TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 430044-2019

13/09/2019    S177

Česko-Brno: Elektrická energie

2019/S 177-430044

Předběžné oznámení

Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i.
Národní identifikační číslo: 68081707
Poštovní adresa: Královopolská 2590/135
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 612 65
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Pavel Vacek
E-mail: pavel.vacek@ibp.cz
Tel.: +420 541517287
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.ibp.cz/cs/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ibp.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na:
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: S – Invest CZ, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25526171
Poštovní adresa: Kaštanová 496/123a
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 620 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Antošová
E-mail: s-investcz@s-investcz.cz
Tel.: +420 539002883
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://zakazky.ibp.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ibp.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.ibp.cz/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Věda a výzkum

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávky elektrické energie

II.1.2)Hlavní kód CPV
09310000 Elektrická energie
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Toto zveřejnění je výzvou k účasti na předběžné tržní konzultaci (PTK) podle § 33 zákona.

Zadavatel v současné době odebírá elektrickou energii na základě platné stávající smlouvy, která byla uzavřena na základě realizovaného zadávacího řízení v souladu s aktuálně platným zákonem. Zadavatel se jako veřejný zadavatel musí chovat s péčí řádného hospodáře, a proto potřebuje ověřit, že podmínky, za kterých elektrickou energii odebírá, jsou adekvátní situaci na trhu. K tomuto účelu realizuje zadavatel PTK, jejíž výsledky budou ověřovat ceny elektrické energie aktuálně dosažitelné na trhu, případně budou sloužit k přípravě zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na dodávku elektrické energie.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
09310000 Elektrická energie
79400000 Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
71330000 Různé technické služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brno

II.2.4)Popis zakázky:

Za účelem ověření cen na trhu, případně za účelem přípravy zadávací dokumentace pro nové zadávací řízení, realizuje zadavatel tuto PTK. Aby zpracování nabídky v PTK bylo pro dodavatele minimálně zatěžující, zpracoval zadavatel tabulku „Informace v rámci PTK“, která je součástí zadávací dokumentace pro PTK, a slouží současně pro vlastní zpracování nabídky v PTK jednoduchým vyplněním údajů v tabulce. Zadávací dokumentace je neomezeně dostupná na profilu zadavatele (URL).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
II.2.10)Informace o variantách
II.2.11)Informace o opcích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Zadavatel prostřednictvím tohoto zveřejnění zahajuje předběžnou tržní konzultaci podle § 33 zákona.Nejedná se o zadávací řízení, v rámci něhož by měla být zakázka na dodávky a služby zadána a následně realizována. Nabídky v PTK lze zasílat e-mailem na s-investcz@s-investcz.cz

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení žádosti o účast
Datum: 21/10/2019
Místní čas: 10:00
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.5)Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

IV.2.2) Jedná se o lhůtu prododučení nabídke v PTK.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/09/2019