Dienstleistungen - 429961-2022

05/08/2022    S150

Polska-Bielsko-Biała: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2022/S 150-429961

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 113-318845)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL225
Adres pocztowy: ul. Michała Grażyńskiego 10
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Wypich oraz Jadwiga Sypniewska – w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia oraz Grażyna Giejłaszewska – w sprawach związanych z procedurą postępowania
E-mail: przetargi@mzd.bielsko.pl
Tel.: +48 334726010
Faks: +48 334979635
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mzd.bielsko.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej (pełną nazwę zamówienia wskazano w dokumentach zamówienia)

Numer referencyjny: 108-22/IZ/25/U/PN
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej, Etap I: odcinek od ulicy Warszawskiej do ulicy Wyzwolenia w Bielsku-Białej (zwanej dalej ,,Dokumentacją”).

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej: "SWZ").

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 113-318845

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie potencjału kadrowego - Projektant branży drogowej / Waga: 15 %

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie potencjału kadrowego - Projektant branży mostowej / Waga: 10%

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie potencjału kadrowego - Projektant branży kolejowej / Waga: 15%

Cena - Waga: 60%

Powinno być:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie potencjału kadrowego - Projektant branży drogowej / Waga: 15 %

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie potencjału kadrowego - Projektant branży mostowej / Waga: 15%

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie potencjału kadrowego - Projektant branży kolejowej / Waga: 10%

Cena - Waga: 60%

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (A) Wiedza i doświadczenie:
Zamiast:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową, w skład której wchodził:

a.) projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy drogi klasy technicznej minimum „Z”. Minimalna długość drogi wynosi 1500 m,

b.)projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy obiektu mostowego na obciążenie klasy „I” o rozpiętości przęseł co najmniej 10 m.

UWAGI:

1.Pojęcia „budowa” i „rozbudowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

2.Pojęcie „droga” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych;

3.Droga klasy „Z” – rozumiana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

4.Pojęcie „obiekt mostowy” - rozumiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

5.Dokumentacje projektowe określone pod lit. a) i b) mogą wchodzić w zakres jednego zamówienia lub być przedmiotem odrębnych opracowań (zamówień).

6.W przypadku, gdy wskazana dokumentacja, stanowi część zamówienia o szerszym zakresie, należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.5.1.1. Instrukcji dla Wykonawców tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku;

7.Informację o posiadanej wiedzy i doświadczeniu Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.5.Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ), na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Rozdziału II SWZ.

Powinno być:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową, w skład której wchodził:

a.) projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy drogi klasy technicznej minimum „Z”. Minimalna długość drogi wynosi 1500 m,

b.) projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy obiektu mostowego na obciążenie klasy „I” lub klasy „A”, o rozpiętości przęseł co najmniej 10 m.

UWAGI:

1. Pojęcia „budowa” i „rozbudowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

2. Pojęcie „droga” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych;

3. Droga klasy „Z” – rozumiana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

4. Pojęcie „obiekt mostowy” - rozumiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;

5. „Klasa A”, „Klasa I” - rozumiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

6. Dokumentacje projektowe określone pod lit. a) i b) mogą być przedmiotem odrębnych zamówień;

7. W przypadku, gdy wskazana dokumentacja, stanowi część zamówienia o szerszym zakresie, należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.5.1.1. tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku;

8. Informację o posiadanej wiedzy i doświadczeniu Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.5., na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Rozdziału II SWZ.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (B) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamiast:

Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował:

a.)Projektantem branży drogowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy drogi klasy technicznej minimum „Z”. Minimalna długość drogi wynosi 1500 m,

b.)Projektantem branży mostowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy obiektu mostowego na obciążenie klasy „I” o rozpiętości przęseł co najmniej 10 m,

c.)Projektantem branży kolejowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy kolejowego obiektu inżynieryjnego w ciągu linii kolejowej o minimalnej pierwszorzędnej kategorii parametrów

eksploatacyjnych linii kolejowej.

UWAGI:

1.Pojęcia „budowa” i „rozbudowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

2.Pojęcie „droga” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych;

3.Droga klasy „Z” – rozumiana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

4.Pojęcie „obiekt mostowy” - rozumiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

5.Pojęcie „kolejowy obiekt inżynieryjny” – rozumiany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

6.Pojęcie „linia kolejowa” - rozumiana zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

7.Dokumentacje projektowe określone pod lit. a), b) i c) mogą wchodzić w zakres jednego zamówienia lub być przedmiotem odrębnych opracowań (zamówień).

Powinno być:

Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował:

a.) Projektantem branży drogowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy drogi klasy technicznej minimum „Z”. Minimalna długość drogi wynosi 1500 m,

b.) Projektantem branży mostowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy obiektu mostowego na obciążenie klasy „I” lub „klasy „A”, o rozpiętości przęseł co najmniej 10 m,

c.) Projektantem branży kolejowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy kolejowego obiektu budowlanego w ciągu linii kolejowej o minimalnej pierwszorzędnej kategorii parametrów eksploatacyjnych linii kolejowej.

UWAGI:

1. Pojęcia „budowa” i „rozbudowa” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

2. Pojęcie „droga” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych;

3. Droga klasy „Z” – rozumiana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

4. Pojęcie „obiekt mostowy” - rozumiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;

5. Pojęcie „kolejowy obiekt budowlany” rozumiany jako stacja kolejowa, linia kolejowa, bocznica kolejowa lub pozostałe budowle określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów podlegających zakresowi uprawnień mostowych oraz kolejowych w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

6. „Klasa A”, „Klasa I” - rozumiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

7. Pojęcie „linia kolejowa” - rozumiana zgodnie z Ustawą z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym;

8. Dokumentacje projektowe określone pod lit. a), b) i c) mogą wchodzić w zakres jednego zamówienia lub być przedmiotem odrębnych zamówień.

9. Osoby wskazane do pełnienia ww. funkcji powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia budowlane do projektowania) wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

10. Informację o posiadanych przez ww. osoby kwalifikacjach (rodzaj i nr uprawnień) i doświadczeniu, Wykonawca winien zamieścić w formularzu „Potencjał Kadrowy” (załącznik nr 3 do Rozdziału II niniejszej SWZ). Każdą z dokumentacji projektowych, wskazywanych przez Wykonawcę w ww. formularzu, które Zamawiający ma uwzględnić jako odrębne zadanie, winno zostać wpisane w oddzielnym wierszu.

11. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej.

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:

1.) Do sekcji II.1.1.) Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej, Etap I: odcinek od ulicy Warszawskiej do ulicy Wyzwolenia w Bielsku-Białej, w ramach zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej”.

2.) Do sekcji III.1.3.) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów - uwagi do (B.) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 8.Informację o posiadanej wiedzy i doświadczeniu Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.5. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ), na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Rozdziału II SWZ.

9. Osoby wskazane do pełnienia ww. funkcji powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia budowlane do projektowania) wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

10. Informację o posiadanych przez ww. osobę kwalifikacjach (rodzaj i nr uprawnień) i doświadczeniu, Wykonawca winien zamieścić w formularzu „Potencjał Kadrowy” (załącznik nr 3 do Rozdziału II SWZ). Każdą z dokumentacji projektowych, wskazywanych przez Wykonawcę w ww. formularzu, które Zamawiający ma

uwzględnić jako odrębne zadanie, winno zostać wpisane w oddzielnym wierszu.

Powinno być:

1.) Do sekcji II.1.1.) Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej, Etap I: odcinek od ulicy Warszawskiej do ulicy Wyzwolenia w Bielsku-Białej, w ramach zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej”.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 26/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą - Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 14/11/2022
Powinno być:
Data: 23/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 26/08/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.