Fournitures - 43004-2022

Submission deadline has been amended by:  98131-2022
26/01/2022    S18

Slovaquie-Košice: Matériel et fournitures informatiques

2022/S 018-043004

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Numéro national d'identification: 00397768
Adresse postale: Šrobárova 2
Ville: Košice - mestská časť Staré Mesto
Code NUTS: SK042 Košický kraj
Code postal: 04180
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Jana Slovenská
Courriel: jana.slovenska@upjs.sk
Téléphone: +421 552341157
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.upjs.sk
Adresse du profil d’acheteur: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436423
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2784
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

IKT - Výpočtová technika

Numéro de référence: REK000207/2022-UVO
II.1.2)Code CPV principal
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Predmetom obstarávania je nákup a dodanie vybraného sortimentu monitorov, osobných počítačov, notebookov, tabletov, tlačiarní, kopírok, multifunkčných zariadení, projektorov a aktívnych sieťových prvkov výpočtovej techniky, vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v Prílohe č. 1 - Špecifikácia a cena IKT - Výpočtová technika k návrhu rámcovej dohody.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 515 476.64 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30213000 Ordinateurs personnels
30213100 Ordinateurs portables
30213200 Ordinateur tablette
30213300 Ordinateur de bureau
30213500 Ordinateurs de poche
30230000 Matériel informatique
30231310 Écrans plats
30232100 Imprimantes et traceurs
30232110 Imprimantes laser
32413100 Routeurs
38652120 Vidéoprojecteurs
48000000 Logiciels et systèmes d'information
60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK042 Košický kraj
Lieu principal d'exécution:

Miesto dodania predmetu zákazky je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, jej ústavy a pracoviská, bližšie definované v samostatných objednávkach.

II.2.4)Description des prestations:

Predmetom obstarávania je nákup a dodanie vybraného sortimentu monitorov, osobných počítačov, notebookov, tabletov, tlačiarní, kopírok, multifunkčných zariadení, projektorov a aktívnych sieťových prvkov výpočtovej techniky, vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v Prílohe č. 1 - Špecifikácia a cena IKT - Výpočtová technika k návrhu rámcovej dohody.

Predmet zákazky nie je rozdelený na samostatné časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah, tj. na všetky položky predmet zákazky.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 515 476.64 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa § 32 ods. 3 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi nasledovné doklady:

potvrdenia zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,

potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,

výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní týmito typmi dokladu.

V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu do informačného systému OverSi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ, v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Ak uchádzač predkladá ponuku na viacero častí predmetu zákazky, splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje len raz.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

Elektronická aukcia sa uskutoční v súlade s § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 22/02/2022
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchèque
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 31/08/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 22/02/2022
Heure locale: 12:15
Lieu:

Neverejné otváranie ponúk, resp. ich odšifrovanie a sprístupnenie elektronickými prostriedkami, spôsobom určeným funkcionalitou EO EKS, sa uskutoční v súlade so zákonom v rámci systému EO EKS na adrese Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 041 80 Košice.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Verejný obstarávateľ bude komunikovať výhradne elektronicky.

Verejný obstarávateľ zverejňuje súťažné podklady, ich zmenu alebo doplnenie o ďalšiu dokumentáciu v elektronickej

forme v profile verejného obstarávateľa zákazky na webovom sídle ÚVO http://www.uvo.gov.sk/profily/-

/profil/pdetail/1036 a na elektronickej tabuli https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2784. Z uvedeného dôvodu

verejný obstarávateľ dokumenty záujemcom nezasiela.

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať Elektronickú

tabuľu tejto zákazky na eo.eks.sk a tiež webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného

obstarávateľa.

O vysvetlenie informácií uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v

inej sprievodnej dokumentácii, môže záujemca požiadať elektronicky na webovej adrese (elektronickej tabuli zákazky)

https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2784, kde verejný obstarávateľ zároveň zverejní vysvetlenia alebo iné

doplňujúce informácie k zákazke.

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný

obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade so súťažnými podkladmi.

Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, ani obstarávanie

zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Postupom a v lehotách podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022