We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 430044-2019

13/09/2019    S177

Česko-Brno: Elektrická energie

2019/S 177-430044

Předběžné oznámení

Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i.
Národní identifikační číslo: 68081707
Poštovní adresa: Královopolská 2590/135
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 612 65
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Pavel Vacek
E-mail: pavel.vacek@ibp.cz
Tel.: +420 541517287
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.ibp.cz/cs/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ibp.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na:
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: S – Invest CZ, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25526171
Poštovní adresa: Kaštanová 496/123a
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 620 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Antošová
E-mail: s-investcz@s-investcz.cz
Tel.: +420 539002883
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://zakazky.ibp.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ibp.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.ibp.cz/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Věda a výzkum

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávky elektrické energie

II.1.2)Hlavní kód CPV
09310000 Elektrická energie
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Toto zveřejnění je výzvou k účasti na předběžné tržní konzultaci (PTK) podle § 33 zákona.

Zadavatel v současné době odebírá elektrickou energii na základě platné stávající smlouvy, která byla uzavřena na základě realizovaného zadávacího řízení v souladu s aktuálně platným zákonem. Zadavatel se jako veřejný zadavatel musí chovat s péčí řádného hospodáře, a proto potřebuje ověřit, že podmínky, za kterých elektrickou energii odebírá, jsou adekvátní situaci na trhu. K tomuto účelu realizuje zadavatel PTK, jejíž výsledky budou ověřovat ceny elektrické energie aktuálně dosažitelné na trhu, případně budou sloužit k přípravě zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na dodávku elektrické energie.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
09310000 Elektrická energie
79400000 Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
71330000 Různé technické služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brno

II.2.4)Popis zakázky:

Za účelem ověření cen na trhu, případně za účelem přípravy zadávací dokumentace pro nové zadávací řízení, realizuje zadavatel tuto PTK. Aby zpracování nabídky v PTK bylo pro dodavatele minimálně zatěžující, zpracoval zadavatel tabulku „Informace v rámci PTK“, která je součástí zadávací dokumentace pro PTK, a slouží současně pro vlastní zpracování nabídky v PTK jednoduchým vyplněním údajů v tabulce. Zadávací dokumentace je neomezeně dostupná na profilu zadavatele (URL).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
II.2.10)Informace o variantách
II.2.11)Informace o opcích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Zadavatel prostřednictvím tohoto zveřejnění zahajuje předběžnou tržní konzultaci podle § 33 zákona.Nejedná se o zadávací řízení, v rámci něhož by měla být zakázka na dodávky a služby zadána a následně realizována. Nabídky v PTK lze zasílat e-mailem na s-investcz@s-investcz.cz

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení žádosti o účast
Datum: 21/10/2019
Místní čas: 10:00
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.5)Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

IV.2.2) Jedná se o lhůtu prododučení nabídke v PTK.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/09/2019