Services - 429714-2021

24/08/2021    S163

Hungary-Budapest: Hotel accommodation services

2021/S 163-429714

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Budapesti Rendőr-főkapitányság
National registration number: 15720388251
Postal address: Teve Utca 4-6.
Town: Budapest
NUTS code: HU120 Pest
Postal code: 1139
Country: Hungary
Contact person: Dobronyai János
E-mail: DobronyaiJ@budapest.police.hu
Telephone: +36 14435359
Fax: +36 14435220
Internet address(es):
Main address: http://www.police.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000870472021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000870472021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

A BRFK részére szállásférőhely biztosítása

Reference number: EKR000870472021
II.1.2)Main CPV code
55110000 Hotel accommodation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

438 300 vendégéjszaka (+ 30% opció) igénybevétele Budapest közigazgatási területén belüli szállodákban.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
55110000 Hotel accommodation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Ajánlattevő által biztosított, Budapest közigazgatási határain belül fekvő szálláshelyek

II.2.4)Description of the procurement:

438 300 vendégéjszaka (+ 30% opció) igénybevétele Budapest közigazgatási területén belüli szállodákban. Ajánlatkérő a megadott, opció nélküli mennyiség lehívására kötelezettséget vállal. Vendégéjzakának 1 fő 1 éjszakai elhelyezése számít. A teljesítés során folyamatosan biztosítani szükséges maximum 2 ágyas, fürdőszobával ellátott szobákban az elhelyezést oly módon, hogy legalább egy épület Budán és legalább egy épület Pesten álljon rendelkezésre.

Az egy időben történő átlagos elhelyezési létszám 300 fő, a maximálisan elhelyezendő létszám 700 fő.

Ajánlatkérő a szállás férőhelyeket az átlagos létszám tekintetében munkavállalók tartós, életvitelszerű elhelyezése céljából kívánja igénybe venni.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 48
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Megjegyzés a II.2.7) ponthoz:

A szerződés a II.2.4 pontban meghatározott mennyiség (keretmennyiség) kimerüléséig, de legfeljebb a szolgáltatás megkezdésétől (2022. január 01.) számított 48 hónapig tart.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplő és alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A megkövetelt igazolási mód:

Előzetes igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) Kr. 4.-6. §-aiban foglaltaknak megfelelő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ajánlathoz csatolandó a Kr. II. fejezete szerint az EEKD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő tekintetében az ajánlatban külön-külön csatolandó az EEKD. A Kbt. 57. § (1) bek. b) pontja alapján az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők, alkalmasság igazolásában résztvevő kapacitást nyújtó szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg [Kbt. 41/A. § (5) bek.].

Ajánlattevőnek az ajánlatban - elektronikus űrlapon - nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben igen, úgy a Kr.13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az ajánlatban az alkalmasság igazolásában nem résztvevő alvállalkozók tekintetében (Kr. 15.§) az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bek.). A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1. § (7)]. AK. felhívja a figyelmet a Kr. 7. §-ban foglaltakra.

Kizáró okok igazolása: Az értékelési szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevőnek (Közös ajánlattevőknek), adott esetben további ajánlattevőknek, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az Ajánlatkérő erről szóló felhívását követően a Kr. 8. §, 10. §, 12. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok. Ajánlattevőknek lehetőségük van az igazolások ajánlattal történő benyújtására is. AK felhívja a fegyelmet a Kr. 14. és 16. §-ban foglaltakra. A kizáró okok fenn nem állását igazoló, nem elektronikus űrlapon benyújtandó dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okok tekintetében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdés előírására.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Előzetes igazolás:

EEKD benyújtásával. Ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a részletes információk megadását, elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. (Kr. 2.§ (5) bekezdés)

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A tényleges igazolásokat ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívására kell az érintett ajánlattevőknek benyújtaniuk.

M1.: Az ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bek a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladását megelőző 6 év (72 hónap) közbeszerzés tárgya (csoportok életvitelszerű elhelyezésére szállásférőhey biztosítása) szerinti szolgáltatásait a Kr. 22. § szerint meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a) a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét; b) a teljesítés időtartamát, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával); c) a teljesített szolgáltatás megnevezését és mennyiségét (vendégéjszakák száma) olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen; d) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; e) közös teljesítés esetén a saját teljesítés arányát. A Kr. 21. § (3a) bek b) pontja alapján, ha ajánlatkérő hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (felhívás feladásának dátumáig) befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Amennyiben a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítése eredményeként valósult meg, úgy a Kr. 21/A. §, amennyiben közös teljesítés alapján, úgy a Kr. 22. § (5) bek. is irányadó.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.: Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) nem rendelkezik a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, csoportok életvitelszerű elhelyezésére legalább 270 000 vendégéjszakára vonatkozó szerződéssel. A mennyiség több szerződésből is igazolható. Ajánlatkérő életvitelszerű elhelyezés alatt olyan szolgáltatást ért, melyben a szállást igénybebe vevők tartózkodási ideje meghaladja az 1 hónapot.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről  szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet

III.2.2)Contract performance conditions:

Fizetéssel kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szolgáltatás ellenértékét ajánlatkérő havi rendszerességgel, utólag fizeti meg, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130.§ (1), (2) bekezdései alapján.

A Kbt. 27/A.§ irányadó a számlázás terén.

Szerződés biztosítékai:

Meghiúsulási kötbér, késedelmi kötbér és hibás teljesítési kötbér.

Fizetéssel és biztosítékkal kapcsolatos részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti, legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli.

Legalacsonyabb ár értékelési szempont választásának jogalapja: A Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választhatja, ha az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Jelen szolgáltatással kapcsolatban ajánlatkérő egyértelműen meghatározza a műszaki leírásban azokat a feltételeket, amelyeket a szolgáltatással szemben támaszt, ezek tekintetében egynek elhagyása sem lehetséges, azonban ezek teljesülése esetén nincs további olyan lényeges paraméter, mely ajánlatkérő számára érdemi jelentőséggel bírna és értékelni tudna.

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 24/09/2021
Local time: 14:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1.) Részajánlattétel biztosításának kizárása: Ajánlatkérő azonos feltételekkel kívánja hosszú távon elhelyezni a szálláshely igénybevételére jogosult személyeket, mely feltételt nem biztosítaná több ajánlattevő részvétele. Ezen felül a lakók területi elhelyezkedése nem ismert, így több részajánlat esetén a beszerzés mennyisége nem lenne meghatározható az alapelvekkel összhangban.

2. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. Ajánlatkérő valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az EKR rendszeren keresztül, illetve hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bek szerint (EKR űrlap)

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. vonatkozóan az EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével.

6. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. és Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtását, ami nemleges tartalommal is csatolandó. (EKR űrlap)

7. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bek.).

8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben

a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és ezen szereplő tekintetében van szükség hiánypótlásra.

9. A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

10. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

12. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Lak Vilmos, lajstromszáma: 00334

13. Ajánlatkérő helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart.

14. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását az eljárás során.

15. Ajánlattevőnek a nem elektronikus űrlapként benyújtott dokumentumokat, nyilatkozatokat .pdf formátumban kell benyújtaniuk.

16. Ajánlattevő csatolja a szálláshelyek részletes bemutatását. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti a szálláshely beazonosításához szükséges adatokat. (elnevezés és/vagy pontos cím)

17. Az ajánlati kötöttség időszaka az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és ettől az időponttól számított 30 napig tart.

18. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.

19. Ajánlattevőknek nyilatkozatot kell csatolniuk, melyben hozzájárulnak a személyes adatok kezeléséhez.

20. Ajánlatkérő az M1 alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

21. Az ajánlatok bontására a IV.2.2) pontban meghatározott határidő figyelembe vételével történik az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától (ajánlattételi határidő lejártát követő 2 óra) kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-17. §- nak megfelelően történik.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/08/2021