Pakalpojumi - 429629-2015

Rādīt kompakto skatījumu

08/12/2015    S237    Eiropas Parlaments - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Konrāda Adenauera ēkas Luksemburgā paplašināšanas un modernizēšanas projekts – tehniskā konsultanta uzdevums attiecībā uz būvdarbu uzraudzību

2015/S 237-429629

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: plateau de Kirchberg
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2929
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona(-as): Līgumu un publisko iepirkumu daļa
E-pasts: inlo.ao-lux@europarl.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://europarl.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1045

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Konrāda Adenauera ēkas Luksemburgā paplašināšanas un modernizēšanas projekts – tehniskā konsultanta uzdevums attiecībā uz būvdarbu uzraudzību.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 12: Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras pakalpojumi; saistītie zinātnisko un tehnisko konsultāciju pakalpojumi; tehniskās testēšanas un analīzes pakalpojumi

NUTS kods LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums mēnešos: 75
Vispārīgās vienošanās, kuras darbības laiks pārsniedz četrus gadus, pamatojums: darbību nepārtrauktība līdz KAD projekta pabeigšanai. Paredzēts, ka KAD projekta izpildē iesaistītie darbi ilgs vairāk nekā 48 mēnešus. Saistībā ar to būtisks ir tehnisko konsultāciju uzdevums attiecībā uz projekta tehnisko uzraudzību, palīdzība būvdarbu pieņemšanā un ēkas nodošanā ekspluatācijā.
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Eiropas Parlaments ir nolēmis izsludināt šo uzaicinājumu uz konkursu, lai nolīgtu tehnisko konsultantu Konrāda Adenauera ēkas Luksemburgā būvdarbu un modernizēšanas darbu uzraudzībai.
Tehniskajam konsultantam būs jāsniedz klienta pārstāvim tehniskā palīdzība saistībā ar visiem šā projekta izpildē ietvertajiem tehniskajiem aspektiem. Tam būs arī jāveic projekta vadības daļu kvalitātes revīzijas un jāpalīdz ēku pieņemšanas posmā un šo ēku nodošanas ekspluatācijā uzsākšanā.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

