Servicii - 429511-2017

28/10/2017    S208    Curtea de Conturi Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Luxemburg-Luxemburg: Studiu privind pasivele Uniunii Europene pentru pensii și alte beneficii ale angajaților – servicii actuariale

2017/S 208-429511

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană
Adresă: 12, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 1615
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: ECA Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3008
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind pasivele Uniunii Europene pentru pensii și alte beneficii ale angajaților – servicii actuariale.

Număr de referinţă: AO 635.
II.1.2)Cod CPV principal
66523000 Servicii de consultanţă privind fondurile de pensii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Curtea de Conturi Europeană intenționează să atribuie un contract pentru un studiu specializat privind verificarea calculelor anuale efectuate de direcția generală a Comisiei Europene responsabilă pentru statistici (Eurostat) referitoare la valoarea pasivelor Uniunii Europene pentru pensii și alte beneficii ale angajaților pentru 2017 și 2018.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Locul principal de executare:

Sediul contractantului, cu excepția reuniunilor din Luxemburg/Bruxelles. Pentru asigurarea securității informațiilor și confidențialitatea datelor cu caracter personal ale membrilor personalului, contractantului i se poate solicita să își desfășoare activitatea într-o sală de date securizată.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciile solicitate sunt împărțite în 5 sarcini:

• sarcini legate de pasive 2017 (6 luni până cel târziu la sfârșitul lunii septembrie 2018):

sarcina 1:

dezvoltarea abordării metodologice, inclusiv toate variabilele și datele care vor fi utilizate pentru a recalcula pasivul actuarial al fondurilor de pensii și asigurărilor de sănătate din UE (cel târziu 31.5.2018);

sarcina 2:

testarea (și eventuala revizuire) a abordării metodologice utilizând datele din 2017, având ca rezultat recalcularea pasivelor actuariale ale fondurilor de pensii și asigurărilor de sănătate din UE pentru 2017, inclusiv o explicare a oricărei diferențe (mai mari de 2 %) între pasivul actuarial total recalculat pentru 2017 și pasivul calculat de experții Eurostat. Trebuie să se dea o explicație pentru toate diferențele mai mari de 10 % în calculele subtotale și parametrii individuali;

• sarcini legate de pasive 2018 (4 luni până cel târziu la sfârșitul lunii mai 2019):

sarcina 3:

recalcularea pasivului actuarial al fondurilor de pensii și asigurărilor de sănătate pentru 2018, utilizând metodologia aleasă și datele pentru 2018 și furnizarea unei explicații privind orice diferență (mai mare de 2 %) semnificativă între pasivul actuarial total recalculat pentru 2018 și pasivul calculat de experții Eurostat. Trebuie să se dea o explicație pentru toate diferențele mai mari de 10 % în calculele subtotale și parametrii individuali;

sarcina 4:

concluzii și recomandări privind calcularea și metodologia pasivului actuarial al fondurilor de pensii și asigurărilor de sănătate din UE;

• sarcina ulterioară depunerii celor 2 rapoarte finale:

sarcina 5:

asistență în favoarea Curții pentru aprobarea rezultatelor sus-menționate până la 31.12.2019, inclusiv susținere pentru a analiza comentariile primite de la Comisie și/sau alte părți interesate și a redacta răspunsurile corespunzătoare, precum și pregătirea reuniunilor cu Comisia și/sau alte părți interesate și participarea la acestea (maximum 15 zile lucrătoare pentru toate profilurile descrise la punctul 3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 01/03/2018
Încheiere: 31/12/2019
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: bugetul general al UE.
II.2.14)Informații suplimentare

Reuniunile de demarare cu Curtea de Conturi Europeană și Eurostat sunt prevăzute pentru martie/aprilie 2018 și executarea sarcinilor va începe cel târziu pe 1.4.2018, cu condiția semnării în prealabil a contractului.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții care se află în una dintre situațiile descrise la articolele 106 și 107 din Regulamentul financiar vor fi exclude de la participarea la această licitație deschisă și nu li se va atribui contractul. Ofertanții trebuie să aibă capacitatea juridică de a executa contractul de servicii pentru care depun ofertă. Ofertantului i se va solicita să furnizeze odată cu oferta o declarație pe propria răspundere privind criteriile de excludere și de selecție. Următoarele documente cu privire la capacitatea juridică vor fi solicitate ofertanților în favoarea cărora ar putea fi propusă atribuirea contractului: (1) dovada înscrierii într-un registru al profesiilor sau registrul comercial în condițiile stipulate de legislația din țara în care ofertanții domiciliază și (2) o copie lizibilă a anunțului de numire a persoanei (persoanelor) autorizate să reprezinte ofertantul în încheierea contractelor, în cazul în care nu este inclus în documentul sus-menționat.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertanții trebuie să aibă suficientă capacitate economică și financiară pentru a executa contractul conform condițiilor contractuale, luând în considerare valoarea și anvergura acestuia. Ofertantului i se va solicita să furnizeze odată cu oferta o declarație pe propria răspundere privind criteriile de excludere și de selecție.

Următoarele documente cu privire la capacitatea economică și financiară vor fi solicitate ofertanților în favoarea cărora ar putea fi propusă atribuirea contractului: (1) o declarație privind cifra de afaceri anuală pentru fiecare dintre ultimele 2 exerciții financiare încheiate (2015 și 2016); copii ale conturilor de profit și pierdere și a bilanțurilor pentru ultimele 2 exerciții încheiate; (2) dovada publicării declarațiilor financiare în cazul în care o astfel de publicare este prevăzută de normele naționale și (3) dovada asigurării împotriva riscurilor profesionale în valoare de cel puțin 200 000 EUR.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Cifra de afaceri medie anuală a ofertanților pentru fiecare dintre ultimele 2 exerciții financiare încheiate trebuie să fie de cel puțin 250 000 EUR.

Ofertanții trebuie să dețină, de asemenea, o asigurare împotriva riscurilor profesionale în valoare de cel puțin 200 000 EUR.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertanții trebuie să dețină suficiente capacități tehnice și profesionale care să le permită executarea contractului conform dispozițiilor contractuale, luând în considerare valoarea și anvergura acestuia.

Următoarele documente cu privire la capacitățile tehnice și profesionale vor fi solicitate ofertanților odată cu oferta: (1) declarație pe propria răspundere privind criteriile de excludere și de selecție și (2) o scurtă descriere privind 3 proiecte similare pentru 3 clienți diferiți, executate în ultimii 3 ani (numele clientului, data și durata proiectelor în luni, subiectul calculelor actuariale, onorariile pentru proiect). Valoarea anuală medie a celor 3 proiecte trebuie să fie de cel puțin 100 000 EUR pentru fiecare proiect. Descrierea va fi solicitată odată cu oferta.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul trebuie să fi executat în ultimii 3 ani cel puțin 3 proiecte livrate în domeniul calculelor actuariale. Valoarea anuală medie a celor 3 proiecte trebuie să fie de cel puțin 100 000 EUR pentru fiecare proiect. Proiectele trebuie să fi fost implementate cu 3 clienți diferiți. Acestea trebuie să fi fost executate de către ofertant. În cazul în care ofertantul a făcut parte dintr-un consorțiu, rolul ofertantului în cadrul prestării serviciilor trebuie să fie specificat.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/12/2017
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/12/2017
Ora locală: 10:00
Locul:

Curtea de Conturi Europeană, rue Tony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții sau reprezentanții acestora care doresc să participe la deschiderea ofertelor trebuie să informeze Curtea de Conturi Europeană în scris (e-mail: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) până la 14.12.2017 (12:00) cel târziu și trebuie să prezinte autorizația din partea companiei care depune oferta. Va fi acceptat doar un reprezentant din partea fiecărui ofertant.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313

Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Căile de atac pot fi introduse la Tribunalul Uniunii Europene în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului cu privire la succesul sau insuccesul ofertei sale sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană, Procurement Service
Adresă: 12, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 1615
Țară: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955

Adresă internet: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/10/2017