Dienstleistungen - 430005-2022

05/08/2022    S150

Polska-Kraków: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

2022/S 150-430005

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 137-392225)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa
Adres pocztowy: pl. Wszystkich Świętych 3-4
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-004
Państwo: Polska
E-mail: it.zamowieniapubliczne@um.krakow.pl
Tel.: +48 126166560
Faks: +48 126161236
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla Systemu STRADOM

Numer referencyjny: IT-03-2.271.9.2022
II.1.2)Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla Systemu STRADOM.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 11 do SWZ.

3. Niniejsze postępowanie procedowane jest, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem tzw. "procedury odwróconej" opisanej w art. 139 ustawy z tym zastrzeżeniem, że każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.7. SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 137-392225

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 57 pkt 2 ustawy tj. –w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 1.1. posiadają doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym

postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie):

Powinno być:

1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 57 pkt 2 ustawy tj. –w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 1.1. posiadają doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym

postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie):

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

3.1. Wykaz usług wykonanych/wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem odpowiednio ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/są wykonywane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane/ są wykonywane (z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług ciągłych referencje bądź inne dokumenty winny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w w sekcji III.1.3. ppkt 1.1

Powinno być:

3.1. Wykaz usług wykonanych/wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem odpowiednio ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/są wykonywane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane/ są wykonywane (z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług ciągłych referencje bądź inne dokumenty winny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w w sekcji III.1.3. ppkt 1.1

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 22/08/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 13/11/2022
Powinno być:
Data: 19/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 22/08/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: