Υπηρεσίες - 429654-2019

13/09/2019    S177    Oργανισμοί - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπεύθυνος ολοκλήρωσης συστήματος για συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριακά συστήματα επεξεργασίας απόρρητων πληροφοριών ΕΕ.

2019/S 177-429654

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 138-338731)

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας
Rue Des Drapiers 17-23
Brussels
1050
ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Procurement and contract unit
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@eda.europa.eu
Φαξ: +32 25042975
Κωδικός NUTS: BE1

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.eda.europa.eu

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπεύθυνος ολοκλήρωσης συστήματος για συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριακά συστήματα επεξεργασίας απόρρητων πληροφοριών ΕΕ.

Αριθμός αναφοράς: 19.CSD-IT.OP.215
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72000000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της σύμβασης-πλαισίου που θα προκύψει, είναι η καθιέρωση μιας μακροπρόθεσμης συμβατικής σχέσης με έναν υπεύθυνο ολοκλήρωσης συστήματος, με σκοπό το σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστημάτων Επικοινωνίας και Πληροφοριών (CIS) ικανών και επίσημα διαπιστευμένων από εξωτερική Αρχή Διαπίστευσης Ασφαλείας (SAA) για την αποθήκευση, την επεξεργασία και την ηλεκτρονική ανταλλαγή Διαβαθμισμένων Πληροφοριών ΕΕ (ΔΠΕΕ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA), μεταξύ του EDA και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, μεταξύ του EDA και των κυβερνητικών φορέων στα κράτη μέλη της ΕΕ και μεταξύ του EDA και επιλεγμένων εμπορικών εταιρειών που συμμετέχουν σε έργα που απαιτούν επεξεργασία ΔΠΕΕ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/09/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 138-338731

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 16/09/2019
Τοπική ώρα: 17:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 30/09/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 17/09/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 30/09/2019
Τοπική ώρα: 12:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: