Dienstleistungen - 429564-2022

05/08/2022    S150

Nederland-Amsterdam: Ongediertebestrijding

2022/S 150-429564

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrije Universiteit Amsterdam
Nationaal identificatienummer: 26682388
Postadres: Van der Boechorststraat 1, Gebouw Transitorium
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1081 BT
Land: Nederland
Contactpersoon: Bianca Holla
E-mail: aanbestedingen.fpc@vu.nl
Telefoon: +31 205989898
Fax: +31 205989899
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vu.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.vu.nl/nl/bedrijf-en-samenleving/inkoopmanagement/index.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Plaagdierbestrijding

Referentienummer: 6600/2021/159
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90922000 Ongediertebestrijding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het verwerven en contracteren van één partij voor het bestrijden en voorkomen van plaagdieren in de gebouwen van de VU.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 238 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omzet voor Plaagdierbestrijding bedroeg in de periode 2018 tot 2020 gemiddeld €86.000,- (excl. btw) op jaarbasis.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wens 1: Plan van Aanpak (5.2.1.) / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Wens 2: Casussen (5.2.2.) / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Wens 3: Interview (5.2.3.) / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De raamovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van vier (4) jaar met een eventuele optie tot verlenging van twee (2) * twee (2) jaar onder gelijkblijvende condities.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 181-470576
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Plaagdierbestrijding

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OBN Ongedierte Bestrijding Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 05056365
Postadres: Handelsweg 6
Plaats: HASSELT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8061RL
Land: Nederland
E-mail: info@obn.eu
Telefoon: +31 651533218
Fax: +31 888888600
Internetadres: http://www.obn.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 238 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076 AV
Land: Nederland
E-mail: cb.amsterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Nederlands Arbitrage Instituut
Postadres: Weena 505
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3013 AL
Land: Nederland
E-mail: secretariaat@nai-nl.org
Telefoon: +31 102816969
Fax: +31 102816968
Internetadres: http://www.nai-nl.org/nl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2022