71315200 Būvniecības konsultāciju pakalpojumi

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 75 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Rēķinu izrakstīšanas kārtība ir šāda:
— rēķinus sagatavo, pamatojoties uz faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, norādot to apjomu, un aprēķinam izmanto cenu sarakstu, ko darbuzņēmējs ietvēris savā piedāvājumā.
Katrā maksājuma pieprasījumā jānorāda līguma numurs – 06D10/2015/FWK/M045, un tam jāpievieno attiecīgie rēķini.
Darbuzņēmējam visi ar līguma izpildi saistītie maksājuma pieprasījumi vai kredītnotas jāsūta uz šādu adresi:
Eiropas Parlaments, Pasta dienests (rēķinu reģistrācija), Konrāda Adenauera ēka, birojs 00E006B, plateau de Kirchberg, 2929 Luksemburga, LUKSEMBURGA.
Darbuzņēmējam maksājuma pieprasījumi vai kredītnotas jāsūta Eiropas Parlamentam aploksnēs vai pakās, vai tamlīdzīgā iesaiņojumā, uz kura skaidri un salasāmi norādīts "Demande de paiement" (maksājuma pieprasījums) vai "Note de crédit" (kredītnota).
Ar līguma izpildi saistīto summu maksājums jāveic 60 kalendāro dienu laikā pēc maksājuma pieprasījuma reģistrēšanas centrālajā grāmatvedībā Luksemburgā. Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad tiek debetēts Eiropas Parlamenta konts. Eiropas Parlaments var atlikt maksāšanas periodu jebkurā brīdī pēc maksājuma pieprasījuma saņemšanas, informējot darbuzņēmēju, ka tā pieprasījums nevar tikt izpildīts, lai pārbaudītu, vai summas ir pareizas un maksājamas vai lai pieprasītu trūkstošus apliecinošos dokumentus, ko darbuzņēmējs var iesniegt tādēļ, lai maksājuma pieprasījums netiktu noraidīts.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Uzņēmēju grupas var piedalīties konkursā, ja to dalībnieki ir kopīgi un katrs atsevišķi atbildīgi. Grupa var būt persona, kurai ir juridiskas personas statuss vai arī tāda nav: pagaidu apvienība, grupa uz privātas vienošanās pamata vai jebkāda cita atbilstoša sadarbības forma. Eiropas Parlaments saglabā tiesības prasīt, lai grupa, kurai piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pirms līguma parakstīšanas pieņem konkrētu juridisko formu, ja tas ir nepieciešams apmierinošai līguma izpildei.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: vienādas tiesības piedalīties šajā uzaicinājuma uz konkursu procedūrā ir visām fiziskajām personām, juridiskajām personām un publiskajām iestādēm, uz kurām attiecas līgumu darbības joma, konkrētāk, visām fiziskajām personām, juridiskajām personām un publiskajām iestādēm no kādas Eiropas Savienības dalībvalsts, kā arī visām fiziskajām personām, juridiskajām personām un publiskajām iestādēm no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, bet kuras ir noslēgušas īpašu nolīgumu ar Eiropas Savienību publiskā iepirkuma jomā, saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem.
Eiropas Parlaments pieprasa, lai pretendentiem būtu administratīvās atļaujas, kas nepieciešamas līgumā ietvertās darbības veikšanai saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
Eiropas Parlaments pieprasa jo īpaši šādas atļaujas:
— reģistrācija amatniecības un uzņēmumu reģistrā.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: dokumenti, kurus Eiropas Parlaments var izmanto, lai izvērtētu pretendentu saimnieciskās un finansiālās spējas, ir šādi:
— finanšu informācijas lapa, kas aptver pēdējos 3 finanšu gadus, par kuriem pārskati ir slēgti, un kas ietverta specifikāciju "doc.zip" 4.2. direktorijā,
— vismaz pēdējo 3 finanšu gadu, par kuriem pārskati ir slēgti, tādu pilnīgu finanšu pārskatu (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats un pielikumi) kopija, kuri publicēti gada ziņojumā un revidēti vai, ja publicēšana un revidēšana nav obligāta, kuru precizitāti un patiesumu apstiprinājis pretendenta pārstāvis.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: saimnieciskās un finansiālās spējas tiks novērtētas, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:
— gada apgrozījumam, kas gūts piešķiramā līguma jomā pēdējos 3 finanšu gados, par kuriem pārskati ir slēgti, jābūt vismaz 2 000 000 EUR bez nodokļiem, vai, ja pretendents ir uzņēmēju grupa, kopējam gada apgrozījumam, kas gūts piešķiramā līguma jomā pēdējos 2 finanšu gados, par kuriem pārskati ir slēgti, jābūt vismaz 2 000 000 EUR bez nodokļiem,
— saimnieciskā un finansiālā dzīvotspēja līguma izpildes laikā, jo īpaši ņemot vērā uzņēmuma finansiālo bilanci, likviditāti (maksātspēju), parādus un rentabilitāti.
Saimnieciskā un finansiālā dzīvotspēja tiks novērtēta, pamatojoties uz Conan un Holder modeli.
Tiks izraudzīti pretendenti, kuriem attiecībā uz pēdējiem 2 finanšu gadiem, par kuriem pārskati ir slēgti, aprēķināto punktu skaits pārsniegs 10.
Pretendenti, kuriem aprēķināto punktu skaits pēdējā finanšu gadā būs mazāks par 4, netiks izraudzīti, un to piedāvājums tiks automātiski noraidīts.
Pretendenti, kuriem attiecībā uz pēdējo finanšu gadu, par kuru pārskati slēgti, aprēķināto punktu skaits būs 4 līdz 10 punkti, un/vai tie, kuriem attiecībā uz priekšpēdējo finanšu gadu, par kuru pārskati slēgti, aprēķināto punktu skaits būs 10 punkti vai mazāk punktu, tiks izraudzīti tikai tad, ja:
— to bruto darbības peļņa pēdējos 2 finanšu gados bijusi pozitīva,
— to pašu kapitāls, noslēdzot šos 2 finanšu gadus, bijis pozitīvs.
Neskarot iepriekš minētos kritērijus, Eiropas Parlaments saglabā tiesības novērtēt pretendentu faktiskās spējas nodrošināt līguma izpildi, ņemot vērā tā veidu, apjomu un ar to saistītos riskus, un pieprasīt jebkādus citus pierādījumus, kas uzskatāmi par nepieciešamiem, lai izvērtētu šādas faktiskās spējas, kā arī, attiecīgā gadījumā, ar pamatotu lēmumu neizraudzīties pretendentu, nenodrošinot tam tiesības pieprasīt finansiālu kompensāciju.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
dokumenti, kurus Eiropas Parlaments var izmantot, lai izvērtētu pretendentu tehniskās un profesionālās spējas, ir šādi:
* pēdējos 5 gados izpildītu vai pašreiz veiktu līdzīgu darbu saraksts.
Šim sarakstam attiecībā uz pabeigtajiem būvdarbiem jāpievieno apmierinošas izpildes sertifikāti, kurus izsniedzis klients un kuros apliecināts, ka minētie būvdarbi tika pienācīgi izpildīti atbilstoši labas profesionālās prakses standartam.
Attiecībā uz pašreiz īstenotiem projektiem sarakstam jāpievieno sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējuma vēstule, kuru izdevis būvdarbu saņēmējs un kurā apliecināts, ka minētie būvdarbi tika pienācīgi izpildīti atbilstoši labas profesionālās prakses standartam.
Šajā sarakstā jānorāda:
— projekta vērtība (virs zemes un neietverot zemesgabalu),
— pretendenta reāli izpildīto darbu vērtība,
— virszemes bruto platība,
— izpildes periods (sākuma un beigu datums),
— to izpildes vieta,
— uzņēmuma, kas izsniedz pierādījumu, raksturojums (grupas galvenais pārstāvis, atsevišķs uzņēmums vai grupas dalībnieks),
— precīzs tā uzdevuma apraksts, ko pretendents izpildījis šajos darbos,
— saņemto samaksu apgrozījums,
— par projektu atbildīgā grupa,
— klienta veids,
— tā sertifikāta parakstītāja vārds un kontaktinformācija, kas var sniegt Eiropas Parlamentam informāciju par darbu izpildi,
* detalizēts tās grupas apraksts, kuru pretendents plāno izmantot projektam, ietverot:
— vadītāja, vadītāja vietnieka un, attiecīgā gadījumā, pakalpojuma sniegšanai paredzēto citu grupas dalībnieku aprakstu, kurā norādīta informācija par to izglītību, pieredzi un īpašām prasmēm,
— attiecībā uz paredzētās grupas vadītāju un vadītāja vietnieku – iepriekš minētajiem kritērijiem atbilstošu atsauces projektu sarakstu, kurā no klientiem norādītas 2 kontaktpersonu vārds/uzvārds, ar kurām vajadzības gadījumā Eiropas Parlaments var sazināties.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
Eiropas Parlaments pieprasa, lai pretendentiem būtu šādas tehniskās un profesionālās spējas:
— vismaz 5 gadu pieredze tādu pakalpojumu sniegšanā, kas līdzīgi šajā līgumā pieprasītajiem pakalpojumiem (ēkas būvdarbu un modernizēšanas darbu uzraudzība un palīdzība pieņemšanā),
— apliecināta pieredze saistībā ar būvniecību Luksemburgas Lielhercogistē, tostarp attiecīgajiem tiesību aktiem, – vismaz 3 līdzīgi projekti (ēkas būvdarbu un modernizēšanas darbu uzraudzība un palīdzība pieņemšanā), kas īstenoti Luksemburgas Lielhercogistē,

