Dienstleistungen - 429992-2022

05/08/2022    S150

Polska-Warszawa: Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2022/S 150-429992

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 131-373807)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 015259640
Adres pocztowy: Plac Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Kotowicz
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431413
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie m.st. Warszawy, z uwzględnieniem podziału na zadania

Numer referencyjny: ZP/JK/271/III-103/22
II.1.2)Główny kod CPV
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie m.st. Warszawy, z uwzględnieniem podziału na zadania.

2. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został w Załączniku nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dla Zadania nr 1, 2, ,3 ,4 i 5) oraz w wzorze umowy z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 2A dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 oraz Załączniku nr 2B dla Zadania nr 3, Zadania nr 4 i Zadania nr 5 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 131-373807

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2.
Zamiast:
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7.
Zamiast:
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 11/08/2022
Czas lokalny: 10:15
Numer sekcji: IV
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6.
Zamiast:
Data: 04/11/2022
Powinno być:
Data: 08/11/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: