuoti ES pensijų fondų ir sveikatos draudimo aktuarinį įsipareigojimą (vėliausiai 31.5.2018);

2 užduotis:

metodinio principo, kuris naudoja 2017 m. duomenis, tikrinimas (ir galimas pataisymas) – 2017 m. ES pensijų fondų ir sveikatos draudimo aktuarinių įsipareigojimų perskaičiavimas, įskaitant bet kokio reikšmingo (daugiau nei 2 %) skirtumo tarp 2017 m. perskaičiuoto bendro aktuarinio įsipareigojimo ir įsipareigojimo, kurį apskaičiavo Eurostato ekspertai, paaiškinimas. Paaiškinimas turi būti pateiktas dėl visų skirtumų, didesnių nei 10 % nuo tarpinių skaičiavimų ir individualių parametrų,

• užduotys, susijusios su 2018 m. įsipareigojimais (vėliausiai 4 mėnesiai iki 2019 m. gegužės mėn. pabaigos):

3 užduotis:

2018 m. ES pensijų fondų ir sveikatos draudimo aktuarinio įsipareigojimo perskaičiavimas naudojant pasirinktą metodiką ir 2018 m. duomenis ir skirtumo (daugiau nei 2%) tarp 2018 m. perskaičiuoto bendro aktuarinio įsipareigojimo ir įsipareigojimo, kurį apskaičiavo Eurostato ekspertai, paaiškinimo teikimas. Paaiškinimas turi būti pateiktas dėl visų skirtumų, didesnių nei 10 % nuo tarpinių skaičiavimų ir individualių parametrų;

4 užduotis:

apskaičiavimo išvados ir rekomendacijos ir ES pensijų fondų ir sveikatos draudimo aktuarinio įsipareigojimo metodika,

• užduotis pateikus 2 galutines ataskaitas:

5 užduotis:

pagalba Audito Rūmams paaiškinant pirmiau pateiktus rezultatus iki 31.12.2019, įskaitant paramą analizuojant komentarus, gautus iš Komisijos ir (arba) kitų suinteresuotųjų šalių, ir rengiant atitinkamus atsakymus, bei rengimas ir dalyvavimas susitikimuose su Komisija ir (arba) kitomis suinteresuotosiomis šalimis (daugiausia 15 darbo dienų visiems profiliams, aprašytiems 3 punkte).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/03/2018
Pabaiga: 31/12/2019
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Bendras ES biudžetas.
II.2.14)Papildoma informacija

Pradiniai susitikimai su Europos Audito Rūmais ir Eurostatu yra numatyti 2018 m. kovo / balandžio mėn., o užduočių vykdymas prasidės vėliausiai 1.4.2018 su sąlyga, kad sutartis buvo pasirašyta iš anksto.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyviai, kurie yra vienoje iš situacijų, aprašytų Finansinio reglamento 106 ir 107 straipsniuose, bus pašalinti iš šio atviro konkurso ir jiems nebus paskirta sutartis. Konkurso dalyviai turi būti teisiškai pajėgūs vykdyti paslaugų sutartį, dėl kurios jie teikia pasiūlymą. Priesaikos deklaracija dėl šalinimo ir atrankos kriterijų turi būti pateikta su pasiūlymu. Konkurso dalyviai, kuriems gali būti paskirta sutartis, turi pateikti šiuos dokumentus, susijusius su teisine kompetencija: 1) įrašas profesiniame arba prekybos registre, remiantis sąlygomis, galiojančiomis šalyje, kurioje konkurso dalyviai gyvena ir 2) įskaitoma skelbimo apie asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti konkurso dalyviui sudarant sutartis, paskyrimą kopija, jei ji nepateikiama kartu su pirmiau minėtu dokumentu.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyviai turi turėti pakankamai ekonominių ir finansinių pajėgumų vykdyti sutartį laikantis sutarties sąlygų, atsižvelgiant į jos vertę ir mastą. Priesaikos deklaracija dėl šalinimo ir atrankos kriterijų turi būti pateikta su pasiūlymu.

Konkurso dalyviai, kuriems gali būti paskirta sutartis, turi pateikti šiuos dokumentus, susijusius su ekonomine ir finansine kompetencija: 1) pažyma apie metinę apyvartą per kiekvienus pastaruosius 2 finansinius metus, kurių sąskaitos uždarytos (2015 m. ir 2016 m.); pelno ir nuostolio ataskaitų ir balansų kopijos už pastaruosius 2 metus, kurių sąskaitos uždarytos; 2) finansinių ataskaitų publikavimo, jei jų publikavimo reikalaujama remiantis nacionalinėmis taisyklėmis, įrodymas ir 3) bent 200 000 EUR profesinės rizikos draudimo liudijimo įrodymas.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Konkurso dalyvių vidutinė metinė apyvarta už kiekvienus pastaruosius 2 finansinius metus, kurių sąskaitos uždarytos, turi būti bent 250 000 EUR.

Konkurso dalyviai taip pat privalo turėti bent 200 000 EUR profesinės civilinės atsakomybės draudimą.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyviai turi turėti pakankamai techninių ir profesinių pajėgumų, kad jie galėtų vykdyti sutartį pagal sutarties sąlygas, atsižvelgdami į jos vertę ir apimtį.

Konkurso dalyviai su pasiūlymu turi pateikti šiuos dokumentus, susijusius su techniniais ir profesiniais pajėgumais: 1) priesaikos deklaracija dėl šalinimo ir atrankos kriterijų ir 2) 3 panašių projektų, skirtų skirtingiems klientams per pastaruosius 3 metus (kliento pavadinimas, data ir projekto trukmė mėnesiais, aktuarinių apskaičiavimų objektas, mokesčiai už projektą) trumpas aprašymas. Vidutinė metinė 3 projektų vertė turi būti bent 100 000 EUR už projektą. Aprašymas turi būti pateiktas su pasiūlymu.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Konkurso dalyvis per pastaruosius 3 metus turėjo įvykdyti bent 3 projektus aktuarinių skaičiavimų srityje. Vidutinė metinė 3 projektų vertė turi būti bent 100 000 EUR už projektą. Projektų užsakovai turi būti 3 skirtingi klientai. Juos turi būti įvykdęs konkurso dalyvis. Jeigu konkurso dalyvis buvo konsorciumo dalis, turi būti nurodyta konkurso dalyvio funkcija atliekant paslaugą.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 11/12/2017
Vietos laikas: 17:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 15/12/2017
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Europos Audito Rūmai, rue Tony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg, LIUKSEMBURGAS.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje pageidaujantys dalyvauti konkurso dalyviai ar jų atstovas privalo informuoti Europos Audito Rūmus raštu (el. p. ECA-procurement.service@eca.europa.eu) vėliausiai iki 14.12.2017 (12:00), taip pat pateikti pasiūlymą teikiančios įmonės leidimą. Leidžiama dalyvauti tik po 1 konkurso dalyvio atstovą.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Liuksemburgas
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100

Interneto adresas: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Europos ombudsmenas
Strasbourg
67001
Prancūzija
Telefonas: +33 388172313

Interneto adresas: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Apeliaciją Europos Sąjungos Bendrajam Teismui galima teikti per 2 mėnesius nuo dienos, kai ieškovui pranešama apie jo pasiūlymo sėkmę arba nesėkmę arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija tampa jam žinoma. Dėl skundo Europos ombudsmenui šis laikotarpis nenutraukiamas ir nepradedamas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Europos Audito Rūmai, Procurement Service
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Liuksemburgas
Telefonas: +352 4398-47611
El. paštas: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faksas: +352 4398-46955

Interneto adresas: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/10/2017