Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 430005-2022

05/08/2022    S150

Polen-Krakau: Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste

2022/S 150-430005

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 137-392225)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa
Postanschrift: pl. Wszystkich Świętych 3-4
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-004
Land: Polen
E-Mail: it.zamowieniapubliczne@um.krakow.pl
Telefon: +48 126166560
Fax: +48 126161236
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bip.krakow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla Systemu STRADOM

Referenznummer der Bekanntmachung: IT-03-2.271.9.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla Systemu STRADOM.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 11 do SWZ.

3. Niniejsze postępowanie procedowane jest, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem tzw. "procedury odwróconej" opisanej w art. 139 ustawy z tym zastrzeżeniem, że każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.7. SWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/08/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 137-392225

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 57 pkt 2 ustawy tj. –w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 1.1. posiadają doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym

postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie):

muss es heißen:

1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 57 pkt 2 ustawy tj. –w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 1.1. posiadają doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym

postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie):

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

3.1. Wykaz usług wykonanych/wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem odpowiednio ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/są wykonywane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane/ są wykonywane (z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług ciągłych referencje bądź inne dokumenty winny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w w sekcji III.1.3. ppkt 1.1

muss es heißen:

3.1. Wykaz usług wykonanych/wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem odpowiednio ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/są wykonywane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane/ są wykonywane (z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług ciągłych referencje bądź inne dokumenty winny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w w sekcji III.1.3. ppkt 1.1

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 16/08/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 22/08/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 13/11/2022
muss es heißen:
Tag: 19/11/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 16/08/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 22/08/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: