Dienstleistungen - 429560-2022

05/08/2022    S150

Nederland-Eindhoven: Toezicht op uitvoering van de bouw

2022/S 150-429560

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Summa College
Nationaal identificatienummer: 23496909
Postadres: Sterrenlaan 10
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5631KA
Land: Nederland
Contactpersoon: DAS makkelijk
E-mail: info@das-makkelijk.nl
Telefoon: +31 413726006
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.summacollege.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS Opzichters

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71520000 Toezicht op uitvoering van de bouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op het DAS voor opzichters voor Stichting ROC Summa College. Deze publicatie is een voortzetting van de eerder gepubliceerde DAS, maar naar een nieuw platform (Negometrix 4).Via dit DAS worden op rechtmatige wijze opzichters ingezet. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inzet van projectmanagers en directievoerders voor Stichting ROC Summa College.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle inzet van opzichters die nodig is voor een organisatie als Stichting ROC Summa College met ca. 16.000 leerlingen en 1.400 medewerkers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 148-394552
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedende dienst beëindigt dit DAS. Zij gaat haar behoefte op een andere wijze invullen. Voor vragen over deze invulling kunt u contact opnemen met de aanbestedende dienst.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost Brabant
Plaats: Den Bosch
Land: Nederland
E-mail: cib@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2022