— vismaz 1 līdzīga uzdevuma (ēkas būvdarbu un modernizēšanas darbu uzraudzība un palīdzība pieņemšanā) izpilde pēdējos 5 gados attiecībā uz administratīvu vai ar pakalpojumiem saistītu biroja ēku – ar virszemes bruto platību vismaz 100 000 m2 – būvniecības projektu,

— projektam nolīgtajam grupas vadītājam:
1. Ir tam norīkotā uzdevuma veikšanai pietiekamas franču valodas zināšanas; to var pierādīt ar atbilstošiem līdzekļiem (valodas sertifikātiem vai sertifikātiem, ar kuriem apliecināta veiksmīga B2 vai līdzvērtīga līmeņa testa izpilde, uz savu atbildību sagatavots paziņojums u. c.), ja tas nav Beļģijas, Francijas vai Luksemburgas valstspiederīgais;

2. Pēdējos 5 gados klienta tehniskā konsultanta amatā jābūt uzraudzījušam vismaz 1 projektu tādu administratīvu vai ar pakalpojumiem saistītu biroja ēku būvniecībai, kuru virszemes bruto platība ir vismaz 100 000 m2;

3. Ir 15 gadu profesionālā pieredze klienta tehniskā konsultanta amatā,
— projektam nolīgtajam grupas vadītāja vietniekam:
1. Ir tam norīkotā uzdevuma veikšanai pietiekamas franču valodas zināšanas; to var pierādīt ar atbilstošiem līdzekļiem (valodas sertifikātiem vai sertifikātiem, ar kuriem apliecināta veiksmīga B2 vai līdzvērtīga līmeņa testa izpilde, uz savu atbildību sagatavots paziņojums u. c.), ja tas nav Beļģijas, Francijas vai Luksemburgas valstspiederīgais;

2. Pēdējos 5 gados klienta tehniskā konsultanta amatā jābūt uzraudzījušam vismaz 1 projektu tādu administratīvu vai ar pakalpojumiem saistītu biroja ēku būvniecībai, kuru virszemes bruto platība ir vismaz 100 000 m2;

3. Ir 10 gadu profesionāla pieredze klienta tehniskā konsultanta amatā.
Pretendenti var izmantot citu personu tehniskās un profesionālās spējas neatkarīgi no to savstarpējo saistību juridiskā rakstura. Šādā gadījumā tiem jāpierāda Eiropas Parlamentam, ka tiem būs līguma izpildei nepieciešamie resursi, piemēram, iesniedzot šo personu apņemšanos nodot tā rīcībā šādus resursus un skaidri aprakstot procedūras, kas tiks izmantotas, lai nodrošinātu piekļuvi minētajiem resursiem. Šādā gadījumā Eiropas Parlamentam ir tiesības piedāvājumu noraidīt, ja tas apšauba trešās personas apņemšanos vai tehniskās un profesionālās spējas. Attiecīgā gadījumā Eiropas Parlaments var pieprasīt (kā nosacījumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai), lai pretendents un minētās pārējās personas uzņemas kopīgu un atsevišķu atbildību par līguma izpildi.
Uzņēmēju grupu gadījumā un atlases kritēriju izvērtēšanā,
— uzņēmēju grupas dalībnieku profesionālās pieredzes periodus nevar apvienot, lai sasniegtu nepieciešamo līmeni (vismaz 5 gadi), bet šis kritērijs tiek uzskatīts par izpildītu, ja 1 no grupas dalībniekiem ir nepieciešamais profesionālās pieredzes ilgums,

— pretendentam jāpierāda, ka vismaz 1 tā dalībnieks atsevišķi ir sniedzis līdzīgus pakalpojumus 1 vai vairākos projektos, kuros kvadrātmetru skaits atbilst iepriekš norādītajam minimālajam kvadrātmetru skaitam (100 000 m2).

III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: jā

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar zemāk minētajiem kritērijiem

1. Cena. Svērums 35

2. Grupas organizācija un norīkošana. Svērums 25

3. Darba metodika. Svērums 25

4. Cenas/kvalitātes piemērotība līguma darbības laikā. Svērums 10

5. Līguma izpildei piedāvātās programmatūras un IT rīku kvalitāte un noderīgums. Svērums 5

IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
06D10/2015/M045.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
29.1.2016
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
dienās: 180 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 5.2.2016

Vieta:

Luksemburga

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā

Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: piedalīties var ne vairāk kā 1 katra pretendenta pārstāvis. Lai varētu sagatavot ieejas caurlaidi, lūdzam 2 darbdienas pirms atvēršanas nosūtīt pa e-pastu (inlo.ao-lux@ep.europa.eu) sava uzņēmuma nosaukumu un pārstāvja vārdu un uzvārdu, amatu, personas apliecības numuru un dzimšanas datumu. Pārstāvim līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
Detalizētus piešķiršanas kritērijus un procedūras skatīt administratīvajos noteikumos.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pilsēta: Luksemburga
Valsts: Luksemburga
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

Struktūra, kas atbildīga par starpniecības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pilsēta: Strasbūra
Valsts: Francija

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): Eiropas Savienības Vispārējās tiesas noteiktie termiņi.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējās tiesas kanceleja
Pilsēta: Luksemburga
Valsts: Luksemburga
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
26.11.2015