Dostawy - 429759-2020

14/09/2020    S178

Polska-Warszawa: Sprzęt do obsługi danych

2020/S 178-429759

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Chodorek
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Tel.: +48 261847492
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i wdrożenie jednoośrodkowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) dla systemów dedykowanych

Numer referencyjny: 2616.17.2020.AC
II.1.2)Główny kod CPV
32580000 Sprzęt do obsługi danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie jednoośrodkowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) dla systemów dedykowanych. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się:

a) dostawa sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

b) wykonanie usługi wdrożenia sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

c) wykonanie usługi szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu wdrożonego rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących Załącznik nr 11 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 11 586 777.12 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51612000 Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
32420000 Urządzenia sieciowe
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Infrastruktura Zamawiającego (serwerownia w okolicach Warszawy)

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie jednoośrodkowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) dla systemów dedykowanych. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się:

a) dostawa sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

b) wykonanie usługi wdrożenia sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

c) wykonanie usługi szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu wdrożonego rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących Załącznik nr 11 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji w przedmiotowym zamówieniu:

1) zakres i ilość przedmiotu dostawy, który może być objęty prawem opcji zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia;

2) Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego;

3) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w trakcie trwania umowy na warunkach (w szczególności cenach) i zasadach określonych w umowie;

4) wysokości opłat (cennik) określa Załącznik nr 1 do umowy;

5) ilość wskazana w Załączniku nr 1 do SIWZ jest ilością maksymalną, do której ilości Zamawiający może żądać realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku gdy skorzysta z prawa opcji;

6) zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego) z zastrzeżeniem terminu dostawy, który to termin będzie liczony od dnia doręczenia Wykonawcy zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego o potrzebie skorzystania z prawa opcji;

7) w przypadku zamówień objętych prawem opcji realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie lub w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego;

8) Wykonawca wykona dostawę w terminie nie później niż do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Wykonawcy zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego o potrzebie skorzystania z prawa opcji;

9) Zamawiający ma możliwość żądania realizacji zamówienia opcjonalnego w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin ten może zostać skrócony wyłącznie za zgodą Wykonawcy;

10) zaoferowany przedmiot zamówienia objęty prawem opcji musi być taki sam (identyczny) jak zaproponowany przez Wykonawcę asortyment w zamówieniu podstawowym;

11) ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak przy realizacji zamówienia podstawowego;

12) wartość ewentualnych dostaw opcjonalnych określona zostanie na podstawie cen jednostkowych danego asortymentu określonych w Załączniku nr 1 do umowy;

13) w przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji na zasadach przewidzianych w umowie dla zamówienia podstawowego;

14) warunkiem uruchomienia opcji jest doręczenie Wykonawcy wystosowanego przez Zamawiającego zgłoszenia o potrzebie skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w czasie trwania umowy;

15) Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie mniejszym niż maksymalna ilość asortymentu określona w Załączniku nr 1 do SIWZ;

16) zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały odpowiednio w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 11 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium:

1) cena (C) o wadze 60 %;

2) okres gwarancji (OG) o wadze 30 %;

3) czas dostawy (CD) o wadze 10 %.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 216 000,00 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 101-243627
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 34/Z/2020
Nazwa:

Budowa i wdrożenie jednoośrodkowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) dla systemów dedykowanych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjum: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. – lider oraz NTT Poland Sp. z o.o. – partner
Adres pocztowy: ul. Jutrzenki 116
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjum: Enigma
Adres pocztowy: ul. Jutrzenki 116
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 821 409.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 586 777.12 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone z zast. art. 24aa ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) kopii aktualnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej III stopnia, potwierdzającego zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne/NATO Secret/EU Secret”, zgodnie z ustawą z 5.8.2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);

b) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

c) wykazu wykonanych dostaw wraz z usługą wdrożenia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych dostaw wraz z usługą wdrożenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane;

d) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

a) kopii certyfikatu ISO 9001-2008 na świadczenie usług instalacyjnych oraz serwisu gwarancyjnego lub równoważnego.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda złożenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Wykonawca składający ofertę w postępowaniu ma obowiązek złożenia oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2019 poz.1843). Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2019 poz 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2020