Fournitures - 43006-2022

26/01/2022    S18

Slovaquie-Bratislava: Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie

2022/S 018-043006

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Národný ústav detských chorôb
Numéro national d'identification: 00607231
Adresse postale: Limbová 1
Ville: Bratislava
Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Code postal: 83340
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Erik Zagyi
Courriel: vo.nudch@gmail.com
Téléphone: +421 259371732
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nudch.eu
Adresse du profil d’acheteur: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434753
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436395
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.obstaravanie.eranet.sk/#/tenders
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dodávka a distribúcia elektrickej energie a plynu rok 2022

Numéro de référence: NZ - 2/2022
II.1.2)Code CPV principal
09000000 Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Nákup energetických médií Elektrická energia a Zemný plyn

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 791 750.49 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí:

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo aj obidve časti.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Elektrická energia

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09310000 Électricité
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Lieu principal d'exécution:

Limbová 1, 833 40 Bratislava 37, Slovenská republika

II.2.4)Description des prestations:

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 984 382.34 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 10
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zemný plyn

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09123000 Gaz naturel
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Lieu principal d'exécution:

Limbová 1, 833 40 Bratislava 37, Slovenská republika

II.2.4)Description des prestations:

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 807 368.15 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 10
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 4. a ods. 5. zákona o verejnom obstarávaní, § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

Doklady vyhotovené uchádzačom, musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom, uchádzač podpisovať nemusí.

Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk /jednotnyeuropskydokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručke k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ stanovuje, že uchádzač môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď uchádzač uvedie nasledovné: - " Spĺňa požadované podmienky účasti Áno". Uchádzač, ktorý má platný zápis v Zozname Hospodárskych subjektov nie je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia.

V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo naskenované kópie

úradne overených fotokópií originálnych dokladov (napr. vo formáte .pdf). Ak nejde o vyhľadanie dokladov verejným

obstarávateľom z informačného systému verejnej správy, doklady musia byť z ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené prostredníctvom elektronického portálu https://obstaravanie.eranet.sk/. V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govermente) v platnom znení. V prípade pochybností o pravosti "naskenovaných" dokladov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo požadovať predloženie dokladov vo forme zaručenej konverzie. Verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup k nasledovným dokladom /podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní/: doklad podľa § 32 ods.2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Nevyžaduje sa.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Uchádzač v ponuke predloží - pre dodávku elektrickej energie

Platné povolenie na podnikanie v energetike - dodávke elektrickej energie, ktoré oprávňuje uchádzača podnikať v oblasti

elektroenergetiky v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.

Uchádzač v ponuke predloží - pre dodávku plynu

Platné povolenie na podnikanie v plynárenskom priemysle s rozsahom podnikania v dodávaní plynu podľa rozhodnutia

URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) v znení zákona č. 276/2001 Z. z o regulácií v sieťových odvetviach a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o

zmene niektorých zákonov, platné minimálne počas trvania zmluvy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Lehota na predkladanie ponúk je skrátená z toho dôvodu, že verejný obstarávateľ v roku 2021 zrealizoval verejnú súťaž, avšak neobdržal ani jednu cenovú ponuku. Aktuálne platná a účinná zmluva o dodávke elektrickej energie a plynu je platná do konca februára 2022, nakoľko v rámci priameho rokovacieho konania v Decembri 2021, ktoré nasledovalo po neúspešnej verejnej súťaži dodávateľ súhlasil len s dvojmesačnou lehotou plnenia. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné obstarať dodávateľa predmetných komodít v zrýchlenom konaní na zabezpečenie nepretržitej prevádzky NÚDCH.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 07/02/2022
Heure locale: 14:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchèque
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 31/07/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 07/02/2022
Heure locale: 14:30
Lieu:

Limbová 1, 833 40 Bratislava 37, Slovenská republika

I

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

nformácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude uskutočnené online a prístupné pre

všetkých uchádzačov prostredníctvom systému eranet.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Toto obstarávanie nie je zelené, ani sa nejedná o obstaranie inovácií ani nie je zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022