Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Varer - 429807-2023

Submission deadline has been amended by:  509835-2023
17/07/2023    S135

Danmark-Randbøl: Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør

2023/S 135-429807

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Naturstyrelsen
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Førstballevej 2
By: Randbøl
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 7183
Land: Danmark
Kontaktperson: Alice Knudsen
E-mail: alikn@nst.dk
Telefon: +45 20429351
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Miljøministeriets departement
CVR-nummer: 12854358
Postadresse: Frederiksholms Kanal 26
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1220
Land: Danmark
E-mail: anhla@mim.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.mim.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: mamal@mst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.mst.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=373971&B=NST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=373971&B=NST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedr. levering af arbejdsbeklædning og fodtøj

II.1.2)Hoved-CPV-kode
18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af arbejdsbeklædning og fodtøj til Miljøministeriet, herunder Departementet, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18200000 Ydertøj
18220000 Vejrfast beklædning
18230000 Diverse ydertøj
18310000 Underbeklædning
18330000 T-shirts og skjorter
18800000 Fodtøj
18811000 Vandtæt fodtøj
18830000 Beskyttelsesfodtøj
18440000 Hætter, kasketter m.v.
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler forskellige typer af arbejdsbeklædning og fodtøj til relevante personalegrupper. Arbejdsbeklædning og fodtøj skal være velegnet til og understøtte, brugernes professionelle funktioner gennem hele arbejdstiden, såvel inden- som udendørs hele året rundt. Arbejdsopgaverne kan variere i forhold til ansættelsessted hos de enkelte styrelser.

Af personalegrupper kan bl.a. nævnes følgende: Biologer, ingeniører, opmålere, prøvetagere/teknikere, skovarbejdere og skovfogeder, håndværkere og kontorbetjente.

Beklædning og fodtøj består bl.a. af: Outdoortøj, arbejdstøj, sikkerhedsbeklædning og sikkerhedssko, profilbeklædning, hovedbeklædning, regntøj, waders, gummistøvler og arbejdssko mv.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2024
Slut: 29/02/2028
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet opdeles ikke i delaftaler, idet ordregiver vurderer at de bestillende enheder, udelukkede har behov for at forholde sig til én leverandør ved bestilling, fakturering og varemodtagelse, samt ud fra økonomiske og miljømæssige hensyn.

Rammeaftalens maksimale værdi er 13.500.000 DKK ekskl. moms.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For det seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende:

• Tilbudsgivers soliditetsgrad i %

• Tilbudsgivers egenkapital

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for ordregiver.

Bemærk: Konsortier eller andre sammenslutninger skal samtidig med indhentelse af dokumentation, aflevere en udfyldt og underskrevet erklæring, hvori deltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken deltager der med bindende virkning for konsortiet eller sammenslutningen kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver.

For tilbudsgivere, der baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet til brug for opfyldelse af egnethedskravene, skal som en del af tilbudsgivers dokumentation fremlægge en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. En sådan erklæring udleveres af ordregiver i forbindelse med indhentelse af dokumentation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• En soliditetsgrad på minimum 20% i det seneste afsluttede regnskabsår

• Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD’et give oplysninger om følgende:

• 3 referencer med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med tilsvarende leverancer udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb.

Med ”tilsvarende leverancer” menes løbende leverancer af et bredt sortiment af profil- og grov arbejdsbeklædning, samt sikkerhedsfodtøj til virksomheder med mere end 200 brugere.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet.

Bemærk: Konsortier eller andre sammenslutninger skal samtidig med indhentelse af dokumentation, aflevere en udfyldt og underskrevet erklæring, hvori deltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken deltager der med bindende virkning for konsortiet eller sammenslutningen kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver.

For tilbudsgiver, der baserer sig på andre enheders tekniske og/eller faglige kapacitet til brug for opfyldelse af egnethedskravene, skal som en del af tilbudsgivers dokumentation fremlægge en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. En sådan erklæring udleveres af ordregiver i forbindelse med indhentelse af dokumentation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Referencer på 3 tilsvarende leverancer af arbejdsbeklædning udført inden for de seneste 3 år (regnet fra fristen for tilbudsafgivelse).

Med ”tilsvarende leverancer” menes løbende leverancer af et bredt sortiment af profil- og grov arbejdsbeklædning, samt sikkerhedsfodtøj til virksomheder med mere end 200 brugere.

De 3 angivne referencer skal indeholde følgende oplysninger:

- Omfang (beskrivelse af aftalens indhold i korte træk, samt angivelse af antal brugere af aftalen)

- Omsætning (årlig kontraktværdi)

- Tidspunkt for udførelsen (startdato og slutdato)

- Kundenavn (modtager og navn på kontaktperson).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens §§ 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark.

Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven udgør tilbudsgiverens egen-erklæring i ESPD’et endelig dokumentation. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt.

Bemærk: Afgives tilbuddet som en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal hver deltager kunne dokumentere, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Desuden skal de enkelte deltagere i sammenslutningens ydelser/roller angives i ESPD.

Støttende enheder må ligeledes ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene. Den eller de andre enheder, som tilbudsgiver baserer sig på, skal derfor også afgive et udfyldt ESPD med de oplysninger, som ordregiver efterspørger.

Rammeaftalens maksimale værdi er 13.500.000 DKK ekskl. moms. Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi for rammeaftalen er begrundet i øgede transportudgifter og råvarepriser.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2023