Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 429654-2019

13/09/2019    S177    Agentschappen - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Systeemintegrator voor communicatie- en informatiesystemen die gerubriceerde EU-informatie verwerken

2019/S 177-429654

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 138-338731)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Defensieagentschap
Postadres: Rue Des Drapiers 17-23
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE1
Postcode: 1050
Land: België
Contactpersoon: Procurement and contract unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eda.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Systeemintegrator voor communicatie- en informatiesystemen die gerubriceerde EU-informatie verwerken

Referentienummer: 19.CSD-IT.OP.215
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het algemene doel van deze oproep tot inschrijvingen en de daaruit voortvloeiende raamovereenkomst is het tot stand brengen van een contractuele relatie op lange termijn met een systeemintegrator voor het ontwerp en de uitrol van communicatie- en informatiesystemen die geschikt en officieel erkend zijn door een externe instantie voor veiligheidsaccreditatie voor de opslag, verwerking en elektronische uitwisseling van gerubriceerde EU-informatie binnen het EDA, tussen het EDA en EU-instellingen, tussen het EDA en overheidsinstanties in de EU-lidstaten en tussen het EDA en geselecteerde commerciële bedrijven die betrokken zijn bij projecten waarvoor gerubriceerde EU-informatie moet worden verwerkt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 138-338731

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: