Services - 429589-2021

24/08/2021    S163

Slovensko-Bratislava: Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom

2021/S 163-429589

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 107-281302)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00002801
Poštová adresa: Bajkalská
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 82799
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Pokojný
E-mail: vladimir.pokojny@siea.gov.sk
Telefón: +421 258248207
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.siea.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou / s vodičom

Referenčné číslo: NL032021
II.1.2)Hlavný kód CPV
60172000 Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom - CB44
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon, bližšie špecifikovaného v súťažných podkladoch v

opise predmetu zákazky. Autobus bude využívaný v rámci národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE),

implementovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, na účely statickej a dynamickej prezentácie

bezemisných hromadných dopravných prostriedkov, autobusov, a prezentovať ich možnosti využitia v hromadnej

doprave pre širokú a odbornú verejnosť na rôznych podujatiach organizovaných v rámci NP ŽE. Pre účely prezentácie

vyššie uvedených aktivít, verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuku autobusu, ktorý bude určený buď na dopravu v

meste, ako napríklad mestský autobus, alebo určený na dopravu v okolí miest, ako napríklad prímestský autobus, alebo

autobus určený na diaľkovú dopravu cestujúcich.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/08/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 107-281302

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk
Namiesto:
Dátum: 20/08/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 27/08/2021
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania ponúk
Namiesto:
Dátum: 20/08/2021
Miestny čas: 10:30
má byť:
Dátum: 27/08/2021
Miestny čas: 10:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: