Úřad pro publikace Evropské unie v současné době aktualizuje část obsahu těchto internetových stránek s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Služby - 429629-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

08/12/2015    S237    Evropský parlament - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Lucembursko-Lucemburk: Projekt rozšíření a modernizace budovy Konrad Adenauer v Lucemburku – práce technického poradce v případě monitorování stavebních prací

2015/S 237-429629

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: plateau de Kirchberg
Obec: Lucemburk
PSČ: 2929
Stát: Lucembursko
K rukám: oddělení pro smlouvy a veřejné zakázky
E-mail: inlo.ao-lux@europarl.europa.eu

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://europarl.europa.eu

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1045

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Projekt rozšíření a modernizace budovy Konrad Adenauer v Lucemburku – práce technického poradce v případě monitorování stavebních prací.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 12: Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz

Kód NUTS LU

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

Doba trvání v měsících: 75
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky: kontinuita operací do dokončení projektu KAD. Počítá se tím, že doba provádění stavebních prací spočívajících v provedení projektu KAD přesáhne 48 měsíců. Práce technického poradce za účelem technického monitorování projektu, pomoc s převzetím stavebních prací a zprovozněním budovy.hrají v tomto ohledu zásadní roli.
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Evropský parlament se rozhodl vypsat tuto výzvu k účasti v nabídkovém řízení s cílem najmout technického poradce pro monitorování prací na výstavbě a modernizaci své budovy Konrad Adenauer v Lucemburku.
Tento technický poradce poskytne zástupci objednatele technickou pomoc z hlediska všech technických aspektů v provádění tohoto projektu. Rovněž bude provádět audity kvality v případě položek od řízení projektu a bude nápomocen v průběhu fáze převzetí budovy a v začátcích zprovozňování těchto budov.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

71315200

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 75 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Postupy pro fakturování jsou následující:
— faktury budou vydávány na základě skutečně poskytnutých služeb, s upřesněním jejich objemu a s částkou vypočtenou na základě ceníku vypracovaného poskytovatelem služeb v jeho nabídce.
Každá žádost o platbu musí uvádět číslo zakázky: 06D10/2015/FWK/M045 a být doplněna příslušnými fakturami.
Poskytovatel služeb musí zaslat jakoukoliv žádost o platbu nebo dobropis ve vztahu k plnění této zakázky na následující adresu:
Evropský parlament, poštovní služba (registrace faktur), budova Konrad Adenauer, kancelář 00E006B, plateau de Kirchberg, 2929 Lucemburk, LUCEMBURSKO.
Poskytovatel služeb je povinen zasílat Evropskému parlamentu žádosti o platbu nebo dobropisy s použitím obálek nebo balíčků nebo obdobných prostředků, které musí být jasně a čitelně označeny nápisem „Demande de paiement“ (žádost o platbu) nebo „Note de crédit“ (dobropis).
Částky splatné za plnění zakázky budou splatné ve lhůtě 60 kalendářních dnů od zaregistrování žádosti o platbu na ústředním účetním oddělení v Lucemburku. Platby se považují za provedené v den, kdy odejdou z účtu Evropského parlamentu. Evropský parlament je oprávněn kdykoli pozdržet splatnost kdykoliv po přijetí žádosti o platbu s tím, že příslušného poskytovatele služeb upozorní, že jeho žádosti nelze vyhovět, aby mohl zkontrolovat správnost a splatnost příslušných částek, nebo aby si mohl vyžádat případné chybějící podpůrné dokumenty, které poskytovatel služeb může poskytnout, aniž by daná žádost o platbu byla zamítnuta.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Seskupení hospodářských subjektů mohou předkládat nabídky za předpokladu, že jejich členové jsou společně a nerozdílně odpovědní. To může zahrnovat subjekt s právní subjektivitou nebo bez ní: dočasné sdružení, soukromá dohoda nebo jakákoli jiná vhodná forma spolupráce. Před podpisem smlouvy si Evropský parlament vyhrazuje právo požadovat, aby seskupení, jemuž byla zakázka přidělena, nabylo specifickou právní formu, pokud je to nutné pro uspokojivé provedení zakázky.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: účast na této výzvě k účasti v nabídkovém řízení je otevřená za stejných podmínek všem fyzickým osobám, právním subjektům a veřejným orgánům, které spadají do rámce působnosti smluv – zejména všem fyzickým osobám, právním subjektům a veřejným orgánům z členských států Evropské unie – a všem fyzickým osobám, právním subjektům a veřejným orgánům ze zemí, které nejsou členskými státy a uzavřely s Evropskou unií zvláštní dohodu v oblasti veřejných zakázek podle podmínek stanovených v této dohodě.
Evropský parlament vyžaduje, aby měli uchazeči administrativní oprávnění nezbytná pro provedená činnosti, o kterou jde v této zakázce v souladu s vnitrostátními zákony.
Evropský parlament vyžaduje konkrétně následující oprávnění:
— zápis do obchodního rejstříku a rejstříku firem.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: dokumenty, ze kterých Evropský parlament bude moci vyhodnotit ekonomickou a finanční způsobilost uchazečů, jsou:
— list finančních informací obsažený v adresáři 4.2 archivu „doc.zip“ specifikací zahrnující poslední 3 finanční roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka,
— kopie kompletních finančních výkazů (účetní rozvaha, účet zisku a ztráty, tabulka peněžního toku a přílohy) uveřejněných ve výroční zprávě a podrobených auditu, nebo pokud tento postup není povinný, s potvrzením přesnosti a pravosti ze strany zástupce uchazeče, za alespoň poslední 3 finanční roky, za které již byly účty uzavřeny,
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: ekonomická a finanční způsobilost budou posouzeny na základě těchto kritérií:
— roční roční obrat ve výši alespoň 2 000 000 EUR bez daní realizovaný v oblasti, na kterou se vztahuje tato zadávaná zakázka, za poslední 3 finanční roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka, nebo v případě ekonomických seskupení celkový roční obrat ve výši alespoň 2 000 000 EUR, bez daní, realizovaný v oblasti, které se týká tato zadávaná zakázka, za poslední 2 finanční roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka,
— ekonomická a finanční životaschopnost ve vztahu k provedení zakázky se zohledněním především finanční rovnováhy, likvidity (platební schopnosti), dluhů a ziskovosti společnosti.
Hospodářská a finanční životaschopnost bude hodnocena na základě bodového hodnocení podle Conana a Holdera.
Vybráni budou uchazeči, kteří za uplynulé 2 finanční roky, za které již byla vypracována účetní závěrka, získají alespoň 10 bodů.
Uchazeči, kteří získají za uplynulý finanční rok méně než 4 body, nebudou vybráni a jejich nabídka bude automaticky vyřazena.
Uchazeči, kteří získají 4 až 10 bodů za poslední finanční rok, za který již byla vyhotovena účetní závěrka a/nebo uchazeči, kteří získají 10 nebo méně bodů za předposlední finanční rok, za který již byla vyhotovena účetní závěrka, budou vybráni jen za předpokladu, že:
— byl jejich hrubý provozní přebytek za tyto 2 finanční roky kladný; a
— jejich vlastní kapitál byl na konci těchto 2 finančních roků kladný.
Nehledě na výše uvedená kritéria si Evropský parlament vyhrazuje právo posoudit skutečnou způsobilost uchazečů ujmout se realizace zakázky při zohlednění povahy, rozsahu a rizik s ní souvisejících a vyžádat si jakýkoli doklad, který bude považovat za nezbytný pro vyhodnocení této skutečně způsobilosti, a v případě, že to bude namístě, nevybrat uchazeče na základě odůvodněného rozhodnutí, aniž by tomuto uchazeči náležel jakýkoli nárok na finanční vyrovnání.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
dokumenty, ze kterých bude Evropský parlament bude vyhodnotit technickou a odbornou způsobilost uchazečů, jsou:
* předložení seznamu podobných stavebních prací, které byly provedeny v posledních 5 letech nebo jsou v současnosti realizovány.
Tento seznam musí být v případě dokončených stavebních prací doplněn osvědčeními o uspokojivém plnění vydaných objednatelem, která potvrdí, že tyto práce byly provedeny na dobré odborné úrovni.
V případě probíhajících projektů musí být tento seznam doplněn o písemné vyjádření příjemce stavebních prací, ve kterém bude uznána kvalita poskytnutých služeb a které potvrdí, že tyto stavební práce byly řádně provedeny na dobré odborné úrovni.
V tomto seznamu je nutno upřesnit:
— hodnotu projektu (práce provedené nad zemí a s výjimkou zemních prací),
— hodnotu stavebních prací ve skutečnosti provedených uchazečem,
— hrubou plošnou výměru nad zemí,
— dobu plnění (začátek a konec),
— jejich umístění,
— situaci společnosti podávající dané důkazní prostředky (hlavní představitel seskupení, jediná společnost nebo člen seskupení),
— přesné zadání provedené uchazečem v rámci těchto prací,
— obrat z přijatých poplatků,
— tým odpovědný za projekt,
— povahu objednatele,
— jméno a údaje signatáře osvědčení, který bude moci Evropskému parlamentu podat informace ohledně provedení stavebních prací.
* podrobné představení týmu, který má uchazeč v úmyslu nasadit na projekt, včetně:
— představení vedoucího, zástupce vedoucího a popřípadě dalších členů týmu, kteří budou poskytovat danou službu, s uvedením bližších informací o jejich kvalifikaci, zkušenostech a konkrétních dovednostech,
— v případě přiděleného vedoucího a zástupce vedoucího týmu, seznam referenčních projektů splňujících výše uvedená kritéria s uvedením 2 referenčních osob z řad objednatelů, které bude Evropský parlament moci v případě, že to bude namístě, kontaktovat.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Evropský parlament požaduje od uchazečů, aby disponovali následujícími technickými a odbornými způsobilostmi:
— minimální praxe v oblasti poskytování služeb (dohled nad stavebními pracemi a modernizací budovy a pomoc s přejímkou) podobných službám požadovaným v případě dané zakázky v rozsahu alespoň 5 let,
— doložená praxe v souvislosti s výstavbou v Lucemburském velkovévodství, včetně příslušných právních předpisů – alespoň 3 podobné projekty (dohled nad pracemi u staveb a modernizací budov a pomoc při přejímce), které byly provedeny v Lucemburském velkovévodství,

— provedení alespoň 1 podobného zadání (dohled nad stavebními pracemi a modernizací budov a pomoc s přejímkou) v průběhu posledních 5 let v případě projektu výstavby administrativních nebo servisních kancelářských budov s hrubou povrchovou plochou v nadzemních podlažích alespoň 100 000 m2,

— vedoucí týmu, který je pro projekt přidělen, musí:
1. být dostatečně zběhlý ve francouzském jazyce pro provádění úkolů, které mnu budou zadávány; to lze doložit jakýmikoli vhodnými prostředky (jazykovými osvědčeními nebo osvědčeními dokládajícími úspěšné složení zkoušky na úrovni B2 nebo na ekvivalentní úrovni, prohlášením na vlastní odpovědnost atd.), pokud se nebude jednat o státního příslušníka Belgie, Francie nebo Lucemburska;

2. mít za posledních 5 let v pozici technického poradce objednatele provedeno monitorování alespoň 1 projektu na stavbu administrativních nebo servisních kancelářských budov o povrchové výměře alespoň 100 000 m2;

3. mít 15 let odborné praxe v pozici technického poradce objednatele,
— zástupce vedoucího týmu, který je přidělen pro projekt, musí:
1. být dostatečně zběhlý ve francouzském jazyce pro provádění úkolů, které mnu budou zadávány; to lze doložit jakýmikoli vhodnými prostředky (jazykovými osvědčeními nebo osvědčeními dokládajícími úspěšné složení zkoušky na úrovni B2 nebo na ekvivalentní úrovni, prohlášením na vlastní odpovědnost atd.), pokud se nebude jednat o státního příslušníka Belgie, Francie nebo Lucemburska;

2. mít za posledních 5 let v pozici technického poradce objednatele provedeno monitorování alespoň 1 projektu na stavbu administrativních nebo servisních kancelářských budov o povrchové výměře alespoň 50 000 m2;

3. mít 10 let odborné praxe v pozici technického poradce objednatele.
Uchazeči se mohu spoléhat na technické a odborné kapacity jiných subjektů, a to nezávisle na právní povaze vazeb, které s nimi mají. V takovém případě musí Evropskému parlamentu poskytnout důkazní prostředky o tom, že bude mít zdroje potřebné k uskutečnění zakázky, například vyhotovením závazku daných orgánů na poskytnutí těchto zdrojů včetně jasného popisu postupů použitých pro zpřístupnění zmíněných zdrojů. V tomto případě bude Evropský parlament oprávněn odmítnout nabídku, bude-li mít pochybnosti o závazku nebo technické a odborné způsobilosti dané třetí strany. V případě, kdy to bude namístě, může Evropský parlament požadovat (jakožto podmínku pro zadání zakázky), aby uchazeč a tyto ostatní orgány společně zodpovídali za provedení zakázky.
V případě seskupení hospodářských subjektů a v průběhu hodnocení kritérií pro výběr,
— délky odborné praxe členů seskupení hospodářských subjektů nelze v zájmu dosažení požadované úrovně (alespoň 5let) sčítat, ovšem toto kritérium se bude považovat za splněné, pokud 1 ze členů seskupení vykáže požadovanou délku odborné praxe,

— uchazeč musí doložit, že alespoň 1 z jeho členů sám realizoval služby u 1 nebo několika projektů, v jejichž případě počet metrů čtverečních odpovídá minimálnímu počtu metrů čtverečních, který se požaduje výše (100 000 m2).

III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky

hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže

1. Cena. Váha 35

2. Organizace a přidělení týmu.. Váha 25

3. Metodika práce. Váha 25

4. Vhodnost ceny/kvality po celou dobu trvání. Váha 10

5. Kvalita a užitečnost navrhovaného softwaru a IT nástrojů pro příslušnou zakázku. Váha 5

IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
06D10/2015/M045.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
29.1.2016
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 180 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 5.2.2016

Místo:

Lucemburk

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: zúčastnit se může až 1 zástupce za každého uchazeče. Pro účely přípravy vašeho oprávnění ke vstupu zašlete elektronickou poštou (inlo.ao-lux@ep.europa.eu) 2 dny před konáním otevírání nabídek název vaší společnosti, jméno, funkci, číslo dokladu totožnosti a datum narození vašeho zástupce. Váš zástupce u sebe musí mít platný doklad totožnosti.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
Podrobná zadávací kritéria a postupy lze nalézt v administrativních ustanoveních.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Obec: Lucemburk
Stát: Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Obec: Štrasburk
Stát: Francie

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: lhůty Tribunálu Evropské unie.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Kancelář Tribunálu Evropské unie
Obec: Lucemburk
Stát: Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26.11.2015