Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 429580-2022

05/08/2022    S150

Nederland-Utrecht: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2022/S 150-429580

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NS Stations B.V.
Nationaal identificatienummer: 41680548
Postadres: Stationshal 17
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511CE
Land: Nederland
Contactpersoon: Marloes Coppes
E-mail: procurementsupport@ns.nl
Telefoon: +31 886713319
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ns.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Exploitatie en beheer stations

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Schoonmaak Stations

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft het schoonmaakonderhoud, specialistische reiniging en vuilafvoer op treinstations in Nederland verdeeld over Perceel 1 Noord en Perceel 2 Zuid.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 Noord

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De dienstverlening betreft het schoonhouden van de transfergebieden van 261 treinstations in Perceel 1 Noord. De dienstverlening op de stations en optioneel toekomstige objecten en/of uitbreidingen bestaat uit: dagelijkse en periodieke schoonmaak, specialistische reiniging, vuilafvoer naar de milieu straat, vuil ophalen bij de winkels en het wegpersen van het vuil in perscontainers, reinigen toiletten en het leveren van sanitaire supplies, glasbewassing van onder andere abri’s, wachtruimten, gevelglas en commerciële ruimten, verwijderen van bekladding en uitvoeren benodigde herstelwerkzaamheden, storingsherstel (reiniging).

In Perceel Noord (regio Randstad Noord en regio Noord Oost) zijn 261 treinstations, verdeeld over de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, een gedeelte van Gelderland, Utrecht, Noord Holland, Flevoland en een gedeelte in Limburg.

Perceel 1 Noord bevat een geraamde waarde per contractjaar van circa 11,8 miljoen Euro tot 14,3 miljoen Euro per contractjaar.

De Maximale waarde van de Opdracht betreft de geraamde waarde van alle voor de duur van deze Raamovereenkomst voorgenomen werkzaamheden inclusief onder andere doch niet uitsluitend meerwerk en indexatie.

Dit betreft een totale maximale waarde voor de duur van de Raamovereenkomst van 196 miljoen Euro voor Perceel 1 Noord.

Voorbehoud: Aan deze bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 Zuid

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De dienstverlening betreft het schoonhouden van de transfergebieden van 138 treinstations in Perceel 2 Zuid. De dienstverlening op de stations en optioneel toekomstige objecten en/of uitbreidingen bestaat uit: dagelijkse en periodieke schoonmaak, specialistische reiniging, vuilafvoer naar de milieu straat, vuil ophalen bij de winkels en het wegpersen van het vuil in perscontainers, reinigen toiletten en het leveren van sanitaire supplies, glasbewassing van onder andere abri’s, wachtruimten, gevelglas en commerciële ruimten, verwijderen van bekladding en uitvoeren benodigde herstelwerkzaamheden, storingsherstel (reiniging).

In Perceel Zuid (regio Randstad Zuid en regio Zuid) zijn 138 treinstations, verdeeld over de provincies: Noord-Brabant, Zeeland, Zuid Holland en een gedeelte van Limburg en Gelderland.

Perceel 2 Zuid bevat een geraamde waarde per contractjaar van circa 7,8 miljoen Euro tot 9,5 miljoen Euro per contractjaar.

De Maximale waarde van de Opdracht betreft de geraamde waarde van alle voor de duur van deze Raamovereenkomst voorgenomen werkzaamheden inclusief onder andere doch niet uitsluitend meerwerk en indexatie.

Dit betreft een totale Maximale waarde voor de duur van de Raamovereenkomst van 131 miljoen Euro voor Perceel 2 Zuid.

Voorbehoud: Aan deze bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 147-391388
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

P1 Perceel 1 Noord

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Asito BV
Postadres: Postbus 375
Plaats: Almelo
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7600 AJ
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

P2 Perceel 2 Zuid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ICS Groep BV
Postadres: Postbus 9723
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5602 LS
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2022