Usługi - 429652-2019

13/09/2019    S177    Agencje - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Austria-Wiedeń: Świadczenie usług sieciowych

2019/S 177-429652

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 146-358671)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Schwarzenbergplatz 11
Miejscowość: Vienna
Kod NUTS: AT13
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Austria
E-mail: procurement@fra.europa.eu
Tel.: +43 158030610
Faks: +43 15031382

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.fra.europa.eu

Adres profilu nabywcy: http://fra.europa.eu/en/about-fra/procurement

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług sieciowych

Numer referencyjny: F-SE-19-T01
II.1.2)Główny kod CPV
72200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest świadczenie usług sieciowych dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), w tym analiza, projekt i stworzenie oprogramowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 146-358671

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 25/09/2019
Powinno być:
Data: 03/10/2019
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/10/2019
Powinno być:
Data: 09/10/2019
VII.2)Inne dodatkowe informacje: